Total Pageviews

Tuesday, August 2, 2011

Pengajian Perniagaan:Bab 2

 NOTA PENTING
2.1 PENGENALAN KEUSAHAWANAN
A. Definisi Usahawan dan Keusahawanan
Usahawan -
Individu yang berupaya mengenalpasti peluang-peluang perniagaan, menghasilkan idea-idea perniagaan, memperkenalkan sesuatu yang baru dan melakukan inovasi.
Keusahawanan -
Keupayaan mengenalpasti peluang-peluang perniagaan, menghasilkan idea-idea     perniagaan, perniagaan, memperkenalkan sesuatu yang baru dan melakukan inovasi.                               
1. Perbandingan antara usahawan dan pengurus

Aspek
Pengurus                                
Usahawan
Motif
Pengurus mengharapkan kenaikan     pangkat dan ganjaran kewangan dan bukan kewangan
Usahawan inginkan kebebasan dan peluang untuk mencipta, di samping mendapatkan untung
Aktiviti
Pengurus hanya bertanggungjawab dalam kerja menyeliadan mengagihkan tugas
Selain tugas sebagai seorang pengurus, usahawan sebenarnya melibatkan diri dalam semua aktiviti perniagaan yang dijalankan
Risiko
Pengurus sentiasa berhati-hati dengan risiko
Usahawan berani mengambil risiko sederhana
Kegagalan dan kesilapan
Pengurus cuba mengelak daripada kegagalan dan kesilapan
Usahawan berani menghadapi kegagalan dan sanggup belajar daripada kesilapan
Pembuatan keputusan
Pengurus tidak mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri kerana ia bergantung kepada keputusan pengurusan atasan
Usahawan bebas membuat keputusan sendiri

TAJUK DUA
2. Perbezaan antara usahawan dan peniaga

Aspek
Peniaga              
Usahawan
Peranan
Peniaga terlibat dalam aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan
Usahawan bukan sahaja melakukan jual beli barang dan perkhidmatan, tetapi juga sentiasa cuba untuk mengenalpasti peluang perniagaan dan melakukan inovasi.
Pengembangan perniagaan
Peniaga berpuas hati dengan keadaan sedia akal dan tiada kemahuan untuk mengembangkan perniagaan
Usahawan sentiasa mempunyai keinginan untuk mengembangkan perniagaan
Sumbangan
Peniaga tidak menyumbang kepada masyarakat
Usahawan memberi sumbangan kepada masyarakat


B. Peranan Usahawan Daiam Masyarakat.
1. Mewujudkan peluang pekerjaan
Kegiatan yang diusahakan oleh usahawan seperti perindustrian perladangan, perkhidmatan dan lain-lain yang memerlukan tenaga kerja telah mewujudkan peluang pekerjaan .   Dengan itu, pendapatan penduduk telah dipertingkatkan. Seterusnya masalah pengangguran dapat dikurangkan.
2. Menggabungkan sumber secara optimum.
Usahawan menggunakan sesuatu yang mungkin tidak bernilai bagi orang lain sebagai peluang mewujudkan sesuatu yang baru. Tindakan ini dapat mengurangkan pembaziran sumber . Selain itu, ia juga dapat menjamin  keperluan pengguna melalui penggunaan sumber yang cekap.
3. Membantu pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan usahawan yang telah menyediakan banyak peluang pekerjaan membantu mengurangkan masalah pengangguran. Pengurangan masalah pengangguran dan peningkatan pendapatan penduduk telah meningkatkan pendapatan per kapita Negara.   Selain itu, kegiatan usahawan juga membantu mempergiatkan aktiviti ekonomi melalui pembangunan industri sokongan.

4.    Membangunkan industri sokongan .
 Aktiviti utama yang dijalankan oleh usahawan akan mengembangkan bidang perniagaan lain dan keusahawanan .Contoh: Usahawan yang telibat dalam industri kereta telah mewujudkan industri sokongan seperti industri tayar, industri besi keluli dan lain-lain.   Dengan itu, masyarakat dapat menikmati faedah dari segi kewujudan peluang pekerjaan, pendapatan yang telah meningkat, aktiviti ekonomi yang telah dipergiatkan dan lain-lain.
5.    Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Kewujudan peluang pekerjaan membolehkan masyarakat mendapat pekerjaan. Dengan itu pendapatan mereka dapat dipertingkatkan. Dengan pendapatan yang diperoleh, masyarakat dapat membeli barang dan perkhidmatan yang dikehendaki.
6.    Menghasilkan  barangan dan perkhidmatan.
Penghasilan barangan dan perkhidmatan oleh usahawan dapat memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Pelbagai barangan dan perkhidmatan juga dapat mempelbagaikan pilihan pengguna.  Secara tidak langsung, taraf hidup masyarakat telah dipertingkatkan
7. Menjalankan tanggungjawab sosial.
Usahawan membantu penyediaan kemudahan awam. Ia juga terlibat dalam aktiviti sosial seperti menderma kepada unit kebajikan. Selain itu, usahawan juga memberi sumbangan dalam bentuk 'sponsorship' dalam aktiviti sukan, kempen dan sebagainya.             
8.  Pengenalan teknologi baru
Sifat kreatif dan inovatif usahawan telah membantunya mencipta produk serta teknologi yang baru.  Pengenalan teknologi baru menyenan2kan aktiviti harian pengguna ? Dengan itu, taraf hidup masyarakat telah dipertingkatkan.
9.    Model bakal usahawan.
Ciri-ciri usahawan menunjukkan teladan yang baik kepada bakal usahawan. Ia bertindak sebagai galakan kepada bakal usahawan untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Dengan itu, semakin banyak faedah dapat dinikmati oleh masyarakat melalui aktiviti keusahawanan.

2.2 TEORI KEUSAHAWANAN
A. Teori dan Model Keusahawanan
1. Pendekatan Ekonomi
Untung merupakan pendorong kepada usahawan untuk melibatkan din i dalam keusahawanan. Dengan itu, dia akan berusaha untuk mencari peluang untung


Pakar Keusahawanan yang memberi sumbangan dalam Teori dan Model Keusahawanan
>Say
Beliau menyatakan bahawa usahawan merupakan pelaku ekonomi utama
Usahawan merupakan seorang yang bekerja sendiri dan tekun, berpengetahuan dan berkebolehan dalam mentadbir serta menilai kerja sendiri dan kerja orang lain dalam perniagaannya.
>Israel Kirzner
Beliau melihat usahawan seorang yang peka kepada peluang untung. Keuntungan merupakan pendorong kepadanya untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan.  Usahawan merupakan orang tengah antara pembekal dan pelanggan yang memperoleh faedah daripada urusan pertukaran pendapatan.   Dia tidak perlu memiliki sumber-sumber, tetapi memainkan peranan maklumat yang membolehkannya memperoleh untung melalui proses pertukaran.
>Joseph A. Schumpter
Beliau menyatakan bahawa usahawan merupakan seorang pencetus inovasi. Usahawan berupaya mencapai keseimbangan dalam keadaan tidak menentu, iaitu sebagai pendamai dengan membawa perubahan dari segi pembangunan ekonomi.
>Burton
Beliau melihat usahawan sebagai seorang yang rasional. Usahawan mampu membuat analisis dan keputusan secara objektif, logik dan untuk kepentingan masyarakat
2. Pendekatan Psikologi
Usahawan menekankan pencapaian din. Dia mempunyai keinginan untuk kebebasan dan juga berani menghadapi risiko sederhana
>Mc Clelland
Beliau menyarankan bahawa usahawan mempunyai keperluan pencapaian yang tinggi dari segi menyelesaikan masalah secara sendiri dan menentukan matlamat yang ingin dicapai. Usahawan juga mempunyai lokus kawalan dalaman dan kecenderungan mengambil risiko sederhana
>Brockhaus
Beliau menyatakan bahawa tiada perbezaan antara pengurus dan usahawan. Kecenderungan mengambil risiko bukan ciri yang membezakan usahawan dan pengurus

>De Vries
Beliau menyarankan Model Psikodinamik, di mana usahawan yang tidak mendapat kemudahan tertentu semasa kecil akan memberontak akibat keadaan tertekan.   Tekanan emosi ini akan mendorong seseorang menjadi usahawan untuk mendapat kemudahan yang tidak dapat diperoleh
3. Pendekatan Sosiologi
Peranan harapan terhadap keperluan yang disanjung dan keperluan terhadap kerja akan menguatkan daya kreativiti dan inovasi seseorang untuk menjadi usahawan yang berjaya
>Max Weber (Weberian)
Beliau melihat amalan kanak-kanak merupakan faktor yang menyebabkan seseorang cenderung kepada keusahawanan. Usahawan sentiasa menunjukkan usaha inovasi serta sentiasa sempurna dan rasional dalam tugas
>Thomas Cochru
Beliau menyarankan bahawa amalan kanak-kanak mungkin menyebabkan seseorang cenderung kepada keusahawanan, tetapi budaya, peranan dan harapan sosial juga menentukan keusahawanan . Ini kerana keusahawanan boleh dibentuk melalui pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh
>Everett Hagen
Proses keusahawanan akan berlaku apabila kumpulan bawahan menghadapi kekurangan kemudahan dalam memenuhi kehendak dan keperluan mereka.   Maka, individu yang peka kepada peluang ini akan menjalankan usaha untuk mengatasi masalah ini.
4. Pendekatan Islam terhadap keusahawanan
(a) Allah merupakan pemilik mutlak. Manusia hanya merupakan pengurus harta yang diamanahkan oleh Allah. Manusia diamanahkan untuk mencari menerokai dan menggunakan harta dengan batasan tertentu serta bertanggungjawab untuk mengeluarkan sebahagian harta kepada golongan yang kayak menerima harta tersebut dalam bentuk zakat.
(b) Kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan di akhirat
Harta kekayaan yang diperoleh di dunia ini hanya merupakan alat untuk mencapai kesenangan hidup di dunia yang kekal abadi, iaitu akhirat
(c) Bahagian di dunia tidak boleh ditinggalkan dalam mengejar akhirat. Manusia perlu bekerja kuat dan bersungguh-sungguh di dunia ini untuk memenuhi sebahagian fungsi kehidupan manusia.  Mereka tidak berhak mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah, tetapi perlu bekerja mencari harta dalam batasan yang tidak terkeluar daripada syarak.
(d) Tetap berlaku adil sesama manusia . Manusia harus berlaku adil sesama sendiri dengan menunaikan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan membantu orang yang berada dalam kesempitan.
(e) Tidak boleh melakukan sebarang kerosakan. Allah menyuruh manusia supaya menerokai alam dan mengambil manfaat daripadanya, namun manusia hendaklah tidak merosakkan bumi dan makhluk lain.   Islam melarang kegiatan mencari kekayaan yang tidak adil dengan menindas orang lain, membazirkan sumber-sumber dan hasil-hasiI kekayaan serta melakukan penipuan dalam perniagaan.

B.Adakah Usahawan boleh dilahirkan atau boleh dilatih?
1.Dilahirkan
(a) Ciri-ciri personaliti
Usahawan boleh dilahirkan dengan memiliki ciri-ciri personaliti semulajadi seperti berinisiatif, lokus kawalan dalaman dan lain-lain. Faktor ini merupakan penentu potensi perkembangan seseorang untuk menjadi seorang usahawan
2.    Dilatih: Seseorang usahawan juga boleh dilatih melalui:
(a) Sistem pendidikan sekolah
Penekanan dan perhatian dalam bidang keusahawanan sebagai alternatif pilihan kerjaya dapat memupuk minat individu terhadap keusahawanan. Ciri-ciri keusahawanan seperti kreatif dan inovatif yang dipupuk dapat mendorong individu menjadi usahawan
(b) Galakan kerajaan.
Kerajaan dan pihak swasta menjalankan banyak program pembangunan keusahawanan untuk mendedahkan cara pengurusan perniagaan  kepada bakal usahawan . Bantuan ini menggalakkan penglibatan lebih ramai bakal usahawan terlibat dalam bidang keusahawanan
(c) Dorongan tentang keusahawanan.
Dorongan keluarga akibat kerjaya keluarga yang berkaitan dengan keusahawanan menentukan pilihan kerjaya individu sebagai usahawan ?   Se lain itu, dorongan daripada mentor melalui cara menanam rasa keyakinan juga mendorong seseorang menjadi usahawan
2.3 CIRI-CIRI USAHAWAN
1.    Inisiatif yang tinggi
Usahawan bersikap proaktif dalam melakukan sesuatu tanpa diarah. Dia sendiri akan menyelesaikan masalah .Selain itu, dia akan menentukan matlamat dan mencapai matlamat tersebut melalui usaha sendiri
2. Berani menghadapi risiko.
Usahawan menghadapi ketidaktentuan masa depan perniagaan kerana mungkin terpaksa menanggung kerugian. Namun, dia menganggap risiko sebagai cabaran.  Dia akan memastikan risiko adalah munasabah dengan pulangan yang dijangka
3. Sanggup berkorban .
Pelaburan masa usahawan dalam perniagaan adalah tinggi. Dia melibatkan diri secara sepenuhnya dalam tugas. Dengan itu, dia mungkin tidak mempunyai cuti dan terpaksa bekerja untuk jangka waktu yang panjang
4.   Lokus kawalan dalaman
Usahawan bertekad (tidak mudah putus asa) dalam menguruskan perniagaannya .   Dia mempunyai target pencapaian tinggi yang telah ditetapkan. Dia juga tidak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran.
5. Tahap tenaga yang tinggi .
Kerja usahawan melibatkan penggunaan mental dan mungkin fizikal Dia mampu bertahan untuk jangka waktu yang panjang dari segi mental dan fizikal. Dengan itu, dia mampu menangani masalah yang bakal dihadapi dengan penuh matang.
6. Berani memikul tanggungjawab .
Usahawan sentiasa membuat keputusan secara sendiri. Dengan itu, dia akan bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat apabila berlaku kegagalan
7.  Berwawasan.
Usahawan merupakan seorang yang sentiasa memandang ke hadapan .   Dia mempunyai cita-cita yang tinggi  Dia juga bersikap positif terhadap segala kemungkinan masa depan
8. Kreatif dan inovatif .
Usahawan mampu melahirkan idea yang baru . Dia akan melakukan inovasi dalam perniagaannya .
9. Berkeyakinan
Usahawan sentiasa yakin dengan kebolehan diri Dengan itu, dia bersikap positif dalam segala hal perniagaannya mendorong Sikap ini membolehkannya membuat keputusan dengan lebih tepat .
10. Sanggup belajar dari kesilapan.
Usahawan tidak takut kepada kegagalan dan sanggup belajar daripada kegagalan.  Sekiranya berlaku kegagalan, dia akan memastikan kesilapan yang sama tidak diulangi. Dia akan cuba memperbaiki kelemahan sendiri untuk mencapai kejayaan
11. Keupayaan memimpin.
Usahawan sentiasa menentukan matlamat yang ingin dicapai. Dia akan mengawasi dan mentadbir aktiviti perniagaan dengan baik. Selain itu, dia juga akan memotivasi pekerja untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan
12. Bijak merebut peluang.
Usahawan merupakan seorang yang sensitif terhadap perubahan persekitaran.  Dia mempunyai keupayaan melihat masalah sebagai peluang untuk mendapat keuntungan
2.4 MENCARI IDEA PERNIAGAAN
A. Sumber Idea Baru
1. Pelanggan  pengguna.
Golongan ini memberi pendapat atau maklum balas tentang produk selepas menggunakan produk tersebut.    Usahawan dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh pengguna dan cita rasa pengguna.   Dengan itu, usahawan dapat menghasilkan produk baru atau mengubahsuai produk sedia ada untuk memenuhi keperluan pengguna.
2. Produk sedia ada
Usahawan menilai produk pesaing di pasaran dari segi kelebihan dan kelemahannya .   Ini membantunya menghasilkan produk baru yang lebih baik . Selain itu, dia juga boleh memperbaiki kelemahan atau menambahnilai produk yang sedia ada di pasaran
3. Syarikat sedia ada.
Usahawan mengawasi dan mengkaji strategi syarikat pesaing dari segi kelebihan dan kelemahannya.    Dia dapat mempelajari kelebihannya dan mengelakkan kesilapan yang pernah dilakukan oleh syarikat pesaing. (Huraian seperti produk sedia ada juga diterima)
4. Saluran pengedaran. 
Pembekal mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang keperluan pasaran dan perubahan cita rasa pengguna.   Golongan ini akan membekalkan maklumat tersebut, memberi idea dan cadangan kepada usahawan.  Dengan itu, usahawan dapat menghasilkan produk yang dapat memenuhi citarasa pengguna pada setiap masa.
44    TAJUK DUA
5. Profesional dan jururunding                                
Golongan ini terdiri daripada pakar, mentor, rakan perniagaan, pertubuhan perniagaan dan lain-lain.  Mereka boleh memberi nasihat, idea dan latihan kepada usahawan tentang aspek kewangan, perundangan,perakaunan dan lain-lain. Dengan itu, usahawan mempunyai idea yang jelas dalam menjalankan perniagaannya.
6. Dasar kerajaan.
Peraturan dan undang-undang kerajaan boleh bertindak sebagai peluang perniagaan.  Selain itu, perancangan, galakan dan bantuan kerajaan juga dilihat sebagai peluang mendapat keuntungan. Contoh: Galakan pelancongan tempatan memberi idea kepada usahawan untuk menawarkan pakej pelancongan masing-masing yang tersendiri.                               
7. Paten.
Usahawan boleh membeli ciptaan baru dan mengeluarkan produk tersebut                                 Dia juga boleh mendapatkan hak paten atas usaha sendiri dalam mengubahsuaikan produk atau meneluarkan produk baru. Hak paten akan menghalang orang lain daripada meniru dan mengeluarkan rekaan yang sama.
8. Penyelidikan dan pembangunan (R&D)
Usaha R&D boleh dijalankan oleh badan kerajaan seperti PORIM, MARDI dan agensi kerajaan lain atau usahawan itu sendiri. Hasil R&D akan mewujudkan produk baru atau kaedah baru. Usahawan boleh menggunakan hash l penyelidikan dan pembangunan tersebut untuk memulakan perniagaan.
B. Kaedah Menjana Idea
1. Kumpulan focus. Kaedah menjana idea melalui sumbangan maklumat oleh sekumpulan individu dalam format berstruktur.  Kumpulan ini biasanya terdiri daripada 8 hingga 12 orang peserta yang mempunyai pelbagai latar belakang sosioekonomi .   Terdapat seorang orang tengah yang akan memandu kumpulan ini. Peserta akan memberi komen tentang idea produk baru yang dapat memenuhi keperluan pasaran.
2.    Sumbangsaran.
Kaedah menjana idea melalui cara menjana sebanyak mungkin idea-idea. Terdapat peraturan yang perlu dipatuhi semasa proses penjanaan idea dijalankan: (a) Tiada kritikan negatif dalam kumpulan (b)   Kebebasan idea digalakkan (c) Kuantiti idea diperlukan.   Kombinasi dan pembaikan idea digalakkan untuk membentuk idea yang baru .Idea yang dijana direkodkan dan penilaian idea dibuat selepas proses penjanaan idea
3.    Analisis inventori masalah.
Kaedah menjana idea dengan menfokuskan masalah-masalah.   Pelanggan akan diberi senarai masalah umum bagi kategori produk tertentu.   Mereka diminta mengenalpasti dan membincang tentang masalah yang wujud dalam kategori produk.  Kaedah ini lebih berkesan kerana produk dikenali oleh pelanggan
4. Membuat pemerhatian
Kaedah menjana idea dengan memantau persekitaran untuk menghasilkan idea baru bagi memenuhi perubahan persekitaran.   Usahawan akan memerhatikan keperluan diri sendiri atau orang-orang di sekeliling. Contoh: Rakan menyatakan bahawa tidak terdapat kedai foto di sesuatu kawasan. Maka, usahawan melahirkan idea untuk membuka kedai foto di kawasan tersebut.
5. Menjalankan tinjauan keuntungan
Kaedah menjana idea dengan menanya beberapa orang soalan-soalan dan membuat rumusan terhadap jawapan yang diterima. Tinjauan yang formal melibatkan temubual dengan orang ramai melalui soal-selidik . Tinjauan tidak formal melibatkan perbualan dengan ahli keluarga, rakan-rakan dan lain-lain
C. Proses Merealisasikan Idea Proses                                

Proses
Huraian

1. Tahap Idea        
Tahap ini melibatkan penilaian dan pemilihan idea-idea berdasarkan nilai pasaran dan nilai produk kepada syarikat. Senarai semak setiap idea produk baru diadakan dengan menyatakan nilai pasarannya. Pelanggan akan dibekalkan nilai-nilai produk baru bagi menentukan altematif produk baru yang boleh diteruskan atau diberhentikan. Di samping itu, keperluan produk baru dan nilai produk tersebut kepada syarikat juga akan ditentukan. Jika tiada keperluan produk dan idea produk yang dicadangkan tidak mempunyai faedah kepada syarikat, maka pembangunan produk tidak perlu dijalankan.  Keperluan produk baru boleh ditentukan dengan mentakrifkan potensi keperluan pasaran seperti kepuasan jangkaan masa depan, keadaan ekonomi dan sebagainya.
2.Tahap Konsep     
Selepas idea produk baru dikenalpasti, idea itu akan dibangunkan melalui interaksi dengan pelanggan. Ia dilakukan melalui temu duga dengan responden yang terpilih.Mereka akan didedahkan dengan kenyataan yang menggambarkan ciri-ciri dan sifat fizikal idea produk. Maklum balas daripada responden diperoleh dan dianalisis. Ciri-ciri yang digemari akan dimasukkan ke dalam idea produk baru.

3. Tahap  pembangunan produk     
Dalam tahap ini reaksi pengguna tentang produk fizikal ditentukan. Sekumpulan bakal pengguna akan diberi contoh produk syarikat dan contoh produk pesaing Pengguna akan menyimpan rekod penggunaan, membuat komen tentang kelebihan dan kelemahan produk tersebut serta membuat bandingan dengan produk pesaing


4. Tahap Ujian
Pemasaran       
Ujian pasaran diadakan untuk meningkatkan keyakinan terhadap kejayaan di peringkat pengkomersialan.  Tahap penerimaan pengguna diketahui melalui hasil sebenar jualan.  Kejayaan boleh dikenalpasti sekiranya jualan adalah memuaskan kerana ia menunjukkan produk digemari oleh pengguna.2.5 STRATEGI MEMULAKAN PERNIAGAAN
A. Langkah-langkah Memulakan Perniagaan
1.   Menyediakan satu rancangan perniagaan bertulis.
Rancangan perniagaan mesti mengandungi matlamat syarikat, strateui pemasaran, pelan kewangan, sumber modal dan lain-lain
2.  Berunding dengan pakar runding perniagaan.
Pakar Funding yang boleh dirunding seperti peguam, akauntan, ahli bank dan syarikat insurans. Mereka akan memberi nasihat dalam pelbagai aspek tentang cara memulakan perniagaan
3. Buat keputusan tentang bentuk organisasi.
Bentuk organisasi yang boleh ditubuhkan seperti milikan tunggal, perkongsian atau syarikat berhad. Usahawan perlu memikirkan kebaikan dan keburukan setiap bentuk organisasi sebelum membuat keputusan
4.    Menentukan jenis bantuan kewangan.
Sumber kewangan boleh diperoleh melalui simpanan sendiri, pinjaman rakan dan keluarga, institusi kewangan, kerajaan dan lain-lain lagi. Usahawan perlu mempertimbangkan kesesuaian penggunaan sumber kewangan tertentu berdasarkan kelebihan dan kelemahannya
5. Memilih lokasi.
Lokasi yang strategik perlu dipilih untuk menjamin kelancaran proses perniagaan. Lokasi yang dipilih mesti strategik dari segi kemudahan mendapat bahan mentah, mempunyai peluang pasaran yang luas dan sebagainya
6. Melahirkan idea perniagaan.
Idea perniagaan boleh didapati daripada pelanggan, produk sedia ada, syarikat sedia ada, profesional dan jururunding, dasar kerajaan, saluran pengedaran, paten serta penyelidikan dan pembangunan. Sebagai contoh: usahawan boleh mengetahui perubahan cita rasa pengguna melalui maklumat yang dibekalkan oleh saluran pengedaran.
7. Pendaftaran.
Usahawan perlu membuat pendaftaran perniagaan dengan pihak berkuasa bergantung kepada bentuk organisasi yang dipilih Pendaftaran membolehkan usahawan mendapatkan lesen perniagaan untuk menjalankan perniagaan secara sah.
8. Menyertai kursus perniagaan dan keusahawanan.
Usahawan boleh mendapatkan pengetahuan tentang cara pengurusan perniagaan melalui latihan dan kursus.   Latihan dan kursus yang boleh didapati seperti Program Pembangunan Usahawan yang disediakan oleh agensi MARA
9. Menyediakan tenaga kerja.
Usahawan perlu mengrekrut pekerja yang bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing.  Ia juga perlu memastikan bilangan tenaga kerja yang mencukupi sebelum memulakan perniagaan
10. Teknologi Usahawan perlu memilih teknologi semasa yang maju untuk membantu pengendalian operasi perniagaan. Contoh: usahawan menggunakan komputer untuk menguruskan penyimpanan dan pengekstrakan data, penyediaan laporan, pengendalian inventori dan lain-lain.
B. Empat Strategi Memulakan Perniagaan
1.Memulakan sendiri

Kebaikkan
Keburukkan
(a)Kebebasan membuat keputusan
Bebas menentukan bagaimana hendak memulakan perniagaan
Bebas memilih lokasi , jenis produk atau perkhidmatan yang akan dipasarkan, mengupah pekerja dan lain-lain
(b)Peluang untuk membangunkan imej
Menggunakan cara pengurusan tersendiri untuk menjalankan perniagaan
Dapat membentuk imej yang baik pada peringkat awal
( c )Kebebasan memilih lokasi
Kebebasan memilih lokasi yang strategik
Lokasi menentukan kejayaan dan kegagalan sesuatu perniagaan
(d)Kebebasan memilih kemudahan fizikal
Kebebasan memilih kemudahan fizikal mengikut cita rasa sendiri
Kemudahan fizikal seperti bangunan dan tempat letak kenderaan
(e)Keaslian produk
Peluang untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang belum ada di pasaran.
Mengatasi pesaing sedia ada di pasaran
(f)mudah menembusi pasaran 
Perniagaan baru dapat mengelakkan diri daripada menghadapi persaingan yang sengit
Dengan itu,ia dapat memperoleh syer pasaran yang banyak
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


(a)Tiada rekod dulu
Hanya dapat membuat andaian tentang jualan
Mungkin berlaku kegagalan pelaksanaan strategi perniagaan
(b)Tiada pelanggan yang sedia ada
Banyak usaha perlu dilakukan untuk menarik pelanggan
Jualan berkembang dengan perlahan dan mengambil masa yang lama untuk memperolehi keuntungan
( c )Usaha yang memakan masa
Banyak perkara yang perlu diusahakan semasa hendak memulakan perniagaan baru
Contoh:Mencari lokasi yang strategic,mengupah dan melatih pekerja  dan lain-lain memakan masa yang panjang
(d)Kesukaran memperoleh pinjaman
Bank perdagangan dan institusi kewangan hanya memberi pinjaman kepada perniagaan yang sedia wujud di pasaran
Perniagaan baru yang belum berkembang sukar mendapat pinjaman
(e) Kesukaran mendapat pembekal
Perniagaan baru belum mampu untuk memberi keyakinan kepada pembekal
Maka,kemudahan kredit biasanya diberi kepada perniagaan yang sedia ada di pasaran
(f)Kesukaran menembusi pasaran
Produk dan perkhidmatan baru yang dibekalkan oleh  perniagaan baru belum dikenali oleh pelanggan di pasaran
Strategi pemasaran terpaksa dilaksanakan untuk menarik pelanggan
(g)Kesukaran mendapat pekerja yang berpengalaman
Pekerja yang diupah mungkin tidak mempunyai pengalaman yang mencukupi dalam bidang yang diusahakan.
Latihan terpaksa diberi untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan.2. Mengambil alih perniagaan sedia ada Kebaikan

Kebaikkan
Keburukkan
(a) Rekod perniagaan yang terbukti.  Rekod lepas membantu usahawan menjangka jualan, perbelanjaan dan keuntungan yang akan dicapai.   Rekod lepas yang baik mempamerkan prestasi perniagaan sedia ada yang memuaskan
(b) Pelanggan sedia ada .
Bergantung kepada pelanggan sedia ada untuk menyokongnya dalam urus niaga kelak ? Menjamin keuntungan
(c) Pembekal sedia ada.
Urusan pembelian dengan pembekal boleh diteruskan oleh usahawan.  Kredit mudah diperoleh kerana hubungan baik yang sedia ada
(d) Pekerja sedia ada .
Pekerja sedia ada yang terlatih mengenai produk, perkhidmatan dan pelanggan. Menjimatkan kos latihan
(e) Bank sedia ada.
Lebih mudah mendapat pinjaman daripada bank kerana hubungan baik yang sedia ada.  Mengatasi masalah kekurangan modal
(f) Inventori sedia ada.
Tidak perlu membeli aset yang banyak ? Menjimatkan kos

(a) Rekod lepas yang lemah.
Penjualan perniagaan oleh pemilik mungkin disebabkan oleh masalah kerugian, persaingan yang terlalu sengit dan lain-lain. Membawa kesan yang buruk kepada perniagaan pada masa akan datang
(b) Imej yang buruk.
Mungkin disebabkan pemilik dahulu tidak melayan pelanggan dengan baik.  Usahawan terpaksa berusaha dengan keras untuk menarik pelanggan dan mewujudkan imej yang balk
(c) Salah lokasi.
Lokasi perniagaan yang diambil alih menjadi tidak strategik akibat perubahan persekitaran. Usahawan tidak dapat mengubah lokasi perniagaan yang telah diambil alih
(d) Liabiliti sedia ada.
Keadaan fizikal yang buruk menyebabkan usahawan terpaksa mengubahsuai bangunan, membaiki atau menggantikan peralatan. Melibatkan kos penyelenggaraan yang tinggi
(e) Kesukaran melakukan inovasi.
Perniagaan yang diambil alih telah mempunyai sistem pengurusan dan produk yang sedia ada. Usahawan terpaksa mengambil masa yang panjang untuk melakukan perubahan.


Penyiasatan dan Penilaian ke atas perniagaan sedia ada
(a) Audit bebas. Usahawan perlu menyiasat akaun-akaun dan rekod-rekod kewangan perniagaan yang hendak dibeli. Tujuannya ialah untuk memastikan perniagaan tersebut telah menggunakan prosedur perakaunan yang diterima dan telah menyediakan penyata kewangan yang tepat.
(b) Pelarasan penyata diaudit.
Usahawan perlu membuat penyelarasan ke atas penyata kewangan yang telah diaudit untuk mendapat gambaran sebenar tentang perniagaan yang hendak dibeli. Tujuannya ialah untuk memastikan hasil dan belanja yang ditunjukkan dalam penyata kewangan adalah yang sebenarnya dilibatkan dengan perniagaan dan tidak bercampur aduk dengan hasil dan  perbelanjaan persendirian penjual dan keluarganya. Selain daripada itu, dia juga perlu memastikan nilai buku asset-aset adalah realistik.
 (c) Penilaian perniagaan. Usahawan perlu menilai kedudukan perniagaan yang hendak dibeli Sebagai contoh: usahawan akan mengetahui nilai semasa perniagaan yang hendak dibeli berasaskan kepada jualan perniagaan lain yang serupa dengan urus niaga yang hendak dijalankan
(d) Faktor lain untuk pertimbangan . Usahawan perlu mempertimbangkan faktor lain seperti persaingan, pasaran, perubahan komuniti masa depan, komitmen undang-undang, keadaan bangunan perniagaan, harga produk yang dijual dan lain-lain faktor lagi Sebagai contoh: Usahawan perlu melihat tahap persaingan dan lokasi perniagaan dengan lokasi pesaing untuk memastikan sama ada perniagaan tersebut mampu bersaing dengan pesaing ataupun tidak
3. Francais
(a) Konsep francais. Pemberian kebenaran hak daripada francaisor kepada francaisi untuk menggunakan cap dagang, paten dan lain-lain untuk mengeluarkan dan memasarkan produk mengikut sistem francais yang ditentukan oleh francaisor.   Francaisor akan menyampaikan pengetahuan imej, kepakaran pembuatan atau perkhidmatan dan teknik pemasaran kepada francaisi.   Francaisi akan membayar royalti kepada francaisor dan dibenarkan menggunakan nama syarikat dan menerima bantuan dari francaisor untuk memulakan perniagaan di sesuatu kawasan tertentu.
(b) Jenis-jenis perniagaan francais

Pemegang francais berformat
Pemberian kebenaran hak daripada francaisor kepada francaisi untuk francais menggunakan harta intelektual seperti logo, jenama, strategi pemasaran dan berformat lain-lain bagi membuat dan memasarkan barangan.
Contoh: McDonald's, KFC Francais          
Francais pengilangan produk
Pemberian kebenaran hak daripada francaisor kepada francaisi untuk pengilangan           mengeluarkan barangan mengikut formula, resepsi atau reka bentuk yang produk disediakan oleh francaisor.
Ia juga memasarkan barangan tersebut mengikut sistem pemasaran yang disediakan oleh francaisor
Contoh: Pepsi Cola, Nokia
Lesen bertanda dagang
Pemberian kebenaran hak daripada francaisor kepada francaisi untuk bertanda            menggunakan tanda dagang atau jenama bagi menjual barangan francaisor dagang              dan diberi komisen
Francaisor cuma menjalankan pengauditan penjualan
Contoh: Walt Disney, Garfield
Francais wakil pengedar
Pemberian kebenaran hak daripada francaisor kepada francaisi untuk wakil                memasarkan barangan keluaran francaisor secara eksklusif mengikut peraturan pengedar           dan kaedah yang ditentukan oleh francaisor
Ia diberi kuasa monopoli untuk memasarkan keluaran di dalam kawasan tertentu
Contoh: Shell, Mobil
Penganjur
Pemberian kebenaran hak daripada francaisor kepada francaisi untuk bertindak sebagai penganjur kepada francaisor dengan melibatkan din secara mendalam dalam perniagaan dari segi modal, bahan mentah sehingga kepakaran, pengurusan dan pemasaran
Barangan dibeli daripada francaisor dan nama syarikat-syarikat francais adalah sama
Contoh: Kedai G-Mart, 7-Elevan (c) Kebaikan dan keburukan Kebaikan                                 Keburukan


(c ) Kebaikkan dan keburukkan

Kebaikkan
Keburukkan
Latihan pengurusan
Disediakan oleh francaisor untuk mengatasi masalah kekurangan pengalaman francaisi        
Dengan itu, francaisi dapat menguruskan perniagaan dengan lebih baik    
Bantuan kewangan
Diberi oleh bank melalui francaisor dengan syarat pinjaman yang lebih baik  
Bantuan ini dapat mengatasi masalah kekurangan modal francaisi                       

Jenama yang mantap
Jenama francaisor telah dikenali oleh
Imej yang kukuh ini menjamin keuntungan francaisi

Kaedah urus niaga yang terbukti   
Kaedah pengurusan francaisor membantu francaisi mengelakkan masalah yang mungkin dihadapi
Justeru itu, pembaziran kos akibat kesilapan dapat dikurangkan

Bantuan berterusan  
Bantuan dari segi kawalan perbelanjaan, inventori dan nasihat dibekalkan oleh francaisor
Keadaan    ini    membantu    francaisi menyelesaikan masalah semasa perjalanan perniagaan
Faedah ekonomi bidangan
Pembelian stok secara pukal oleh francaisor membolehkannya mendapat diskaun niaga 
Keadaan ini dapat mengurangkan kos operasi francaisi apabila francaisi membeli stok daripada francaisor dengan harga yang murah
Risiko kerugian minimum
Produk telah lama bertapak dan mempunyai imej yang mantap
Keadaan ini mengurangkan risiko kerugian dan menjamin keuntungan francaisi
Kawalan terhad
Francaisi terpaksa mengikut peraturan dan kaedah operasi perniagaan francaisor
Ia tidak boleh membuat keputusan tertentu perniagaan dengan lebih baik                         tanpa persetujuan awal daripada francaisor
Contoh: Francaisi hanya dibenarkan menjual beberapa jenis produk dan perkhidmatan sahaja, masa dan hari berniaga yang ditetapkan dan lain-lain.
Yuran francais yang mahal
Francaisi terpaksa membayar yuran Jenama yang mantap pendahuluan semasa memulakan perniagaan
Selain itu, ia juga perlu membayar royalti pelanggan secara berterusan sepanjang hayat francais.
Masalah imej
Perniagaan francais akan terjejas jika francaisi tidak melayan pelanggan dengan baik
Francaisi lain terpaksa menanggung risiko kerugian akibat tindakan orang lain
Mungkin tertipu
Pada peringkat permulaan, francaisor memberikan hak perniagaan kepada francaisi
Apabila perniagaan berkembang maju, francaisor mengambil balik hak dan beroperasi sendiri
Kekurangan maklumat terkini
Malaysia kekurangan maklumat yang lengkap dan terkini tentang perniagaan francais.
Akta Francais 1998 masih baru dan tidak menyeluruh untuk mengawasi sistem francais

 Menjadi pesaing selepas tamat kontrak
Francaisi mempelajari segala pengetahuan, kaedah pengurusan, teknik kepakaran dan lain-lain semasa menjalankan perniagaan francais
Francaisi menjalankan jenis perniagaan yang sama selepas kontrak tamat tempohnya4. Perikatan strategik
(a) Konsep Perikatan Strategik.
Satu kerjasama antara dua syarikat yang bertujuan untuk mengembangkan perniagaan secara cepat dan cekap melalui cara berkongsi teknologi, pengetahuan dan kemahiran
(b) Bentuk Perikatan Strategik
ii. Usahasama
Dua atau lebih syarikat membentuk satu perikatan bertujuan untuk mengeksport produk dan perkhidmatan mereka ke pasaran global. Usahawan-usahawan berkongsi tanggungjawab dan kos. Keuntungan akan dibahagi mengikut jumlah pelaburan masing-masing.


ii.Kebaikkan dan keburukkan

Kebaikkan
Keburukkan
Meluaskan pasaran.Pasaran tidak hanya terhad kepada negara sendiri. Untung yang lebih dapat diperoleh melalui pasaran asing
Perkongsian keuntungan Untung dibahagi mengikut jumlah pelaburan masing-masing . Semakin banyak modal dilabur, semakin banyak untung diperoleh.
Kelebihan daya bersaing di pasaran global. Pengetahuan yang dibekalkan oleh syarikat tempatan tentang pasaran tempatan membolehkan keputusan yang tepat dan cepat dapat dibuat. Keadaan ini membentuk kedudukan kompetitif syarikat di pasaran asing
Bertindak cepat terhadap perubahan dalam pasaran asing.  Maklumat terkini tentang pasaran tempatan dibekalkan oleh syarikat tempatan dengan cepat. Keadaan ini membolehkan keputusan yang tepat dan cepat dibuat apabila berlaku sebarang perubahan dalam pasaran asing
Perkongsian pengetahuan, teknologi dan kepakaran. Pengetahuan tentang kaedah pengeluaran dan kaedah pengurusan dalam persekitaran yang berbeza dapat dikongsi bersama antara syarikat yang bekerjasama.   Keadaan ini meningkatkan kecekapan kedua-dua syarikat
Perkongsian risiko.  Kerjasama antara dua syarikat akan mengurangkan dan mengawal risiko yang dihadapi Apabila kerugian berlaku, ia ditanggung bersama antara kedua-dua syarikat Pemindahan teknologi. Terpaksa dilakukan kepada syarikat yang berkerasama.   Mewujudkan persaingan kepada syarikat yang membekalkan teknologi apabila kerjasama tamat kelak

Pemindahan teknologi.Terpaksa dilakukan kepada syarikat yang bekerjasama
Mewujudkan persaingan kepada syarikat yang membekalkan teknologi apabila kerjasama tamat kelak.
Percanggahan pendapat. Perbezaan dalam budaya korporat, matlamat dan lain-lain menyebabkan pendapat bercanggah.   Keadaan ini mewujudkan konflik semasa pembuatan keputusan
Kawalan terhad.  Kedua-dua syarikat tidak dapat membuat keputusan sendiri. Ini kerana mereka berkongsi tanggungjawab, risiko dan keuntungan.Perlesenan.
Pemberian kebenaran oleh licensor kepada licensi untuk mengeluarkan atau memasarkan jenama produk atau perkhidmatannya bagi satu tempoh tertentu. Licensor memberi hak menggunakan proses pengeluaran, cap dagang, paten, rahsia niaga dan lain-lain yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatannya kepada licensi. Licensi terpaksa membayar royalti kepada licensor.

Kebaikkan
Keburukkan
Meluaskan pasaran          
Pasaran tidak hanya terhad kepada negara sendiri.      
Untung yang lebih dapat diperoleh melalui  pasaran asing.   
Memasuki pasaran dengan risiko minimum     
Licensi lebih jelas tentang pasaran tempatan                                                   Dengan itu, keputusan yang tepat dan cepat             
Pemindahan teknologi                                 
Licensi menerima kepakaran pengeluaran    licensor.       
Ini membolehkan licensi meningkatkan pengetahuan dan kepakaran dalam bidang tertentu
Mengelakkan cukai import dan eksport
Licensi mengeluarkan dan memasarkan jenama produk atau perkhidmatan di pasaran tempatan.
Licensor dapat memasarkan jenamanya di pasaran asing tanpa perlu membayar cukai eksport dan cukai import.

Kehilangan untung
Jika licensi sangat berjaya, licensor tidak sendiri                                 dapat menikmati keuntungan
Sebaliknya, ia hanya menerima royalty sahaja.
Wujud persaingan selepas kontrak
Apabila kontrak tamat,licensi mungkin menjadi pesaing kepada licensor                                                              Ini kerana licensi telah mempelajari membentuk teknologi dan kepakaran daripada licensor
Pemindahan teknologi
Terpaksa dilakukan kepada licensi   
Mewujudkan persaingan kepada licensor yang                     membekaIkan teknologi apabila kontrak tamat kelak

Royalti yang tinggi
Licensi terpaksa membayar royalty kepada licensor sepanjang kontrak perlesenan berkuatkuasa
Keadaan ini akan mengurangkan untung yang diperolehi oleh Licensi


Pengeluaran secara kontrak / kontrak pengeluaran. Pemberian kontrak oleh syarikat asing kepada sebuah syarikat tempatan untuk mengeluarkan dan memasarkan produk separuh siap atau siap bagi tempoh tertentu. Syarikat tempatan dikehendaki membayar royalti kepada syarikat asing tersebut.


KEBAIKAN

KEBURUKAN
Meluaskan pasaran     
Pasaran tidak hanya terhad kepada negara sendiri. Untung yang lebih dapat diperoleh melalui pasaran asing.                                                     
Mengelakkan cukai eksport dan import
Syarikat yang memberi kontrak dapat mengeluarkan produk di pasaran asing.  Ia juga dapat memasarkan produknya di pasaran asing tanpa perlu membayar cukai eksport dan cukai import .                    
Memasuki pasaran dengan risiko minimum          
Penerima kontrak lebih jelas tentang      pasaran tempatan.  Dengan itu, keputusan yang tepat dan cepat        dapat dibuat dan membantu dalam membentuk kedudukan kompetitif pemberi  kontrak di pasaran asing.                                                     
Peluang untuk membeli pengeluar tempatan atau membentuk perkongsian pada masa depan.                                  

Kehilangan untung
Jika penerima kontrak sangat berjaya, pemberi kontrak tidak dapat menikmati keuntungan.Sebaliknya, ia hanya menerima royalti sahaja.
Kehilangan     kawalan     atas     proses    pengeluaran kerana jarak yang jauh
Wujud persaingan selepas tamat kontrak   
Apabila kontrak tamat, penerima kontrak mungkin menjadi pesaing kepada pemberi  kontrak.  Ini kerana penerima kontrak telah mempelajari teknologi dan kepakaran daripada pemberi kontrak.
Royalti yang tinggi.    
Penerima kontrak terpaksa membayar royalti kepada pemberi kontrak sepanjang kontrak berkuatkuasa. Keadaan ini akan mengurangkan untung yang diperoleh oleh penerima kontrakiv. Pemilikan bersama
Usahasama antara syarikat tempatan dengan pelabur asing untuk mewujudkan satu perniagaan tempatan. Berkongsi hak milik dan kawalan. Mungkin diperlukan atas sebab politik dan ekonomi atau syarikat itu kekurangan modal, fizikal dan pengurusan untuk memulakan perniagaan secara persendirian. Contoh: Dasar kerajaan mewajibkan pemilikan bersama sebagai syarat untuk memasuki pasaran negara tersebut.


KEBAIKAN

KEBURUKAN
Mengatasi masalah kekurangan modal dan kepakaran
kepakaran Syarikat tempatan dapat memperoleh modal dan kepakaran daripada pelabur asing
(Seperti kebaikan Usahasama)


(Seperti keburukan Usahasama)


v. Pengurusan secara kontrak. Pemberian kebenaran oleh syarikat asing kepada sebuah syarikat tempatan untuk menawarkan perkhidmatan pengurusan di pasaran tempatan bagi tempoh tertentu. Syarikat tempatan dikehendaki membayar royalti kepada syarikat asing tersebut.


KEBAIKAN

KEBURUKAN
Meluaskan pasaran
Pasaran tidak hanya terhad kepada negara sendiri. Untung yang lebih dapat diperoleh melalui pasaran asing
Memasuki pasaran dengan risiko minimum. Penerima kontrak lebih jelas tentang pasaran tempatan.   Dengan itu, keputusan yang tepat dan cepat dapat dibuat dan membantu dalam membentuk kedudukan kompetitif pemberi kontrak di pasaran asing
Peluang untuk membeli pengeluar tempatan atau membentuk perkongsian pada masa depan
Kehilangan untung.  Jika penerima kontrak sangat berjaya, pemberi kontrak tidak dapat menikmati keuntungan. Sebaliknya, ia hanya menerima royalti sahaja
Kehilangan kawalan atas proses pengeluaran kerana jarak yang jauh
Wujud persaingan selepas tamat kontrak.  Apabila kontrak tamat, penerima kontrak mungkin menjadi pesaing kepada pemberi kontrak. Ini kerana penerima kontrak telah mempelajari kaedah pengurusan daripada pemberi kontrak

Royalti yang tinggi. Penerima kontrak terpaksa membayar royalti kepada pemberi kontrak sepanjang kontrak berkuatkuasa. Keadaan ini akan mengurangkan untung yang diperoleh oleh penerima kontrak.2.6 PEMBIAYAAN DAN SUMBER MODAL
A. Konsep Modal. Sesuatu yang boleh menghasilkan pendapatan kepada pemiliknya. Dibahagi kepada bentuk kewangan dan bukan kewangan


Kewangan


Bukan kewangan
Tunai, stok perabot, tanah dan peralatan               
Pengetahuan, kemahiran, teknologi, khidmat nasihat dan pengalaman

1. Jenis Modal
Modal Tetap                           
Diperlukan untuk membeli aset tetap perniagaan seperti bangunan, tanah, komputer dan lain-lain yang akan digunakan dalam pengeluaran barang dan  perkhidmatan.   


Modal Kerja    
Diperlukan untuk menyokong  operasi biasa perniagaan dalam jangka pendek seperti membayar  gaji, membeli inventori, membiayai kredit dan lain-lain    


Modal Pertumbuhan  
Diperlukan apabila perniagaan sedia ada berkembang atau mengubah arah tuju             
B. Sumber Modal
Kewangan pula dibahagi kepada jenis formal dan tidak formal
1.  Formal                               
i. Bank Perdagangan                               
Dalam bentuk overdraf, pinjaman inventori,   pinjaman hartanah, pinjaman akaun belum  terima
ii.Syarikat kewangan
Sewa beli,pinjaman inventori, pinjaman akaun belum terima


iii.Pembekal
Kredit perdagangan,pinjaman pembelian peralatan,sewa pajak peralatan


iv.Kerajaan
Wang tunai,bekalan barang niaga,ruang niaga, peralatan dan mesin


1.  Tidak Formal
i. Simpanan peribadi.
Tabungan, pencen, penjualan hartanah, warisan
ii.  Rakan
Wang pelaburan, pinajamn
iii.Keluarga
Wang pelaburan, pinjaman


iv.Saudara mara
Wang pelaburan, pinjaman


Pembiayaan ekuiti dan pembiayaan hutang


i.Pembiayaan ekuiti
Saham yang diterbitkan oleh syarikat untuk mendapatkan dana dari pelabur awam
Ia merupakan modal sumbangan pelabur dan pemilik
Syarikat tidak mempunyai tanggungjawab untuk membayar dividen
Syarikat tidak perlu membayar balik ekuiti
Ekuiti tidak mempunyai tempoh matang
Syarikat tidak perlu menyediakan cagaran untuk mendapatkan ekuiti
Tiada perlindungan cukai terhadap bayaran dividen.Maka, kos modal meningkat.
Perolehan ekuiti memakan masa dan syarat adalah ketat.
Keuntungan firma terpaksa dibahagi dengan ramai pelabur
Pemilik ekuiti mempunyai kuasa terhadap pihak pengurusan.

Pembiayaan hutang
Pinjaman yang dibuat melalui terbitan sekuriti hutang kepada orang awam
Ia merupakan hutang yang diperoleh daripada pemiutang
Syarikat mempunyai tanggungjawab untuk membayar faedah dan pokok pinjaman
Syarikat perlu membayar balik pinjaman bersama dengan kadar faedah
Pinjaman mempunyai tempoh matang. Dengan itu, syarikat akan menghadapi risiko muflis jika gagal menjelaskan hutang dalam tempoh matang.
Syarikat perlu menyediakan cagaran untuk mendapatkan pinjaman
Ada perlindungan cukai daripada pembayaran faedah.Maka kos modal berkurang.
Pinjaman boleh didapati dengan cepat dan mudah, asalkan nilai cagaran mencukupi.
Menambah keuntungan syarikat apabila jualan berjaya dipertingkatkan dengan bantuan pinjaman
Pemilik hutang tidak mempunyai kuasa terhadap pengurusan syarikat. 
2.7 KEMUDAHAN DAN BANTUAN
Peranan Kementerian Pembangunan Usahawan
1.    Membangunkan lebih ramai usahawan bumiputera yang berkemahiran
2.    Mewujudkan kerjasama antara usahawan bumiputera dan bukan bumiputera yang melibatkan perniagaan dalam dan luar negara
3.    Membentuk sikap dan nilai keusahawanan supaya mampu berdikari
4.    Meningkatkan bilangan usahawan yang berkualiti melalui sumber dana kementerian dan agensi kerajaan
5.    Menyelaraskan dasar dan aktiviti agensi di bawah kementerian untuk memastikan pengurusan yang cekap

A. Jenis-jenis Kemudahan kemudahan                                
Bantuan Kewangan       • Membiayai pinjaman modal melalui Pembiayaan Am, Pembiayaan Perniagaan Kecil, Skim Bantuan Pembangunan Francais dan lain-lain Memberi pinjaman dengan kadar bunga yang rendah Kemudahan                    • Menyediakan ruang pejabat dan bangunan yang sesuai untuk berniaga • Menjalankan aktiviti membeli, menyewa menjual harta dan bangunan
Kemudahan Khidmat  Prasarana dan  Tapak Kilang        • Mengadakan khidmat nasihat dari segi membimbing untuk menjayakan Nasihat dan Perundingan        projek perniagaan dan membuat kajian kewangan perniagaan
Program Pembangunan Usahawan  • Memberi peluang perniagaan kepada mereka selepas memperoleh                        kemahiran dan pengalaman •   Menganjur kursus dan latihan dalam bidang pengurusan dan pentadbiran perniagaan
Pemasaran                      •   Memasarkan hasil kraf tangan di seluruh Malaysia melalui kedai-kedai sendiri •   Membantu mempromosikan dan memasarkan hasil kraf tangan melalui KARYANEKA
B. Pihak-pihak yang Memberi Kemudahan dan Bantuan
Jenis kemudahan                   Pihak-pihak yang memberi kemudahan dan bantuan
Bantuan Kewangan          
 1. Majlis Amanah Rakyat (MARA) menyediakan pinjaman modal melalui Pembiayaan Am, Pembiayaan Pengangkutan, Pembiayaan Perniagaan Kecil dan lain-lain
2.   Bank Pembangunan Malaysia Berhad memberi pinjaman dengan kadar bunga yang rendah melalui Tabung Usahawan Baru, Skim Perbankan Syariah. Skim Modal Asas dan lain-lain
3.    Kementerian Pembangunan Usahawan menyediakan pinjaman dengan kadar faedah yang lebih rendah melalui Skim Pembiayaan Francais, Skim Modal Asas Skim Pinjaman Bersepadu dan lain-lain serta membantu membiayai kos projek Francais melalui Skim Bantuan Pembangunan Francais
4.    Kementerian Belia dan Sukan menyediakan Skim Rancangan Peniaga Kecil dan Tabung Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Ekonomi Belia


Kemudahan Khidmat  Nasihat dan Perundingan           
 1. SIRIM memberi khidmat nasihat teknikal dan penilaian teknologi kepada industri baru
2.  Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) mengadakan program Khidmat Perunding dan Pengurusan Projek untuk mewujudkan bakal bakal pemaju bumiputera baru yang tiada pengalaman dalam tanah menjalankan aktiviti memajukan
3.  Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) memberi khidmat nasihat melalui Jabatan Pembangunan Perniagaan di bawah Perniagaan dan Perundingan program Khidmat Nasihat
4.    Kementerian Pembangunan Usahawan (KPU), MARA mengadakan khidmat nasihat dari segi mengadakan kursus pengurusan. perakaunan dan pemasaran, membimbing usahawan menjayakan projek perniagaan dan lain-lain
Pembangunan Usahawan    
1.    Pihak swasta menyertai Program Mentor-mentee untuk memberi latihan, bimbingan kepada bakal-bakal usahawan kecil dan sederhana bumiputera
2.   Majlis Amanah Rakyat (MARA) menyediakan kursus latihan kemahiran dan  pengurusan perniagaan
3.    Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) menyediakan kursus khas seperti pembuatan dan pemprosesan dengan teknologi baru makanan
4.    Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar, KEMAS menganjur kursus dan latihan dalam bidang pengurusan dan pentadbiran perniagaan
Kemudahan Prasarana   dan Tapak Kilang                        
1. Malaysian Industrial Estate Limited (MIEL) membina tapak kilang dan reka bentuk yang sesuai untuk industri pernbuatan dan industri kecil
2.   Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) menyediakan ruang pejabat dan bangunan yang sesuai untuk berniaga di kawasan bandar
3.   Majlis Amanah Rakyat (MARA) menyediakan tapak kilang, ruang niaga kepada usahawan bumiputera di bandar kecil melalui program Kawasan Industri Kecil
4.    Lembaga Pemasaran Persekutuan (FAMA) menyediakan tempat berniaga seperti Pasar Tani                     
Pemasaran
1. Syarikat Pemasaran Karyaneka Sdn. Bhd. (Karyaneka) membantu memasarkan hasil kraf tangan di seluruh Malaysia melalui kedai-kedai sendiri
2.    Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia (PKKM) membantu mempromosikan dan memasarkan hasil kraf tangan melalui KARYANEKA
3.   Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) membantu pemasaran lcraf tangan yang dikumpul dari kampung-kampung
4.    Besta Distributor membantu memasarkan produk berasaskan makanan melalui konsep payung dengan menggunakan jenama Besta
RANCANGAN PERNIAGAAN (RP) Definisi • Dokumen bertulis yang terperinci tentang perniagaan yang akan dijalankan • Ia mengandungi maklumat tentang organisasi seperti kewangan pemasaran, pengeluaran dan lain-lain
B. Tujuan
1. Garis panduan • RP memberi arah tuju kepada usahawan untuk menjalankan perniagaan mengikut rancangan • Ini membantu usahawan demi mencapai matlamat yang ditetapkan
2.    Memaksimumkan penggunaan sumber organisasi • RP membantu usahawan menganggar keperluan sumber perniagaan • lni membolehkan sumber diagihkan dan diguna dengan cekap bagi mengelakkan pembaziran
3.    Memberi keyakinan kepada pihak luar • RP yang baik menunjukkan syarikat berdaya maju dan sesuai untuk pelaburan dan pembiayaan • Maka, ia dapat meyakinkan bank, pelabur dan menjamin perolehan modal yang mencukupi
4.    Sebagai alat penilaian prestasi •     RP telah  menetapkan rancangan dan matlamat yang hendak dicapai •     Maka. ia boleh digunakan untuk mengukur kemajuan perniagaan berdasarkan rancangan
5.    Sebagai alat kawalan •     RP memudahkan kawalan perjalanan perniagaan mengikut rancangan •     Tindakan pembetulan boleh diambil dengan segera apabila penyelewengan berlaku
6.    Sebagai alat membuat keputusan •     RP menyedarkan usahawan tentang masalah yang mungkin timbul dan persediaan yang perlu dibuat •     Maka, keputusan yang cepat dan tepat dapat dibuat apabila masalah timbul
C. Sasaran
Mengapakah rancangan perniagaan perlu disediakan kepada pihak-pihak berikut?
1.    Usahawan  pihak pengurusan • RP sebagai garis panduan perlaksanaan aktiviti perniagaan • Ia memudahkan kerja pemantauan aktiviti dilaksanakan
2.    Pelabur  pemegang saham • RP memberi keyakinan kepada pelabur tentang potensi perniagaan yang dicadangkan • Sekiranya keyakinan dapat dibina, pelaburan dapat dipertingkatkan
3. Pelanggan • RP memberi keyakinan kepada pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan yang bakal dikeluarkan •   Ia meletakkan jangkaan pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan yang bakal digunakannya dari segi keselamatan atau kesihatan
4. Pembiaya • RP memberi keyakinan kepada pembiaya tentang kedudukan kewangan syarikat •   Pinjaman yang banyak diberi bergantung kepada potensi perkembangan dan kemampuan bayar balik pinjaman syarikat
5. Pembekal • RP memberi keyakinan kepada pembekal tentang potensi syarikat •   Jualan kredit akan diberi jika syarikat mempunyai potensi untuk berjaya dan kemampuan bayar balik kredit
6. Pekerja • RP dapat meningkatkan motivasi pekerja jika potensi syari kat memuaskan • Ia membantu pekerja mengetahui arah tuju syarikat

D. Format Rancangan Perniagaan
1.    Rumusan eksekutif • Mengandungi maklumat tentang nama syarikat, jenis perniagaan, ringkasan perniagaan, staf, kewangan dan lain-lain
2.    Pengenalan • Mengandungi maklumat seperti sejarah perniagaan, jenis perniagaan nama syarikat, kekuatan syarikat dan lain-lain
3. Tujuan • Berkenaan dengan misi syarikat, matlamat jangka pendek dan jangka panjang untuk dijadikan sebagai panduan dalam menguruskan perniagaan
4.    Latar belakang industri • Mengandungi maklumat tentang keadaan ekonomi dan jangkaan tentang perkembangan industri seperti inflasi, kadar penganvuran, pendapatan penduduk dan lain-lain
5. Latar belakang pemilik • Jenis milikan dari segi perkongsian atau syarikat berhad senarai nama rakan kongsi atau lembaga pengarah dan biodata rakan kongsi atau lembaga pengarah
6.    Struktur organisasi • Mengandungi carta organisasi, senarai tugas, huraian tugas, latihan, fungsi utama setiap jabatan dan lain-lain
7. Latar belakang projek • Strategi produk dari segi kualiti, pembungkusan penjenamaan dan lain-lain, strategi harga promosi dan pengiklanan, pengedaran, pelanggan dan lain-lain
8.    Rancangan pemasaran • Menerangkan tentang pelanggan sekarang dan berpotensi, persaingan dan syer pasaran produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, strategi harga, strategi promosi dan belanjawannya, strategi pengedaran
9.    Pelan pengeluaran • Menerangkan proses pengeluaran, masa operasi, bahan mentah yang diguna, penggunaan teknologi. anggaran pengeluaran
10. Pelan kewangan • Menerangkan rancangan k.eperluan kewangan, sumber pembiayaan dan rancangan pembayaran balik pinjaman, anggaran kos operasi dan aliran tunai serta penyata kewangan

9 comments:

 1. Hello, Saya Puan Sandra Ovia, wang pemberi pinjaman swasta, adakah anda dalam hutang? Anda memerlukan rangsangan kewangan? pinjaman untuk merancang untuk tahun baru, untuk memenuhi sehingga bil anda, mengembangkan perniagaan anda pada tahun ini dan juga untuk pengubahsuaian rumah anda. Saya memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat tempatan, antarabangsa dan juga pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%. Anda boleh menghubungi kami melalui E-mel: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
  Anda dipersilakan untuk syarikat pinjaman kami dan kami akan memberikan anda perkhidmatan yang terbaik kami.

  ReplyDelete
 2. Adakah anda bosan dengan kecewa, mencari bantuan, anda sedang mencari untuk pinjaman sebenar? Nama saya orang Yunani Spencer. gadai janji, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman Hotel, tawaran komersial General Mr Daniel Blake, seseorang itu perlu mengemas kini semua keadaan kewangan dalam dunia / syarikat untuk membantu mereka yang berdaftar pinjaman wang pinjaman peribadi, pinjaman, pinjaman pembinaan, faedah yang rendah kredit Kadar pinjaman perniagaan kredit buruk modal dan lain-lain 2%, pinjaman perniagaan dan, memulakan. Kami membiayai projek di tangan dan syarikat / pasangan anda dan saya juga ingin menawarkan pinjaman peribadi kepada pelanggan mereka. hubungi kami melalui e-mel untuk maklumat lanjut: hellenspencerloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 3. Hello, i am Puan Nelly Precious, pemberi pinjaman pinjaman peribadi yang memberi hidup, pinjaman alternatif. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membersihkan hutang anda atau anda memerlukan pinjaman modal untuk meningkatkan perniagaan anda? Adakah anda pernah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? Ia kelihatan tidak lebih, kerana kita berada di sini untuk semua masalah kewangan anda pada masa lalu. Kami pinjaman wang kepada individu yang memerlukan bantuan kewangan, yang mempunyai kredit yang buruk atau memerlukan wang untuk membayar bil-bil, untuk melabur dalam kadar perniagaan mereka sebanyak 2%. Saya mahu menggunakan medium ini untuk memberitahu anda bahawa kami menjadikan dipercayai dan penerima bantuan kewangan, dan akan bersedia untuk menawarkan anda pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel: (nellyperious@gmail.com)

  ReplyDelete
 4. Memohon pinjaman convinent anda

  Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan? Adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman daripada bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapan: Di sini, Angela Davids Loan Firm adalah jawapannya. Kami menawarkan;

  * pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
  * Business Start-up dan pendidikan.
  * penyatuan hutang.
  * Pinjaman Hard Money.

  Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga tempoh yang anda mampu untuk melengkapkan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 5-7% bergantung kepada pinjaman jenis pf. Ini memberikan peluang yang sebenar untuk mendapatkan wang yang anda perlukan anda. Calon yang berminat perlu menghubungi kami melalui: matildablakeloanfirm@gmail.com atau hubungi perkhidmatan pelanggan kami pada +14158892524

  ReplyDelete
 5. AKHIR TAHUN LOAN OFFER !!! AKHIR TAHUN LOAN OFFER !!!
  Berita baik untuk semua, Sunshine Syarikat pinjaman memberikan pelanggan pinjaman berpatutan tanpa cagaran bagi baki bulan 2016, bagi anda untuk mula 2017 anda dengan pelan yang berjaya.

  Adakah anda berfikir tentang memulakan perniagaan anda sendiri, anda berada dalam hutang, ini adalah peluang anda untuk mencapai keinginan mereka, kerana kami menawarkan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan dan pinjaman pelajar, dan semua jenis kadar faedah pinjaman sebanyak 2%. tergesa-gesa sehingga sekarang dan menjadi sebahagian daripada program ini.
  Untuk maklumat lanjut, hubungi kami sekarang melalui e-mel Sunshineloancompany@gmail.com
  SUNSHINELOANCOMPANY

  ReplyDelete
 6. Adakah anda dalam apa-apa masalah kewangan? Adakah anda memerlukan
  pinjaman untuk memulakan perniagaan atau untuk membayar bil anda?
  Kami memberi pinjaman kepada orang yang memerlukan bantuan di dalam dan memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat tempatan, antarabangsa dan juga pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%.
  Mohon Sekarang Via Email: augustinaevansloanfirm@gmail.com
  Terima kasih
  Terima kasih dan Tuhan memberkati
  Mrs Augustina Evans

  ReplyDelete
 7. Dijamin tawaran pinjaman (Memohon Online)
  Kami menawarkan semua jenis pinjaman:
  Pinjaman Perniagaan.
  Pinjaman peribadi.
  Penyatuan Hutang Pinjaman.
  pinjaman kereta.
  Pinjaman Pelaburan.
  Pinjaman kad kredit.
  pinjaman Penjagaan Perubatan.
  pinjaman gadai janji.
  Pinjaman pelajar. e.t.c pada kadar faedah 3%.
  Dapatkan Pinjaman Online Dari mana-mana di mana di seluruh dunia hari ini tanpa tekanan dan Tanpa Bayaran Pendahuluan. Pemohon serius Sekiranya Emel Kembali Untuk Maklumat lanjut
  Response hendaklah dihantar kepada Fredrobert129@gmail.com untuk kelulusan cepat

  Email Powered By California Pinjaman Help Desk Amerika Syarikat.
  (C) 2014

  ReplyDelete
 8. Memohon Pinjaman segera dan Gadai janji, telah anda pernah ditolak terus-menerus oleh bank-bank dan institusi kewangan lain, Kami di Tawaran COVENTRYLETON PINJAMAN SYARIKAT pinjaman daripada 1,000 hingga 100,000.000.000 anda perlu 18years dan ke atas untuk memohon, membalas kini melalui e-mel coventryletonloancoperation@gmail.com untuk maklumat lanjut.

  KAMI MENAWARKAN jenis-jenis JUMLAH PINJAMAN:
  * Pinjaman Penyatuan Hutang
  * Pinjaman Perniagaan
  *Pinjaman peribadi
  * Pinjaman Perumahan
  * Kewangan Kereta
  * Pinjaman Commercial
  * Pinjaman Pelaburan
  NOTA: Kami memberikan anda pinjaman dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 3% dan pinjaman jangka masa 1 hingga 25 tahun untuk membayar balik pinjaman. kenalan e-mel:
  coventryletonloancoperation@gmail.com Jika anda mempunyai mana-mana masalah di atas, hubungi kami sekarang untuk mendapatkan bantuan

  ReplyDelete
 9. PINJAMAN FAST MENAWARKAN ONLINE AT SANDRA DOANLD PINJAMAN SYARIKAT ... Sandra Donald Pinjaman Syarikat adalah pembekal terkemuka pinjaman Worldwide Tidak kira apa keadaan kewangan anda, kami boleh membantu mendapatkan wang tunai anda sendiri. Kami menyediakan pinjaman untuk penyatuan hutang, pembaikan rumah, pinjaman tanpa cagaran, pinjaman untuk kredit buruk, pinjaman perniagaan, pinjaman peribadi, pinjaman Pelajar, pinjaman kereta, mengurangkan Hutang Kad Kredit, Harta Tanah anda dan Gadai janji pada kadar faedah 2%. tawaran pinjaman dalam talian kami adalah cepat dan mudah ke apply.it adalah 100% Jaminan dan selamat. Sila hubungi kami sekarang untuk maklumat lanjut di sandradonaldloancompany@gmail.com

  ReplyDelete