Total Pageviews

Tuesday, August 2, 2011

Pengajian Perniagaan:Bab 2

 NOTA PENTING
2.1 PENGENALAN KEUSAHAWANAN
A. Definisi Usahawan dan Keusahawanan
Usahawan -
Individu yang berupaya mengenalpasti peluang-peluang perniagaan, menghasilkan idea-idea perniagaan, memperkenalkan sesuatu yang baru dan melakukan inovasi.
Keusahawanan -
Keupayaan mengenalpasti peluang-peluang perniagaan, menghasilkan idea-idea     perniagaan, perniagaan, memperkenalkan sesuatu yang baru dan melakukan inovasi.                               
1. Perbandingan antara usahawan dan pengurus

Aspek
Pengurus                                
Usahawan
Motif
Pengurus mengharapkan kenaikan     pangkat dan ganjaran kewangan dan bukan kewangan
Usahawan inginkan kebebasan dan peluang untuk mencipta, di samping mendapatkan untung
Aktiviti
Pengurus hanya bertanggungjawab dalam kerja menyeliadan mengagihkan tugas
Selain tugas sebagai seorang pengurus, usahawan sebenarnya melibatkan diri dalam semua aktiviti perniagaan yang dijalankan
Risiko
Pengurus sentiasa berhati-hati dengan risiko
Usahawan berani mengambil risiko sederhana
Kegagalan dan kesilapan
Pengurus cuba mengelak daripada kegagalan dan kesilapan
Usahawan berani menghadapi kegagalan dan sanggup belajar daripada kesilapan
Pembuatan keputusan
Pengurus tidak mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri kerana ia bergantung kepada keputusan pengurusan atasan
Usahawan bebas membuat keputusan sendiri

TAJUK DUA
2. Perbezaan antara usahawan dan peniaga

Aspek
Peniaga              
Usahawan
Peranan
Peniaga terlibat dalam aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan
Usahawan bukan sahaja melakukan jual beli barang dan perkhidmatan, tetapi juga sentiasa cuba untuk mengenalpasti peluang perniagaan dan melakukan inovasi.
Pengembangan perniagaan
Peniaga berpuas hati dengan keadaan sedia akal dan tiada kemahuan untuk mengembangkan perniagaan
Usahawan sentiasa mempunyai keinginan untuk mengembangkan perniagaan
Sumbangan
Peniaga tidak menyumbang kepada masyarakat
Usahawan memberi sumbangan kepada masyarakat


B. Peranan Usahawan Daiam Masyarakat.
1. Mewujudkan peluang pekerjaan
Kegiatan yang diusahakan oleh usahawan seperti perindustrian perladangan, perkhidmatan dan lain-lain yang memerlukan tenaga kerja telah mewujudkan peluang pekerjaan .   Dengan itu, pendapatan penduduk telah dipertingkatkan. Seterusnya masalah pengangguran dapat dikurangkan.
2. Menggabungkan sumber secara optimum.
Usahawan menggunakan sesuatu yang mungkin tidak bernilai bagi orang lain sebagai peluang mewujudkan sesuatu yang baru. Tindakan ini dapat mengurangkan pembaziran sumber . Selain itu, ia juga dapat menjamin  keperluan pengguna melalui penggunaan sumber yang cekap.
3. Membantu pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan usahawan yang telah menyediakan banyak peluang pekerjaan membantu mengurangkan masalah pengangguran. Pengurangan masalah pengangguran dan peningkatan pendapatan penduduk telah meningkatkan pendapatan per kapita Negara.   Selain itu, kegiatan usahawan juga membantu mempergiatkan aktiviti ekonomi melalui pembangunan industri sokongan.

4.    Membangunkan industri sokongan .
 Aktiviti utama yang dijalankan oleh usahawan akan mengembangkan bidang perniagaan lain dan keusahawanan .Contoh: Usahawan yang telibat dalam industri kereta telah mewujudkan industri sokongan seperti industri tayar, industri besi keluli dan lain-lain.   Dengan itu, masyarakat dapat menikmati faedah dari segi kewujudan peluang pekerjaan, pendapatan yang telah meningkat, aktiviti ekonomi yang telah dipergiatkan dan lain-lain.
5.    Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Kewujudan peluang pekerjaan membolehkan masyarakat mendapat pekerjaan. Dengan itu pendapatan mereka dapat dipertingkatkan. Dengan pendapatan yang diperoleh, masyarakat dapat membeli barang dan perkhidmatan yang dikehendaki.
6.    Menghasilkan  barangan dan perkhidmatan.
Penghasilan barangan dan perkhidmatan oleh usahawan dapat memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Pelbagai barangan dan perkhidmatan juga dapat mempelbagaikan pilihan pengguna.  Secara tidak langsung, taraf hidup masyarakat telah dipertingkatkan
7. Menjalankan tanggungjawab sosial.
Usahawan membantu penyediaan kemudahan awam. Ia juga terlibat dalam aktiviti sosial seperti menderma kepada unit kebajikan. Selain itu, usahawan juga memberi sumbangan dalam bentuk 'sponsorship' dalam aktiviti sukan, kempen dan sebagainya.             
8.  Pengenalan teknologi baru
Sifat kreatif dan inovatif usahawan telah membantunya mencipta produk serta teknologi yang baru.  Pengenalan teknologi baru menyenan2kan aktiviti harian pengguna ? Dengan itu, taraf hidup masyarakat telah dipertingkatkan.
9.    Model bakal usahawan.
Ciri-ciri usahawan menunjukkan teladan yang baik kepada bakal usahawan. Ia bertindak sebagai galakan kepada bakal usahawan untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Dengan itu, semakin banyak faedah dapat dinikmati oleh masyarakat melalui aktiviti keusahawanan.

2.2 TEORI KEUSAHAWANAN
A. Teori dan Model Keusahawanan
1. Pendekatan Ekonomi
Untung merupakan pendorong kepada usahawan untuk melibatkan din i dalam keusahawanan. Dengan itu, dia akan berusaha untuk mencari peluang untung


Pakar Keusahawanan yang memberi sumbangan dalam Teori dan Model Keusahawanan
>Say
Beliau menyatakan bahawa usahawan merupakan pelaku ekonomi utama
Usahawan merupakan seorang yang bekerja sendiri dan tekun, berpengetahuan dan berkebolehan dalam mentadbir serta menilai kerja sendiri dan kerja orang lain dalam perniagaannya.
>Israel Kirzner
Beliau melihat usahawan seorang yang peka kepada peluang untung. Keuntungan merupakan pendorong kepadanya untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan.  Usahawan merupakan orang tengah antara pembekal dan pelanggan yang memperoleh faedah daripada urusan pertukaran pendapatan.   Dia tidak perlu memiliki sumber-sumber, tetapi memainkan peranan maklumat yang membolehkannya memperoleh untung melalui proses pertukaran.
>Joseph A. Schumpter
Beliau menyatakan bahawa usahawan merupakan seorang pencetus inovasi. Usahawan berupaya mencapai keseimbangan dalam keadaan tidak menentu, iaitu sebagai pendamai dengan membawa perubahan dari segi pembangunan ekonomi.
>Burton
Beliau melihat usahawan sebagai seorang yang rasional. Usahawan mampu membuat analisis dan keputusan secara objektif, logik dan untuk kepentingan masyarakat
2. Pendekatan Psikologi
Usahawan menekankan pencapaian din. Dia mempunyai keinginan untuk kebebasan dan juga berani menghadapi risiko sederhana
>Mc Clelland
Beliau menyarankan bahawa usahawan mempunyai keperluan pencapaian yang tinggi dari segi menyelesaikan masalah secara sendiri dan menentukan matlamat yang ingin dicapai. Usahawan juga mempunyai lokus kawalan dalaman dan kecenderungan mengambil risiko sederhana
>Brockhaus
Beliau menyatakan bahawa tiada perbezaan antara pengurus dan usahawan. Kecenderungan mengambil risiko bukan ciri yang membezakan usahawan dan pengurus

>De Vries
Beliau menyarankan Model Psikodinamik, di mana usahawan yang tidak mendapat kemudahan tertentu semasa kecil akan memberontak akibat keadaan tertekan.   Tekanan emosi ini akan mendorong seseorang menjadi usahawan untuk mendapat kemudahan yang tidak dapat diperoleh
3. Pendekatan Sosiologi
Peranan harapan terhadap keperluan yang disanjung dan keperluan terhadap kerja akan menguatkan daya kreativiti dan inovasi seseorang untuk menjadi usahawan yang berjaya
>Max Weber (Weberian)
Beliau melihat amalan kanak-kanak merupakan faktor yang menyebabkan seseorang cenderung kepada keusahawanan. Usahawan sentiasa menunjukkan usaha inovasi serta sentiasa sempurna dan rasional dalam tugas
>Thomas Cochru
Beliau menyarankan bahawa amalan kanak-kanak mungkin menyebabkan seseorang cenderung kepada keusahawanan, tetapi budaya, peranan dan harapan sosial juga menentukan keusahawanan . Ini kerana keusahawanan boleh dibentuk melalui pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh
>Everett Hagen
Proses keusahawanan akan berlaku apabila kumpulan bawahan menghadapi kekurangan kemudahan dalam memenuhi kehendak dan keperluan mereka.   Maka, individu yang peka kepada peluang ini akan menjalankan usaha untuk mengatasi masalah ini.
4. Pendekatan Islam terhadap keusahawanan
(a) Allah merupakan pemilik mutlak. Manusia hanya merupakan pengurus harta yang diamanahkan oleh Allah. Manusia diamanahkan untuk mencari menerokai dan menggunakan harta dengan batasan tertentu serta bertanggungjawab untuk mengeluarkan sebahagian harta kepada golongan yang kayak menerima harta tersebut dalam bentuk zakat.
(b) Kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan di akhirat
Harta kekayaan yang diperoleh di dunia ini hanya merupakan alat untuk mencapai kesenangan hidup di dunia yang kekal abadi, iaitu akhirat
(c) Bahagian di dunia tidak boleh ditinggalkan dalam mengejar akhirat. Manusia perlu bekerja kuat dan bersungguh-sungguh di dunia ini untuk memenuhi sebahagian fungsi kehidupan manusia.  Mereka tidak berhak mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah, tetapi perlu bekerja mencari harta dalam batasan yang tidak terkeluar daripada syarak.
(d) Tetap berlaku adil sesama manusia . Manusia harus berlaku adil sesama sendiri dengan menunaikan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan membantu orang yang berada dalam kesempitan.
(e) Tidak boleh melakukan sebarang kerosakan. Allah menyuruh manusia supaya menerokai alam dan mengambil manfaat daripadanya, namun manusia hendaklah tidak merosakkan bumi dan makhluk lain.   Islam melarang kegiatan mencari kekayaan yang tidak adil dengan menindas orang lain, membazirkan sumber-sumber dan hasil-hasiI kekayaan serta melakukan penipuan dalam perniagaan.

B.Adakah Usahawan boleh dilahirkan atau boleh dilatih?
1.Dilahirkan
(a) Ciri-ciri personaliti
Usahawan boleh dilahirkan dengan memiliki ciri-ciri personaliti semulajadi seperti berinisiatif, lokus kawalan dalaman dan lain-lain. Faktor ini merupakan penentu potensi perkembangan seseorang untuk menjadi seorang usahawan
2.    Dilatih: Seseorang usahawan juga boleh dilatih melalui:
(a) Sistem pendidikan sekolah
Penekanan dan perhatian dalam bidang keusahawanan sebagai alternatif pilihan kerjaya dapat memupuk minat individu terhadap keusahawanan. Ciri-ciri keusahawanan seperti kreatif dan inovatif yang dipupuk dapat mendorong individu menjadi usahawan
(b) Galakan kerajaan.
Kerajaan dan pihak swasta menjalankan banyak program pembangunan keusahawanan untuk mendedahkan cara pengurusan perniagaan  kepada bakal usahawan . Bantuan ini menggalakkan penglibatan lebih ramai bakal usahawan terlibat dalam bidang keusahawanan
(c) Dorongan tentang keusahawanan.
Dorongan keluarga akibat kerjaya keluarga yang berkaitan dengan keusahawanan menentukan pilihan kerjaya individu sebagai usahawan ?   Se lain itu, dorongan daripada mentor melalui cara menanam rasa keyakinan juga mendorong seseorang menjadi usahawan
2.3 CIRI-CIRI USAHAWAN
1.    Inisiatif yang tinggi
Usahawan bersikap proaktif dalam melakukan sesuatu tanpa diarah. Dia sendiri akan menyelesaikan masalah .Selain itu, dia akan menentukan matlamat dan mencapai matlamat tersebut melalui usaha sendiri
2. Berani menghadapi risiko.
Usahawan menghadapi ketidaktentuan masa depan perniagaan kerana mungkin terpaksa menanggung kerugian. Namun, dia menganggap risiko sebagai cabaran.  Dia akan memastikan risiko adalah munasabah dengan pulangan yang dijangka
3. Sanggup berkorban .
Pelaburan masa usahawan dalam perniagaan adalah tinggi. Dia melibatkan diri secara sepenuhnya dalam tugas. Dengan itu, dia mungkin tidak mempunyai cuti dan terpaksa bekerja untuk jangka waktu yang panjang
4.   Lokus kawalan dalaman
Usahawan bertekad (tidak mudah putus asa) dalam menguruskan perniagaannya .   Dia mempunyai target pencapaian tinggi yang telah ditetapkan. Dia juga tidak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran.
5. Tahap tenaga yang tinggi .
Kerja usahawan melibatkan penggunaan mental dan mungkin fizikal Dia mampu bertahan untuk jangka waktu yang panjang dari segi mental dan fizikal. Dengan itu, dia mampu menangani masalah yang bakal dihadapi dengan penuh matang.
6. Berani memikul tanggungjawab .
Usahawan sentiasa membuat keputusan secara sendiri. Dengan itu, dia akan bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat apabila berlaku kegagalan
7.  Berwawasan.
Usahawan merupakan seorang yang sentiasa memandang ke hadapan .   Dia mempunyai cita-cita yang tinggi  Dia juga bersikap positif terhadap segala kemungkinan masa depan
8. Kreatif dan inovatif .
Usahawan mampu melahirkan idea yang baru . Dia akan melakukan inovasi dalam perniagaannya .
9. Berkeyakinan
Usahawan sentiasa yakin dengan kebolehan diri Dengan itu, dia bersikap positif dalam segala hal perniagaannya mendorong Sikap ini membolehkannya membuat keputusan dengan lebih tepat .
10. Sanggup belajar dari kesilapan.
Usahawan tidak takut kepada kegagalan dan sanggup belajar daripada kegagalan.  Sekiranya berlaku kegagalan, dia akan memastikan kesilapan yang sama tidak diulangi. Dia akan cuba memperbaiki kelemahan sendiri untuk mencapai kejayaan
11. Keupayaan memimpin.
Usahawan sentiasa menentukan matlamat yang ingin dicapai. Dia akan mengawasi dan mentadbir aktiviti perniagaan dengan baik. Selain itu, dia juga akan memotivasi pekerja untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan
12. Bijak merebut peluang.
Usahawan merupakan seorang yang sensitif terhadap perubahan persekitaran.  Dia mempunyai keupayaan melihat masalah sebagai peluang untuk mendapat keuntungan
2.4 MENCARI IDEA PERNIAGAAN
A. Sumber Idea Baru
1. Pelanggan  pengguna.
Golongan ini memberi pendapat atau maklum balas tentang produk selepas menggunakan produk tersebut.    Usahawan dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh pengguna dan cita rasa pengguna.   Dengan itu, usahawan dapat menghasilkan produk baru atau mengubahsuai produk sedia ada untuk memenuhi keperluan pengguna.
2. Produk sedia ada
Usahawan menilai produk pesaing di pasaran dari segi kelebihan dan kelemahannya .   Ini membantunya menghasilkan produk baru yang lebih baik . Selain itu, dia juga boleh memperbaiki kelemahan atau menambahnilai produk yang sedia ada di pasaran
3. Syarikat sedia ada.
Usahawan mengawasi dan mengkaji strategi syarikat pesaing dari segi kelebihan dan kelemahannya.    Dia dapat mempelajari kelebihannya dan mengelakkan kesilapan yang pernah dilakukan oleh syarikat pesaing. (Huraian seperti produk sedia ada juga diterima)
4. Saluran pengedaran. 
Pembekal mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang keperluan pasaran dan perubahan cita rasa pengguna.   Golongan ini akan membekalkan maklumat tersebut, memberi idea dan cadangan kepada usahawan.  Dengan itu, usahawan dapat menghasilkan produk yang dapat memenuhi citarasa pengguna pada setiap masa.
44    TAJUK DUA
5. Profesional dan jururunding                                
Golongan ini terdiri daripada pakar, mentor, rakan perniagaan, pertubuhan perniagaan dan lain-lain.  Mereka boleh memberi nasihat, idea dan latihan kepada usahawan tentang aspek kewangan, perundangan,perakaunan dan lain-lain. Dengan itu, usahawan mempunyai idea yang jelas dalam menjalankan perniagaannya.
6. Dasar kerajaan.
Peraturan dan undang-undang kerajaan boleh bertindak sebagai peluang perniagaan.  Selain itu, perancangan, galakan dan bantuan kerajaan juga dilihat sebagai peluang mendapat keuntungan. Contoh: Galakan pelancongan tempatan memberi idea kepada usahawan untuk menawarkan pakej pelancongan masing-masing yang tersendiri.                               
7. Paten.
Usahawan boleh membeli ciptaan baru dan mengeluarkan produk tersebut                                 Dia juga boleh mendapatkan hak paten atas usaha sendiri dalam mengubahsuaikan produk atau meneluarkan produk baru. Hak paten akan menghalang orang lain daripada meniru dan mengeluarkan rekaan yang sama.
8. Penyelidikan dan pembangunan (R&D)
Usaha R&D boleh dijalankan oleh badan kerajaan seperti PORIM, MARDI dan agensi kerajaan lain atau usahawan itu sendiri. Hasil R&D akan mewujudkan produk baru atau kaedah baru. Usahawan boleh menggunakan hash l penyelidikan dan pembangunan tersebut untuk memulakan perniagaan.
B. Kaedah Menjana Idea
1. Kumpulan focus. Kaedah menjana idea melalui sumbangan maklumat oleh sekumpulan individu dalam format berstruktur.  Kumpulan ini biasanya terdiri daripada 8 hingga 12 orang peserta yang mempunyai pelbagai latar belakang sosioekonomi .   Terdapat seorang orang tengah yang akan memandu kumpulan ini. Peserta akan memberi komen tentang idea produk baru yang dapat memenuhi keperluan pasaran.
2.    Sumbangsaran.
Kaedah menjana idea melalui cara menjana sebanyak mungkin idea-idea. Terdapat peraturan yang perlu dipatuhi semasa proses penjanaan idea dijalankan: (a) Tiada kritikan negatif dalam kumpulan (b)   Kebebasan idea digalakkan (c) Kuantiti idea diperlukan.   Kombinasi dan pembaikan idea digalakkan untuk membentuk idea yang baru .Idea yang dijana direkodkan dan penilaian idea dibuat selepas proses penjanaan idea
3.    Analisis inventori masalah.
Kaedah menjana idea dengan menfokuskan masalah-masalah.   Pelanggan akan diberi senarai masalah umum bagi kategori produk tertentu.   Mereka diminta mengenalpasti dan membincang tentang masalah yang wujud dalam kategori produk.  Kaedah ini lebih berkesan kerana produk dikenali oleh pelanggan
4. Membuat pemerhatian
Kaedah menjana idea dengan memantau persekitaran untuk menghasilkan idea baru bagi memenuhi perubahan persekitaran.   Usahawan akan memerhatikan keperluan diri sendiri atau orang-orang di sekeliling. Contoh: Rakan menyatakan bahawa tidak terdapat kedai foto di sesuatu kawasan. Maka, usahawan melahirkan idea untuk membuka kedai foto di kawasan tersebut.
5. Menjalankan tinjauan keuntungan
Kaedah menjana idea dengan menanya beberapa orang soalan-soalan dan membuat rumusan terhadap jawapan yang diterima. Tinjauan yang formal melibatkan temubual dengan orang ramai melalui soal-selidik . Tinjauan tidak formal melibatkan perbualan dengan ahli keluarga, rakan-rakan dan lain-lain
C. Proses Merealisasikan Idea Proses                                

Proses
Huraian

1. Tahap Idea        
Tahap ini melibatkan penilaian dan pemilihan idea-idea berdasarkan nilai pasaran dan nilai produk kepada syarikat. Senarai semak setiap idea produk baru diadakan dengan menyatakan nilai pasarannya. Pelanggan akan dibekalkan nilai-nilai produk baru bagi menentukan altematif produk baru yang boleh diteruskan atau diberhentikan. Di samping itu, keperluan produk baru dan nilai produk tersebut kepada syarikat juga akan ditentukan. Jika tiada keperluan produk dan idea produk yang dicadangkan tidak mempunyai faedah kepada syarikat, maka pembangunan produk tidak perlu dijalankan.  Keperluan produk baru boleh ditentukan dengan mentakrifkan potensi keperluan pasaran seperti kepuasan jangkaan masa depan, keadaan ekonomi dan sebagainya.
2.Tahap Konsep     
Selepas idea produk baru dikenalpasti, idea itu akan dibangunkan melalui interaksi dengan pelanggan. Ia dilakukan melalui temu duga dengan responden yang terpilih.Mereka akan didedahkan dengan kenyataan yang menggambarkan ciri-ciri dan sifat fizikal idea produk. Maklum balas daripada responden diperoleh dan dianalisis. Ciri-ciri yang digemari akan dimasukkan ke dalam idea produk baru.

3. Tahap  pembangunan produk     
Dalam tahap ini reaksi pengguna tentang produk fizikal ditentukan. Sekumpulan bakal pengguna akan diberi contoh produk syarikat dan contoh produk pesaing Pengguna akan menyimpan rekod penggunaan, membuat komen tentang kelebihan dan kelemahan produk tersebut serta membuat bandingan dengan produk pesaing


4. Tahap Ujian
Pemasaran       
Ujian pasaran diadakan untuk meningkatkan keyakinan terhadap kejayaan di peringkat pengkomersialan.  Tahap penerimaan pengguna diketahui melalui hasil sebenar jualan.  Kejayaan boleh dikenalpasti sekiranya jualan adalah memuaskan kerana ia menunjukkan produk digemari oleh pengguna.2.5 STRATEGI MEMULAKAN PERNIAGAAN
A. Langkah-langkah Memulakan Perniagaan
1.   Menyediakan satu rancangan perniagaan bertulis.
Rancangan perniagaan mesti mengandungi matlamat syarikat, strateui pemasaran, pelan kewangan, sumber modal dan lain-lain
2.  Berunding dengan pakar runding perniagaan.
Pakar Funding yang boleh dirunding seperti peguam, akauntan, ahli bank dan syarikat insurans. Mereka akan memberi nasihat dalam pelbagai aspek tentang cara memulakan perniagaan
3. Buat keputusan tentang bentuk organisasi.
Bentuk organisasi yang boleh ditubuhkan seperti milikan tunggal, perkongsian atau syarikat berhad. Usahawan perlu memikirkan kebaikan dan keburukan setiap bentuk organisasi sebelum membuat keputusan
4.    Menentukan jenis bantuan kewangan.
Sumber kewangan boleh diperoleh melalui simpanan sendiri, pinjaman rakan dan keluarga, institusi kewangan, kerajaan dan lain-lain lagi. Usahawan perlu mempertimbangkan kesesuaian penggunaan sumber kewangan tertentu berdasarkan kelebihan dan kelemahannya
5. Memilih lokasi.
Lokasi yang strategik perlu dipilih untuk menjamin kelancaran proses perniagaan. Lokasi yang dipilih mesti strategik dari segi kemudahan mendapat bahan mentah, mempunyai peluang pasaran yang luas dan sebagainya
6. Melahirkan idea perniagaan.
Idea perniagaan boleh didapati daripada pelanggan, produk sedia ada, syarikat sedia ada, profesional dan jururunding, dasar kerajaan, saluran pengedaran, paten serta penyelidikan dan pembangunan. Sebagai contoh: usahawan boleh mengetahui perubahan cita rasa pengguna melalui maklumat yang dibekalkan oleh saluran pengedaran.
7. Pendaftaran.
Usahawan perlu membuat pendaftaran perniagaan dengan pihak berkuasa bergantung kepada bentuk organisasi yang dipilih Pendaftaran membolehkan usahawan mendapatkan lesen perniagaan untuk menjalankan perniagaan secara sah.
8. Menyertai kursus perniagaan dan keusahawanan.
Usahawan boleh mendapatkan pengetahuan tentang cara pengurusan perniagaan melalui latihan dan kursus.   Latihan dan kursus yang boleh didapati seperti Program Pembangunan Usahawan yang disediakan oleh agensi MARA
9. Menyediakan tenaga kerja.
Usahawan perlu mengrekrut pekerja yang bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing.  Ia juga perlu memastikan bilangan tenaga kerja yang mencukupi sebelum memulakan perniagaan
10. Teknologi Usahawan perlu memilih teknologi semasa yang maju untuk membantu pengendalian operasi perniagaan. Contoh: usahawan menggunakan komputer untuk menguruskan penyimpanan dan pengekstrakan data, penyediaan laporan, pengendalian inventori dan lain-lain.
B. Empat Strategi Memulakan Perniagaan
1.Memulakan sendiri

Kebaikkan
Keburukkan
(a)Kebebasan membuat keputusan
Bebas menentukan bagaimana hendak memulakan perniagaan
Bebas memilih lokasi , jenis produk atau perkhidmatan yang akan dipasarkan, mengupah pekerja dan lain-lain
(b)Peluang untuk membangunkan imej
Menggunakan cara pengurusan tersendiri untuk menjalankan perniagaan
Dapat membentuk imej yang baik pada peringkat awal
( c )Kebebasan memilih lokasi
Kebebasan memilih lokasi yang strategik
Lokasi menentukan kejayaan dan kegagalan sesuatu perniagaan
(d)Kebebasan memilih kemudahan fizikal
Kebebasan memilih kemudahan fizikal mengikut cita rasa sendiri
Kemudahan fizikal seperti bangunan dan tempat letak kenderaan
(e)Keaslian produk
Peluang untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang belum ada di pasaran.
Mengatasi pesaing sedia ada di pasaran
(f)mudah menembusi pasaran 
Perniagaan baru dapat mengelakkan diri daripada menghadapi persaingan yang sengit
Dengan itu,ia dapat memperoleh syer pasaran yang banyak
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


(a)Tiada rekod dulu
Hanya dapat membuat andaian tentang jualan
Mungkin berlaku kegagalan pelaksanaan strategi perniagaan
(b)Tiada pelanggan yang sedia ada
Banyak usaha perlu dilakukan untuk menarik pelanggan
Jualan berkembang dengan perlahan dan mengambil masa yang lama untuk memperolehi keuntungan
( c )Usaha yang memakan masa
Banyak perkara yang perlu diusahakan semasa hendak memulakan perniagaan baru
Contoh:Mencari lokasi yang strategic,mengupah dan melatih pekerja  dan lain-lain memakan masa yang panjang
(d)Kesukaran memperoleh pinjaman
Bank perdagangan dan institusi kewangan hanya memberi pinjaman kepada perniagaan yang sedia wujud di pasaran
Perniagaan baru yang belum berkembang sukar mendapat pinjaman
(e) Kesukaran mendapat pembekal
Perniagaan baru belum mampu untuk memberi keyakinan kepada pembekal
Maka,kemudahan kredit biasanya diberi kepada perniagaan yang sedia ada di pasaran
(f)Kesukaran menembusi pasaran
Produk dan perkhidmatan baru yang dibekalkan oleh  perniagaan baru belum dikenali oleh pelanggan di pasaran
Strategi pemasaran terpaksa dilaksanakan untuk menarik pelanggan
(g)Kesukaran mendapat pekerja yang berpengalaman
Pekerja yang diupah mungkin tidak mempunyai pengalaman yang mencukupi dalam bidang yang diusahakan.
Latihan terpaksa diberi untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan.2. Mengambil alih perniagaan sedia ada Kebaikan

Kebaikkan
Keburukkan
(a) Rekod perniagaan yang terbukti.  Rekod lepas membantu usahawan menjangka jualan, perbelanjaan dan keuntungan yang akan dicapai.   Rekod lepas yang baik mempamerkan prestasi perniagaan sedia ada yang memuaskan
(b) Pelanggan sedia ada .
Bergantung kepada pelanggan sedia ada untuk menyokongnya dalam urus niaga kelak ? Menjamin keuntungan
(c) Pembekal sedia ada.
Urusan pembelian dengan pembekal boleh diteruskan oleh usahawan.  Kredit mudah diperoleh kerana hubungan baik yang sedia ada
(d) Pekerja sedia ada .
Pekerja sedia ada yang terlatih mengenai produk, perkhidmatan dan pelanggan. Menjimatkan kos latihan
(e) Bank sedia ada.
Lebih mudah mendapat pinjaman daripada bank kerana hubungan baik yang sedia ada.  Mengatasi masalah kekurangan modal
(f) Inventori sedia ada.
Tidak perlu membeli aset yang banyak ? Menjimatkan kos

(a) Rekod lepas yang lemah.
Penjualan perniagaan oleh pemilik mungkin disebabkan oleh masalah kerugian, persaingan yang terlalu sengit dan lain-lain. Membawa kesan yang buruk kepada perniagaan pada masa akan datang
(b) Imej yang buruk.
Mungkin disebabkan pemilik dahulu tidak melayan pelanggan dengan baik.  Usahawan terpaksa berusaha dengan keras untuk menarik pelanggan dan mewujudkan imej yang balk
(c) Salah lokasi.
Lokasi perniagaan yang diambil alih menjadi tidak strategik akibat perubahan persekitaran. Usahawan tidak dapat mengubah lokasi perniagaan yang telah diambil alih
(d) Liabiliti sedia ada.
Keadaan fizikal yang buruk menyebabkan usahawan terpaksa mengubahsuai bangunan, membaiki atau menggantikan peralatan. Melibatkan kos penyelenggaraan yang tinggi
(e) Kesukaran melakukan inovasi.
Perniagaan yang diambil alih telah mempunyai sistem pengurusan dan produk yang sedia ada. Usahawan terpaksa mengambil masa yang panjang untuk melakukan perubahan.


Penyiasatan dan Penilaian ke atas perniagaan sedia ada
(a) Audit bebas. Usahawan perlu menyiasat akaun-akaun dan rekod-rekod kewangan perniagaan yang hendak dibeli. Tujuannya ialah untuk memastikan perniagaan tersebut telah menggunakan prosedur perakaunan yang diterima dan telah menyediakan penyata kewangan yang tepat.
(b) Pelarasan penyata diaudit.
Usahawan perlu membuat penyelarasan ke atas penyata kewangan yang telah diaudit untuk mendapat gambaran sebenar tentang perniagaan yang hendak dibeli. Tujuannya ialah untuk memastikan hasil dan belanja yang ditunjukkan dalam penyata kewangan adalah yang sebenarnya dilibatkan dengan perniagaan dan tidak bercampur aduk dengan hasil dan  perbelanjaan persendirian penjual dan keluarganya. Selain daripada itu, dia juga perlu memastikan nilai buku asset-aset adalah realistik.
 (c) Penilaian perniagaan. Usahawan perlu menilai kedudukan perniagaan yang hendak dibeli Sebagai contoh: usahawan akan mengetahui nilai semasa perniagaan yang hendak dibeli berasaskan kepada jualan perniagaan lain yang serupa dengan urus niaga yang hendak dijalankan
(d) Faktor lain untuk pertimbangan . Usahawan perlu mempertimbangkan faktor lain seperti persaingan, pasaran, perubahan komuniti masa depan, komitmen undang-undang, keadaan bangunan perniagaan, harga produk yang dijual dan lain-lain faktor lagi Sebagai contoh: Usahawan perlu melihat tahap persaingan dan lokasi perniagaan dengan lokasi pesaing untuk memastikan sama ada perniagaan tersebut mampu bersaing dengan pesaing ataupun tidak
3. Francais
(a) Konsep francais. Pemberian kebenaran hak daripada francaisor kepada francaisi untuk menggunakan cap dagang, paten dan lain-lain untuk mengeluarkan dan memasarkan produk mengikut sistem francais yang ditentukan oleh francaisor.   Francaisor akan menyampaikan pengetahuan imej, kepakaran pembuatan atau perkhidmatan dan teknik pemasaran kepada francaisi.   Francaisi akan membayar royalti kepada francaisor dan dibenarkan menggunakan nama syarikat dan menerima bantuan dari francaisor untuk memulakan perniagaan di sesuatu kawasan tertentu.
(b) Jenis-jenis perniagaan francais

Pemegang francais berformat
Pemberian kebenaran hak daripada francaisor kepada francaisi untuk francais menggunakan harta intelektual seperti logo, jenama, strategi pemasaran dan berformat lain-lain bagi membuat dan memasarkan barangan.
Contoh: McDonald's, KFC Francais          
Francais pengilangan produk
Pemberian kebenaran hak daripada francaisor kepada francaisi untuk pengilangan           mengeluarkan barangan mengikut formula, resepsi atau reka bentuk yang produk disediakan oleh francaisor.
Ia juga memasarkan barangan tersebut mengikut sistem pemasaran yang disediakan oleh francaisor
Contoh: Pepsi Cola, Nokia
Lesen bertanda dagang
Pemberian kebenaran hak daripada francaisor kepada francaisi untuk bertanda            menggunakan tanda dagang atau jenama bagi menjual barangan francaisor dagang              dan diberi komisen
Francaisor cuma menjalankan pengauditan penjualan
Contoh: Walt Disney, Garfield
Francais wakil pengedar
Pemberian kebenaran hak daripada francaisor kepada francaisi untuk wakil                memasarkan barangan keluaran francaisor secara eksklusif mengikut peraturan pengedar           dan kaedah yang ditentukan oleh francaisor
Ia diberi kuasa monopoli untuk memasarkan keluaran di dalam kawasan tertentu
Contoh: Shell, Mobil
Penganjur
Pemberian kebenaran hak daripada francaisor kepada francaisi untuk bertindak sebagai penganjur kepada francaisor dengan melibatkan din secara mendalam dalam perniagaan dari segi modal, bahan mentah sehingga kepakaran, pengurusan dan pemasaran
Barangan dibeli daripada francaisor dan nama syarikat-syarikat francais adalah sama
Contoh: Kedai G-Mart, 7-Elevan (c) Kebaikan dan keburukan Kebaikan                                 Keburukan


(c ) Kebaikkan dan keburukkan

Kebaikkan
Keburukkan
Latihan pengurusan
Disediakan oleh francaisor untuk mengatasi masalah kekurangan pengalaman francaisi        
Dengan itu, francaisi dapat menguruskan perniagaan dengan lebih baik    
Bantuan kewangan
Diberi oleh bank melalui francaisor dengan syarat pinjaman yang lebih baik  
Bantuan ini dapat mengatasi masalah kekurangan modal francaisi                       

Jenama yang mantap
Jenama francaisor telah dikenali oleh
Imej yang kukuh ini menjamin keuntungan francaisi

Kaedah urus niaga yang terbukti   
Kaedah pengurusan francaisor membantu francaisi mengelakkan masalah yang mungkin dihadapi
Justeru itu, pembaziran kos akibat kesilapan dapat dikurangkan

Bantuan berterusan  
Bantuan dari segi kawalan perbelanjaan, inventori dan nasihat dibekalkan oleh francaisor
Keadaan    ini    membantu    francaisi menyelesaikan masalah semasa perjalanan perniagaan
Faedah ekonomi bidangan
Pembelian stok secara pukal oleh francaisor membolehkannya mendapat diskaun niaga 
Keadaan ini dapat mengurangkan kos operasi francaisi apabila francaisi membeli stok daripada francaisor dengan harga yang murah
Risiko kerugian minimum
Produk telah lama bertapak dan mempunyai imej yang mantap
Keadaan ini mengurangkan risiko kerugian dan menjamin keuntungan francaisi
Kawalan terhad
Francaisi terpaksa mengikut peraturan dan kaedah operasi perniagaan francaisor
Ia tidak boleh membuat keputusan tertentu perniagaan dengan lebih baik                         tanpa persetujuan awal daripada francaisor
Contoh: Francaisi hanya dibenarkan menjual beberapa jenis produk dan perkhidmatan sahaja, masa dan hari berniaga yang ditetapkan dan lain-lain.
Yuran francais yang mahal
Francaisi terpaksa membayar yuran Jenama yang mantap pendahuluan semasa memulakan perniagaan
Selain itu, ia juga perlu membayar royalti pelanggan secara berterusan sepanjang hayat francais.
Masalah imej
Perniagaan francais akan terjejas jika francaisi tidak melayan pelanggan dengan baik
Francaisi lain terpaksa menanggung risiko kerugian akibat tindakan orang lain
Mungkin tertipu
Pada peringkat permulaan, francaisor memberikan hak perniagaan kepada francaisi
Apabila perniagaan berkembang maju, francaisor mengambil balik hak dan beroperasi sendiri
Kekurangan maklumat terkini
Malaysia kekurangan maklumat yang lengkap dan terkini tentang perniagaan francais.
Akta Francais 1998 masih baru dan tidak menyeluruh untuk mengawasi sistem francais

 Menjadi pesaing selepas tamat kontrak
Francaisi mempelajari segala pengetahuan, kaedah pengurusan, teknik kepakaran dan lain-lain semasa menjalankan perniagaan francais
Francaisi menjalankan jenis perniagaan yang sama selepas kontrak tamat tempohnya4. Perikatan strategik
(a) Konsep Perikatan Strategik.
Satu kerjasama antara dua syarikat yang bertujuan untuk mengembangkan perniagaan secara cepat dan cekap melalui cara berkongsi teknologi, pengetahuan dan kemahiran
(b) Bentuk Perikatan Strategik
ii. Usahasama
Dua atau lebih syarikat membentuk satu perikatan bertujuan untuk mengeksport produk dan perkhidmatan mereka ke pasaran global. Usahawan-usahawan berkongsi tanggungjawab dan kos. Keuntungan akan dibahagi mengikut jumlah pelaburan masing-masing.


ii.Kebaikkan dan keburukkan

Kebaikkan
Keburukkan
Meluaskan pasaran.Pasaran tidak hanya terhad kepada negara sendiri. Untung yang lebih dapat diperoleh melalui pasaran asing
Perkongsian keuntungan Untung dibahagi mengikut jumlah pelaburan masing-masing . Semakin banyak modal dilabur, semakin banyak untung diperoleh.
Kelebihan daya bersaing di pasaran global. Pengetahuan yang dibekalkan oleh syarikat tempatan tentang pasaran tempatan membolehkan keputusan yang tepat dan cepat dapat dibuat. Keadaan ini membentuk kedudukan kompetitif syarikat di pasaran asing
Bertindak cepat terhadap perubahan dalam pasaran asing.  Maklumat terkini tentang pasaran tempatan dibekalkan oleh syarikat tempatan dengan cepat. Keadaan ini membolehkan keputusan yang tepat dan cepat dibuat apabila berlaku sebarang perubahan dalam pasaran asing
Perkongsian pengetahuan, teknologi dan kepakaran. Pengetahuan tentang kaedah pengeluaran dan kaedah pengurusan dalam persekitaran yang berbeza dapat dikongsi bersama antara syarikat yang bekerjasama.   Keadaan ini meningkatkan kecekapan kedua-dua syarikat
Perkongsian risiko.  Kerjasama antara dua syarikat akan mengurangkan dan mengawal risiko yang dihadapi Apabila kerugian berlaku, ia ditanggung bersama antara kedua-dua syarikat Pemindahan teknologi. Terpaksa dilakukan kepada syarikat yang berkerasama.   Mewujudkan persaingan kepada syarikat yang membekalkan teknologi apabila kerjasama tamat kelak

Pemindahan teknologi.Terpaksa dilakukan kepada syarikat yang bekerjasama
Mewujudkan persaingan kepada syarikat yang membekalkan teknologi apabila kerjasama tamat kelak.
Percanggahan pendapat. Perbezaan dalam budaya korporat, matlamat dan lain-lain menyebabkan pendapat bercanggah.   Keadaan ini mewujudkan konflik semasa pembuatan keputusan
Kawalan terhad.  Kedua-dua syarikat tidak dapat membuat keputusan sendiri. Ini kerana mereka berkongsi tanggungjawab, risiko dan keuntungan.Perlesenan.
Pemberian kebenaran oleh licensor kepada licensi untuk mengeluarkan atau memasarkan jenama produk atau perkhidmatannya bagi satu tempoh tertentu. Licensor memberi hak menggunakan proses pengeluaran, cap dagang, paten, rahsia niaga dan lain-lain yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatannya kepada licensi. Licensi terpaksa membayar royalti kepada licensor.

Kebaikkan
Keburukkan
Meluaskan pasaran          
Pasaran tidak hanya terhad kepada negara sendiri.      
Untung yang lebih dapat diperoleh melalui  pasaran asing.   
Memasuki pasaran dengan risiko minimum     
Licensi lebih jelas tentang pasaran tempatan                                                   Dengan itu, keputusan yang tepat dan cepat             
Pemindahan teknologi                                 
Licensi menerima kepakaran pengeluaran    licensor.       
Ini membolehkan licensi meningkatkan pengetahuan dan kepakaran dalam bidang tertentu
Mengelakkan cukai import dan eksport
Licensi mengeluarkan dan memasarkan jenama produk atau perkhidmatan di pasaran tempatan.
Licensor dapat memasarkan jenamanya di pasaran asing tanpa perlu membayar cukai eksport dan cukai import.

Kehilangan untung
Jika licensi sangat berjaya, licensor tidak sendiri                                 dapat menikmati keuntungan
Sebaliknya, ia hanya menerima royalty sahaja.
Wujud persaingan selepas kontrak
Apabila kontrak tamat,licensi mungkin menjadi pesaing kepada licensor                                                              Ini kerana licensi telah mempelajari membentuk teknologi dan kepakaran daripada licensor
Pemindahan teknologi
Terpaksa dilakukan kepada licensi   
Mewujudkan persaingan kepada licensor yang                     membekaIkan teknologi apabila kontrak tamat kelak

Royalti yang tinggi
Licensi terpaksa membayar royalty kepada licensor sepanjang kontrak perlesenan berkuatkuasa
Keadaan ini akan mengurangkan untung yang diperolehi oleh Licensi


Pengeluaran secara kontrak / kontrak pengeluaran. Pemberian kontrak oleh syarikat asing kepada sebuah syarikat tempatan untuk mengeluarkan dan memasarkan produk separuh siap atau siap bagi tempoh tertentu. Syarikat tempatan dikehendaki membayar royalti kepada syarikat asing tersebut.


KEBAIKAN

KEBURUKAN
Meluaskan pasaran     
Pasaran tidak hanya terhad kepada negara sendiri. Untung yang lebih dapat diperoleh melalui pasaran asing.                                                     
Mengelakkan cukai eksport dan import
Syarikat yang memberi kontrak dapat mengeluarkan produk di pasaran asing.  Ia juga dapat memasarkan produknya di pasaran asing tanpa perlu membayar cukai eksport dan cukai import .                    
Memasuki pasaran dengan risiko minimum          
Penerima kontrak lebih jelas tentang      pasaran tempatan.  Dengan itu, keputusan yang tepat dan cepat        dapat dibuat dan membantu dalam membentuk kedudukan kompetitif pemberi  kontrak di pasaran asing.                                                     
Peluang untuk membeli pengeluar tempatan atau membentuk perkongsian pada masa depan.                                  

Kehilangan untung
Jika penerima kontrak sangat berjaya, pemberi kontrak tidak dapat menikmati keuntungan.Sebaliknya, ia hanya menerima royalti sahaja.
Kehilangan     kawalan     atas     proses    pengeluaran kerana jarak yang jauh
Wujud persaingan selepas tamat kontrak   
Apabila kontrak tamat, penerima kontrak mungkin menjadi pesaing kepada pemberi  kontrak.  Ini kerana penerima kontrak telah mempelajari teknologi dan kepakaran daripada pemberi kontrak.
Royalti yang tinggi.    
Penerima kontrak terpaksa membayar royalti kepada pemberi kontrak sepanjang kontrak berkuatkuasa. Keadaan ini akan mengurangkan untung yang diperoleh oleh penerima kontrakiv. Pemilikan bersama
Usahasama antara syarikat tempatan dengan pelabur asing untuk mewujudkan satu perniagaan tempatan. Berkongsi hak milik dan kawalan. Mungkin diperlukan atas sebab politik dan ekonomi atau syarikat itu kekurangan modal, fizikal dan pengurusan untuk memulakan perniagaan secara persendirian. Contoh: Dasar kerajaan mewajibkan pemilikan bersama sebagai syarat untuk memasuki pasaran negara tersebut.


KEBAIKAN

KEBURUKAN
Mengatasi masalah kekurangan modal dan kepakaran
kepakaran Syarikat tempatan dapat memperoleh modal dan kepakaran daripada pelabur asing
(Seperti kebaikan Usahasama)


(Seperti keburukan Usahasama)


v. Pengurusan secara kontrak. Pemberian kebenaran oleh syarikat asing kepada sebuah syarikat tempatan untuk menawarkan perkhidmatan pengurusan di pasaran tempatan bagi tempoh tertentu. Syarikat tempatan dikehendaki membayar royalti kepada syarikat asing tersebut.


KEBAIKAN

KEBURUKAN
Meluaskan pasaran
Pasaran tidak hanya terhad kepada negara sendiri. Untung yang lebih dapat diperoleh melalui pasaran asing
Memasuki pasaran dengan risiko minimum. Penerima kontrak lebih jelas tentang pasaran tempatan.   Dengan itu, keputusan yang tepat dan cepat dapat dibuat dan membantu dalam membentuk kedudukan kompetitif pemberi kontrak di pasaran asing
Peluang untuk membeli pengeluar tempatan atau membentuk perkongsian pada masa depan
Kehilangan untung.  Jika penerima kontrak sangat berjaya, pemberi kontrak tidak dapat menikmati keuntungan. Sebaliknya, ia hanya menerima royalti sahaja
Kehilangan kawalan atas proses pengeluaran kerana jarak yang jauh
Wujud persaingan selepas tamat kontrak.  Apabila kontrak tamat, penerima kontrak mungkin menjadi pesaing kepada pemberi kontrak. Ini kerana penerima kontrak telah mempelajari kaedah pengurusan daripada pemberi kontrak

Royalti yang tinggi. Penerima kontrak terpaksa membayar royalti kepada pemberi kontrak sepanjang kontrak berkuatkuasa. Keadaan ini akan mengurangkan untung yang diperoleh oleh penerima kontrak.2.6 PEMBIAYAAN DAN SUMBER MODAL
A. Konsep Modal. Sesuatu yang boleh menghasilkan pendapatan kepada pemiliknya. Dibahagi kepada bentuk kewangan dan bukan kewangan


Kewangan


Bukan kewangan
Tunai, stok perabot, tanah dan peralatan               
Pengetahuan, kemahiran, teknologi, khidmat nasihat dan pengalaman

1. Jenis Modal
Modal Tetap                           
Diperlukan untuk membeli aset tetap perniagaan seperti bangunan, tanah, komputer dan lain-lain yang akan digunakan dalam pengeluaran barang dan  perkhidmatan.   


Modal Kerja    
Diperlukan untuk menyokong  operasi biasa perniagaan dalam jangka pendek seperti membayar  gaji, membeli inventori, membiayai kredit dan lain-lain    


Modal Pertumbuhan  
Diperlukan apabila perniagaan sedia ada berkembang atau mengubah arah tuju             
B. Sumber Modal
Kewangan pula dibahagi kepada jenis formal dan tidak formal
1.  Formal                               
i. Bank Perdagangan                               
Dalam bentuk overdraf, pinjaman inventori,   pinjaman hartanah, pinjaman akaun belum  terima
ii.Syarikat kewangan
Sewa beli,pinjaman inventori, pinjaman akaun belum terima


iii.Pembekal
Kredit perdagangan,pinjaman pembelian peralatan,sewa pajak peralatan


iv.Kerajaan
Wang tunai,bekalan barang niaga,ruang niaga, peralatan dan mesin


1.  Tidak Formal
i. Simpanan peribadi.
Tabungan, pencen, penjualan hartanah, warisan
ii.  Rakan
Wang pelaburan, pinajamn
iii.Keluarga
Wang pelaburan, pinjaman


iv.Saudara mara
Wang pelaburan, pinjaman


Pembiayaan ekuiti dan pembiayaan hutang


i.Pembiayaan ekuiti
Saham yang diterbitkan oleh syarikat untuk mendapatkan dana dari pelabur awam
Ia merupakan modal sumbangan pelabur dan pemilik
Syarikat tidak mempunyai tanggungjawab untuk membayar dividen
Syarikat tidak perlu membayar balik ekuiti
Ekuiti tidak mempunyai tempoh matang
Syarikat tidak perlu menyediakan cagaran untuk mendapatkan ekuiti
Tiada perlindungan cukai terhadap bayaran dividen.Maka, kos modal meningkat.
Perolehan ekuiti memakan masa dan syarat adalah ketat.
Keuntungan firma terpaksa dibahagi dengan ramai pelabur
Pemilik ekuiti mempunyai kuasa terhadap pihak pengurusan.

Pembiayaan hutang
Pinjaman yang dibuat melalui terbitan sekuriti hutang kepada orang awam
Ia merupakan hutang yang diperoleh daripada pemiutang
Syarikat mempunyai tanggungjawab untuk membayar faedah dan pokok pinjaman
Syarikat perlu membayar balik pinjaman bersama dengan kadar faedah
Pinjaman mempunyai tempoh matang. Dengan itu, syarikat akan menghadapi risiko muflis jika gagal menjelaskan hutang dalam tempoh matang.
Syarikat perlu menyediakan cagaran untuk mendapatkan pinjaman
Ada perlindungan cukai daripada pembayaran faedah.Maka kos modal berkurang.
Pinjaman boleh didapati dengan cepat dan mudah, asalkan nilai cagaran mencukupi.
Menambah keuntungan syarikat apabila jualan berjaya dipertingkatkan dengan bantuan pinjaman
Pemilik hutang tidak mempunyai kuasa terhadap pengurusan syarikat. 
2.7 KEMUDAHAN DAN BANTUAN
Peranan Kementerian Pembangunan Usahawan
1.    Membangunkan lebih ramai usahawan bumiputera yang berkemahiran
2.    Mewujudkan kerjasama antara usahawan bumiputera dan bukan bumiputera yang melibatkan perniagaan dalam dan luar negara
3.    Membentuk sikap dan nilai keusahawanan supaya mampu berdikari
4.    Meningkatkan bilangan usahawan yang berkualiti melalui sumber dana kementerian dan agensi kerajaan
5.    Menyelaraskan dasar dan aktiviti agensi di bawah kementerian untuk memastikan pengurusan yang cekap

A. Jenis-jenis Kemudahan kemudahan                                
Bantuan Kewangan       • Membiayai pinjaman modal melalui Pembiayaan Am, Pembiayaan Perniagaan Kecil, Skim Bantuan Pembangunan Francais dan lain-lain Memberi pinjaman dengan kadar bunga yang rendah Kemudahan                    • Menyediakan ruang pejabat dan bangunan yang sesuai untuk berniaga • Menjalankan aktiviti membeli, menyewa menjual harta dan bangunan
Kemudahan Khidmat  Prasarana dan  Tapak Kilang        • Mengadakan khidmat nasihat dari segi membimbing untuk menjayakan Nasihat dan Perundingan        projek perniagaan dan membuat kajian kewangan perniagaan
Program Pembangunan Usahawan  • Memberi peluang perniagaan kepada mereka selepas memperoleh                        kemahiran dan pengalaman •   Menganjur kursus dan latihan dalam bidang pengurusan dan pentadbiran perniagaan
Pemasaran                      •   Memasarkan hasil kraf tangan di seluruh Malaysia melalui kedai-kedai sendiri •   Membantu mempromosikan dan memasarkan hasil kraf tangan melalui KARYANEKA
B. Pihak-pihak yang Memberi Kemudahan dan Bantuan
Jenis kemudahan                   Pihak-pihak yang memberi kemudahan dan bantuan
Bantuan Kewangan          
 1. Majlis Amanah Rakyat (MARA) menyediakan pinjaman modal melalui Pembiayaan Am, Pembiayaan Pengangkutan, Pembiayaan Perniagaan Kecil dan lain-lain
2.   Bank Pembangunan Malaysia Berhad memberi pinjaman dengan kadar bunga yang rendah melalui Tabung Usahawan Baru, Skim Perbankan Syariah. Skim Modal Asas dan lain-lain
3.    Kementerian Pembangunan Usahawan menyediakan pinjaman dengan kadar faedah yang lebih rendah melalui Skim Pembiayaan Francais, Skim Modal Asas Skim Pinjaman Bersepadu dan lain-lain serta membantu membiayai kos projek Francais melalui Skim Bantuan Pembangunan Francais
4.    Kementerian Belia dan Sukan menyediakan Skim Rancangan Peniaga Kecil dan Tabung Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Ekonomi Belia


Kemudahan Khidmat  Nasihat dan Perundingan           
 1. SIRIM memberi khidmat nasihat teknikal dan penilaian teknologi kepada industri baru
2.  Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) mengadakan program Khidmat Perunding dan Pengurusan Projek untuk mewujudkan bakal bakal pemaju bumiputera baru yang tiada pengalaman dalam tanah menjalankan aktiviti memajukan
3.  Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) memberi khidmat nasihat melalui Jabatan Pembangunan Perniagaan di bawah Perniagaan dan Perundingan program Khidmat Nasihat
4.    Kementerian Pembangunan Usahawan (KPU), MARA mengadakan khidmat nasihat dari segi mengadakan kursus pengurusan. perakaunan dan pemasaran, membimbing usahawan menjayakan projek perniagaan dan lain-lain
Pembangunan Usahawan    
1.    Pihak swasta menyertai Program Mentor-mentee untuk memberi latihan, bimbingan kepada bakal-bakal usahawan kecil dan sederhana bumiputera
2.   Majlis Amanah Rakyat (MARA) menyediakan kursus latihan kemahiran dan  pengurusan perniagaan
3.    Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) menyediakan kursus khas seperti pembuatan dan pemprosesan dengan teknologi baru makanan
4.    Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar, KEMAS menganjur kursus dan latihan dalam bidang pengurusan dan pentadbiran perniagaan
Kemudahan Prasarana   dan Tapak Kilang                        
1. Malaysian Industrial Estate Limited (MIEL) membina tapak kilang dan reka bentuk yang sesuai untuk industri pernbuatan dan industri kecil
2.   Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) menyediakan ruang pejabat dan bangunan yang sesuai untuk berniaga di kawasan bandar
3.   Majlis Amanah Rakyat (MARA) menyediakan tapak kilang, ruang niaga kepada usahawan bumiputera di bandar kecil melalui program Kawasan Industri Kecil
4.    Lembaga Pemasaran Persekutuan (FAMA) menyediakan tempat berniaga seperti Pasar Tani                     
Pemasaran
1. Syarikat Pemasaran Karyaneka Sdn. Bhd. (Karyaneka) membantu memasarkan hasil kraf tangan di seluruh Malaysia melalui kedai-kedai sendiri
2.    Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia (PKKM) membantu mempromosikan dan memasarkan hasil kraf tangan melalui KARYANEKA
3.   Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) membantu pemasaran lcraf tangan yang dikumpul dari kampung-kampung
4.    Besta Distributor membantu memasarkan produk berasaskan makanan melalui konsep payung dengan menggunakan jenama Besta
RANCANGAN PERNIAGAAN (RP) Definisi • Dokumen bertulis yang terperinci tentang perniagaan yang akan dijalankan • Ia mengandungi maklumat tentang organisasi seperti kewangan pemasaran, pengeluaran dan lain-lain
B. Tujuan
1. Garis panduan • RP memberi arah tuju kepada usahawan untuk menjalankan perniagaan mengikut rancangan • Ini membantu usahawan demi mencapai matlamat yang ditetapkan
2.    Memaksimumkan penggunaan sumber organisasi • RP membantu usahawan menganggar keperluan sumber perniagaan • lni membolehkan sumber diagihkan dan diguna dengan cekap bagi mengelakkan pembaziran
3.    Memberi keyakinan kepada pihak luar • RP yang baik menunjukkan syarikat berdaya maju dan sesuai untuk pelaburan dan pembiayaan • Maka, ia dapat meyakinkan bank, pelabur dan menjamin perolehan modal yang mencukupi
4.    Sebagai alat penilaian prestasi •     RP telah  menetapkan rancangan dan matlamat yang hendak dicapai •     Maka. ia boleh digunakan untuk mengukur kemajuan perniagaan berdasarkan rancangan
5.    Sebagai alat kawalan •     RP memudahkan kawalan perjalanan perniagaan mengikut rancangan •     Tindakan pembetulan boleh diambil dengan segera apabila penyelewengan berlaku
6.    Sebagai alat membuat keputusan •     RP menyedarkan usahawan tentang masalah yang mungkin timbul dan persediaan yang perlu dibuat •     Maka, keputusan yang cepat dan tepat dapat dibuat apabila masalah timbul
C. Sasaran
Mengapakah rancangan perniagaan perlu disediakan kepada pihak-pihak berikut?
1.    Usahawan  pihak pengurusan • RP sebagai garis panduan perlaksanaan aktiviti perniagaan • Ia memudahkan kerja pemantauan aktiviti dilaksanakan
2.    Pelabur  pemegang saham • RP memberi keyakinan kepada pelabur tentang potensi perniagaan yang dicadangkan • Sekiranya keyakinan dapat dibina, pelaburan dapat dipertingkatkan
3. Pelanggan • RP memberi keyakinan kepada pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan yang bakal dikeluarkan •   Ia meletakkan jangkaan pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan yang bakal digunakannya dari segi keselamatan atau kesihatan
4. Pembiaya • RP memberi keyakinan kepada pembiaya tentang kedudukan kewangan syarikat •   Pinjaman yang banyak diberi bergantung kepada potensi perkembangan dan kemampuan bayar balik pinjaman syarikat
5. Pembekal • RP memberi keyakinan kepada pembekal tentang potensi syarikat •   Jualan kredit akan diberi jika syarikat mempunyai potensi untuk berjaya dan kemampuan bayar balik kredit
6. Pekerja • RP dapat meningkatkan motivasi pekerja jika potensi syari kat memuaskan • Ia membantu pekerja mengetahui arah tuju syarikat

D. Format Rancangan Perniagaan
1.    Rumusan eksekutif • Mengandungi maklumat tentang nama syarikat, jenis perniagaan, ringkasan perniagaan, staf, kewangan dan lain-lain
2.    Pengenalan • Mengandungi maklumat seperti sejarah perniagaan, jenis perniagaan nama syarikat, kekuatan syarikat dan lain-lain
3. Tujuan • Berkenaan dengan misi syarikat, matlamat jangka pendek dan jangka panjang untuk dijadikan sebagai panduan dalam menguruskan perniagaan
4.    Latar belakang industri • Mengandungi maklumat tentang keadaan ekonomi dan jangkaan tentang perkembangan industri seperti inflasi, kadar penganvuran, pendapatan penduduk dan lain-lain
5. Latar belakang pemilik • Jenis milikan dari segi perkongsian atau syarikat berhad senarai nama rakan kongsi atau lembaga pengarah dan biodata rakan kongsi atau lembaga pengarah
6.    Struktur organisasi • Mengandungi carta organisasi, senarai tugas, huraian tugas, latihan, fungsi utama setiap jabatan dan lain-lain
7. Latar belakang projek • Strategi produk dari segi kualiti, pembungkusan penjenamaan dan lain-lain, strategi harga promosi dan pengiklanan, pengedaran, pelanggan dan lain-lain
8.    Rancangan pemasaran • Menerangkan tentang pelanggan sekarang dan berpotensi, persaingan dan syer pasaran produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, strategi harga, strategi promosi dan belanjawannya, strategi pengedaran
9.    Pelan pengeluaran • Menerangkan proses pengeluaran, masa operasi, bahan mentah yang diguna, penggunaan teknologi. anggaran pengeluaran
10. Pelan kewangan • Menerangkan rancangan k.eperluan kewangan, sumber pembiayaan dan rancangan pembayaran balik pinjaman, anggaran kos operasi dan aliran tunai serta penyata kewangan

65 comments:

 1. Hello, Saya Puan Sandra Ovia, wang pemberi pinjaman swasta, adakah anda dalam hutang? Anda memerlukan rangsangan kewangan? pinjaman untuk merancang untuk tahun baru, untuk memenuhi sehingga bil anda, mengembangkan perniagaan anda pada tahun ini dan juga untuk pengubahsuaian rumah anda. Saya memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat tempatan, antarabangsa dan juga pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%. Anda boleh menghubungi kami melalui E-mel: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
  Anda dipersilakan untuk syarikat pinjaman kami dan kami akan memberikan anda perkhidmatan yang terbaik kami.

  ReplyDelete
 2. Adakah anda bosan dengan kecewa, mencari bantuan, anda sedang mencari untuk pinjaman sebenar? Nama saya orang Yunani Spencer. gadai janji, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman Hotel, tawaran komersial General Mr Daniel Blake, seseorang itu perlu mengemas kini semua keadaan kewangan dalam dunia / syarikat untuk membantu mereka yang berdaftar pinjaman wang pinjaman peribadi, pinjaman, pinjaman pembinaan, faedah yang rendah kredit Kadar pinjaman perniagaan kredit buruk modal dan lain-lain 2%, pinjaman perniagaan dan, memulakan. Kami membiayai projek di tangan dan syarikat / pasangan anda dan saya juga ingin menawarkan pinjaman peribadi kepada pelanggan mereka. hubungi kami melalui e-mel untuk maklumat lanjut: hellenspencerloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 3. Hello, i am Puan Nelly Precious, pemberi pinjaman pinjaman peribadi yang memberi hidup, pinjaman alternatif. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membersihkan hutang anda atau anda memerlukan pinjaman modal untuk meningkatkan perniagaan anda? Adakah anda pernah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? Ia kelihatan tidak lebih, kerana kita berada di sini untuk semua masalah kewangan anda pada masa lalu. Kami pinjaman wang kepada individu yang memerlukan bantuan kewangan, yang mempunyai kredit yang buruk atau memerlukan wang untuk membayar bil-bil, untuk melabur dalam kadar perniagaan mereka sebanyak 2%. Saya mahu menggunakan medium ini untuk memberitahu anda bahawa kami menjadikan dipercayai dan penerima bantuan kewangan, dan akan bersedia untuk menawarkan anda pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel: (nellyperious@gmail.com)

  ReplyDelete
 4. Memohon pinjaman convinent anda

  Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan? Adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman daripada bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapan: Di sini, Angela Davids Loan Firm adalah jawapannya. Kami menawarkan;

  * pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
  * Business Start-up dan pendidikan.
  * penyatuan hutang.
  * Pinjaman Hard Money.

  Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga tempoh yang anda mampu untuk melengkapkan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 5-7% bergantung kepada pinjaman jenis pf. Ini memberikan peluang yang sebenar untuk mendapatkan wang yang anda perlukan anda. Calon yang berminat perlu menghubungi kami melalui: matildablakeloanfirm@gmail.com atau hubungi perkhidmatan pelanggan kami pada +14158892524

  ReplyDelete
 5. AKHIR TAHUN LOAN OFFER !!! AKHIR TAHUN LOAN OFFER !!!
  Berita baik untuk semua, Sunshine Syarikat pinjaman memberikan pelanggan pinjaman berpatutan tanpa cagaran bagi baki bulan 2016, bagi anda untuk mula 2017 anda dengan pelan yang berjaya.

  Adakah anda berfikir tentang memulakan perniagaan anda sendiri, anda berada dalam hutang, ini adalah peluang anda untuk mencapai keinginan mereka, kerana kami menawarkan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan dan pinjaman pelajar, dan semua jenis kadar faedah pinjaman sebanyak 2%. tergesa-gesa sehingga sekarang dan menjadi sebahagian daripada program ini.
  Untuk maklumat lanjut, hubungi kami sekarang melalui e-mel Sunshineloancompany@gmail.com
  SUNSHINELOANCOMPANY

  ReplyDelete
 6. Adakah anda dalam apa-apa masalah kewangan? Adakah anda memerlukan
  pinjaman untuk memulakan perniagaan atau untuk membayar bil anda?
  Kami memberi pinjaman kepada orang yang memerlukan bantuan di dalam dan memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat tempatan, antarabangsa dan juga pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%.
  Mohon Sekarang Via Email: augustinaevansloanfirm@gmail.com
  Terima kasih
  Terima kasih dan Tuhan memberkati
  Mrs Augustina Evans

  ReplyDelete
 7. Dijamin tawaran pinjaman (Memohon Online)
  Kami menawarkan semua jenis pinjaman:
  Pinjaman Perniagaan.
  Pinjaman peribadi.
  Penyatuan Hutang Pinjaman.
  pinjaman kereta.
  Pinjaman Pelaburan.
  Pinjaman kad kredit.
  pinjaman Penjagaan Perubatan.
  pinjaman gadai janji.
  Pinjaman pelajar. e.t.c pada kadar faedah 3%.
  Dapatkan Pinjaman Online Dari mana-mana di mana di seluruh dunia hari ini tanpa tekanan dan Tanpa Bayaran Pendahuluan. Pemohon serius Sekiranya Emel Kembali Untuk Maklumat lanjut
  Response hendaklah dihantar kepada Fredrobert129@gmail.com untuk kelulusan cepat

  Email Powered By California Pinjaman Help Desk Amerika Syarikat.
  (C) 2014

  ReplyDelete
 8. Memohon Pinjaman segera dan Gadai janji, telah anda pernah ditolak terus-menerus oleh bank-bank dan institusi kewangan lain, Kami di Tawaran COVENTRYLETON PINJAMAN SYARIKAT pinjaman daripada 1,000 hingga 100,000.000.000 anda perlu 18years dan ke atas untuk memohon, membalas kini melalui e-mel coventryletonloancoperation@gmail.com untuk maklumat lanjut.

  KAMI MENAWARKAN jenis-jenis JUMLAH PINJAMAN:
  * Pinjaman Penyatuan Hutang
  * Pinjaman Perniagaan
  *Pinjaman peribadi
  * Pinjaman Perumahan
  * Kewangan Kereta
  * Pinjaman Commercial
  * Pinjaman Pelaburan
  NOTA: Kami memberikan anda pinjaman dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 3% dan pinjaman jangka masa 1 hingga 25 tahun untuk membayar balik pinjaman. kenalan e-mel:
  coventryletonloancoperation@gmail.com Jika anda mempunyai mana-mana masalah di atas, hubungi kami sekarang untuk mendapatkan bantuan

  ReplyDelete
 9. PINJAMAN FAST MENAWARKAN ONLINE AT SANDRA DOANLD PINJAMAN SYARIKAT ... Sandra Donald Pinjaman Syarikat adalah pembekal terkemuka pinjaman Worldwide Tidak kira apa keadaan kewangan anda, kami boleh membantu mendapatkan wang tunai anda sendiri. Kami menyediakan pinjaman untuk penyatuan hutang, pembaikan rumah, pinjaman tanpa cagaran, pinjaman untuk kredit buruk, pinjaman perniagaan, pinjaman peribadi, pinjaman Pelajar, pinjaman kereta, mengurangkan Hutang Kad Kredit, Harta Tanah anda dan Gadai janji pada kadar faedah 2%. tawaran pinjaman dalam talian kami adalah cepat dan mudah ke apply.it adalah 100% Jaminan dan selamat. Sila hubungi kami sekarang untuk maklumat lanjut di sandradonaldloancompany@gmail.com

  ReplyDelete
 10. Hello semua,
  Nama saya Marcia Retnawati bandar Batan Miroto Semarang di Indonesia, saya mahu menggunakan medium ini untuk menasihati semua orang untuk memudahkan berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di sini, jadi banyak pemberi pinjaman pinjaman di sini adalah semua penipu dan mereka hanya di sini untuk menipu anda daripada wang anda, saya memohon pinjaman kira-kira 100 juta daripada seorang wanita di Malaysia dan saya kehilangan kira-kira 6 juta tanpa mengambil pinjaman, mereka meminta lagi dan lagi untuk kos, saya membayar hampir 6 juta masih saya tidak mendapat pinjaman,

  Allah kemuliaan, saya bertemu dengan seorang rakan yang baru sahaja digunakan untuk pinjaman, dan dia mendapat pinjaman tanpa sebarang tekanan, jadi dia memperkenalkan saya kepada Puan Alicia Radu, dan saya memohon untuk 500 juta, saya fikir ia adalah jenaka dan penipuan, tetapi saya mendapat pinjaman saya dalam masa kurang daripada 24 jam hanya 2% tanpa cagaran. Saya amat gembira kerana saya telah diselamatkan daripada mendapat miskin.

  jadi saya menasihati semua penduduk di sini yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi
  Puan Alicia Radu, melalui e-mel: aliciaradu260@gmail.com

  Anda masih boleh hubungi saya jika anda memerlukan sebarang maklumat lanjut melalui e-mel: Marciaretnawati450@gmail.com

  sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana membaca kesaksian saya dan Allah terus memberkati kita semua dan memberi kita kehidupan yang panjang dan kemakmuran

  ReplyDelete
 11. baru Pinjaman Tawaran!
  Ia adalah satu peluang baru lagi, adakah anda dari segi kewangan ke bawah? adalah perniagaan anda menangis untuk kebangkitan semula kewangan, telah anda mendapatkan pinjaman di bank dan tangan pemberi pinjaman yang salah dan anda di mana menolak? mencari tiada lagi, Kami adalah pemberi pinjaman yang boleh dipercayai dan kami memulakan program pinjaman ini untuk membasmi kemiskinan dan mewujudkan peluang untuk keistimewaan yang kurang untuk membolehkan mereka menubuhkan sendiri dan memulihkan perniagaan mereka. untuk maklumat lanjut, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel: gloryloanfirm@gmail.com dan mengisi borang di bawah.

  PEMINJAM'S DATA.
  1) Nama Penuh: ......... 2) Negara: ...... 3) Alamat: ......... 4) Jenis Kelamin: ..................
  5) Status Perkahwinan: ... ..... 6) Pekerjaan: .......... Number 7) Telefon: ........................... 8) Pada masa ini kedudukan di tempat kerja: .... ............ 9) Monthlyincome ...... ...................
  10) Pinjaman Tempoh: ............... 11) Tujuan Pinjaman: ............... 12) Agama: ............
  13) Tarikh lahir: ........................

  sila memohon syarikat yang sah, kejayaan anda adalah matlamat kami.

  ReplyDelete

 12. Tuan Nyonya
  Terutama di seluruh dunia, Anda perlu pinjaman uang antar individu untuk mengatasi kesulitan keuangan akhirnya memecahkan kebuntuan diprovokasi oleh bank, oleh penolakan file aplikasi pinjaman Anda. Kami adalah jaringan ahli keuangan swasta mampu membuat pinjaman untuk jumlah yang Anda butuhkan dan dengan kondisi yang membuat hidup Anda lebih mudah. Kami dapat membantu Anda dalam bidang berikut:
  Keuangan *
  * Home Loan
  * Investasi Pinjaman
  * Auto Pinjaman
  * Konsolidasi hutang
  * Line of Credit
  * Kedua Mortgage
  * Akuisisi kreditan
  Anda terjebak, Bank dilarang dan Anda tidak mendapatkan manfaat dari bank atau Anda lebih baik memiliki sebuah proyek dan membutuhkan pembiayaan, kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, uang untuk berinvestasi pada bisnis. Sementara kami siap melayani anda untuk aplikasi pinjaman pribadi Anda dari € 500 sampai € 10 juta untuk masing-masing tertentu dapat membayar tingkat bunga 2%. Kami berada dalam posisi untuk memenuhi peminjam kami dalam waktu 2 jam sejak diterimanya permohonan mereka.
  Silahkan hubungi kami untuk lebih jelasnya;
  dangotegrouploandepartment@gmail.com
  dangotegrouploan.wordpress.com

  ReplyDelete
 13. HARI BAIK KANAK-KANAK MY KOREA
  TESTIMONI PADA BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMKAN SAYA DARI PINJAMAN YANG TERSEBUT DAN TUJUAN
  SYARIKAT YANG DIKELUARKAN JOSE LUIS LOAN SYARIKAT. Saya SANGAT SANGAT MEREKA HARI INI
  DAN SYARIKAT JUMLAH JOSE LUIS SYARIKAT ALLAH.
  ,
  Nama saya Lady nura Saya dari Kuala Lumpur di Malaysia Saya telah berkahwin, saya telah mencari syarikat pinjaman tulen selama 5 bulan yang lalu saya mendapat sekumpulan penipuan yang membuat saya mempercayai mereka dan pada akhir hari , Mereka mengambil duit saya tanpa memberi apa-apa balasan, semua harapan saya hilang, saya keliru dan frustrasi, saya dapati ia sangat
  Sukar untuk memberi makan kepada keluarga saya, saya tidak pernah mahu melakukan apa-apa
  Dengan syarikat pinjaman di internet, jadi saya pergi untuk meminjam wang dari a
  Kawan, saya beritahu dia semua yang berlaku dan dia berkata dia boleh membantu saya, itu
  Dia tahu syarikat pinjaman yang boleh membantu saya dengan apa-apa jumlah pinjaman
  Diperlukan oleh saya dengan kadar bunga yang sangat rendah sebesar 2%, dia baru saja mendapat
  Pinjaman daripada mereka, dia mengarahkan saya bagaimana untuk memohon pinjaman, saya lakukan
  Sama seperti dia memberitahu saya, saya memohon dengan mereka di Email: (joseluisloans@gmail.com) saya tidak pernah percaya tetapi saya cuba dan saya
  Kejutan besar saya mendapat pinjaman dalam masa 24 jam, saya tidak percaya,
  Saya gembira dan kaya lagi dan saya berterima kasih kepada Tuhan bahawa pinjaman itu
  Syarikat-syarikat seperti ini masih wujud semasa penipuan ini di seluruh tempat,
  Sila saya nasihatkan semua orang di luar sana yang memerlukan pinjaman untuk pergi
  (Joseluisloans@gmail.com) mereka tidak akan gagal, dan
  Hidup anda akan berubah seperti yang dilakukan oleh saya. Berhubungan dengan segera dengan syarikat pinjaman JOSE LUIS hari ini dan dapatkan pinjaman dari mereka, Tuhan memberkati syarikat pinjaman JOSE LUIS untuk tawaran pinjaman asli mereka.
   Pastikan anda menghubungi JOSE LUIS Pinjaman untuk pinjaman anda kerana saya mendapat pinjaman saya berjaya dari syarikat ini tanpa tekanan.

  ReplyDelete
 14. Adakah anda telah dinafikan pinjaman dari bank
  Atau ada beberapa institusi kewangan menolak permintaan anda untuk satu atau lebih sebab ?.

  KAMI MENAWARKAN SEMUA JENIS PINJAMAN DARI DARI:
  - Pinjaman perniagaan,
  - Pinjaman modal,
  - Pinjaman hartanah,
  - Pinjaman peribadi,
  - Pinjaman pelajar,
  - Pinjaman ladang
  Dan lebih banyak lagi untuk melabur dengan pelabur yang baik ... Kami menawarkan pinjaman
  Kepada syarikat dan individu dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 2%. Anda berada di sebelah kanan
  Tempat untuk mendapatkan pinjaman anda.

  Hubungi kami hari ini dan dapatkan masalah kewangan anda diselesaikan!

  E-mel: margaretpedroloancompany@gmail.com

  Dapatkan masalah kewangan anda diselesaikan di sini ...

  ReplyDelete
 15. 100% Pinjaman untuk tawaran anda!

  Kadar faedah yang rendah
  Kadar serendah 3%! Kadar faedah 0% untuk 6 bulan pertama

  TIDAK DITERIMA / TIDAK COLLATERAL
  Tidak perlu memanfaatkan sebarang aset untuk memperoleh modal

  NO RESTRICTIONS
  Dana boleh digunakan sama seperti wang tunai.

  PEMBIAYAAN SEBAGAI HINGGA 15 HARI
  Proses kelulusan cepat

  Kami tidak mengenakan bayaran untuk mengemukakan permohonan, kami dibayar semata-mata berdasarkan keputusan.

  PENGELUARAN INCOME NO
  Pendapatan yang dinyatakan sahaja

  Hubungi kami hari ini melalui e-mel. Springleaf_finance@outlook.com


    Adrian Winson

  ReplyDelete
 16. Bismillah
  Nama saya Ramuna Mohammad, saya ingin menggunakan media ini untuk memberi kesaksian tentang bagaimana Allah telah membantu saya dalam hidup saya, saya seorang wanita miskin, saya telah mengalami hutang, kehidupan menjadi tidak boleh ditanggung untuk saya kerana saya cuba mendapatkan pinjaman daripada firma yang berlainan Dan bank dan mereka semua gagal saya, saya mendapat scammed dan ditolak, saya alomost menyerah dalam hidup, sehingga saya dapat melihat kesaksian Puan Afizah Abdulwakil, kesaksian bagaimana dia mendapat pinjaman dari syarikat pinjaman (James Althouse Firm Finance) Puan Afizah memberi keterangan bahawa dia mendapat pinjaman dari James Althouse Finance Firm, saya memikirkannya sejak sekian lama kerana saya tahu ia sukar mencari pemberi pinjaman pinjaman legit dan saya takut telah ditipu lagi, setelah banyak menghubungi saya. Puan Afizah Afizahabdulwakil@gmail.com) dan bertanya kepadanya apakah kesaksian itu benar dan dia meyakinkan saya bahawa kesaksiannya tidak lain hanyalah kebenaran, bahawa saya harus menghubungi Encik James dan memohon pinjaman yang saya perlukan begitu banyak, saya tidak boleh percaya Dia jadi saya bertanya bagaimana dia mendapat tahu tentang Encik James dan dia memberitahu Saya melihat kesaksian seorang Puan Aiyah Tayfik yang juga mendapat pinjaman dari Encik James. Dia memberi saya e-melnya (aisyahtaufik23@gmaill.com) untuk menghubungi beliau jika saya mahu yang saya lakukan selepas membuat hubungan dengannya saya mendapati Encik James adalah benar dan dia seorang yang jujur ​​saya menghubungi Encik James dengan e-mel yang mereka berikan saya (jamesalthousefinancefirm@gmail.com) dan saya memohon pinjaman MYR150,000 untuk memulakan perniagaan dan membayar hutang, Selepas beberapa saat pinjaman saya telah diluluskan oleh Encik James dan saya dengan baik mendapat perhatian MYR150,000 dari James Althouse Finance Firma saya sangat gembira, dan saya berterima kasih kepada Allah SWT atas bimbingannya, saya ingin mendesak anda semua yang memerlukan pinjaman harus menghubungi En. James dengan e-mel ini: jamesalthousefinancefirm@gmail.com
  Di sini ialah e-mel saya: ramunamohammad23@gmail.com
  Mr.James adalah peminjam pinjaman sah.

  ReplyDelete
 17. Selamat datang ke FINANCE LEONARDO DORA sebuah syarikat pinjaman yang didaftarkan, yang menyediakan pinjaman untuk membantu kehidupan. Anda amat memerlukan pinjaman untuk membayar hutang anda, atau anda memerlukan pinjaman untuk perniagaan anda? Anda telah ditolak oleh bank dan institusi kewangan lain? Anda perlu pinjaman penyatuan atau gadai janji? Adakah anda mencari lebih banyak lagi, kerana kami berada di sini untuk membuat kesulitan kewangan anda sesuatu yang lalu. Kami telah membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kewangan yang mempunyai kredit buruk atau memerlukan wang untuk membayar bil, memberi pinjaman untuk kadar faedah hanya 2%, Saya ingin menggunakan medium ini untuk memberitahu kami menyediakan sokongan dan penerima yang boleh dipercayai, dan akan bersedia untuk memberi pinjaman. Jadi, sila hubungi kami hari ini (leonardodorafinance@gmail.com)

  ReplyDelete
 18. Assalamualaikum.Mohon share yer

  ReplyDelete
 19. Berikut adalah penyelesaian terbaik untuk kebebasan kewangan, membuat tahun anda berjaya dengan melawat perkhidmatan pinjaman christian christian di mana anda boleh mendapatkan pinjaman untuk memulakan perniagaan impian anda tanpa tekanan dan mendapatkan pinjaman anda diluluskan dalam beberapa hari .. Adakah anda sedang mencari pinjaman ? Atau adakah anda telah menolak pinjaman oleh bank atau institusi kewangan untuk satu atau lebih sebab? Anda mempunyai tempat yang tepat untuk penyelesaian pinjaman anda di sini! Kami memberi pinjaman kepada syarikat dan individu pada kadar faedah yang rendah dan berpatutan sebanyak 2%. Sila hubungi kami melalui e-mel hari ini melalui christianmorganloanservices@gmail.com

  DATA PEMOHON:

      1) Nama Penuh:
      2) Negara:
      3) Alamat:
      4) Negara:
      5) Seks:
      6) Status Perkahwinan:
      7) Kerja:
      8) Nombor Telefon:
      9) Kedudukan di tempat kerja:
      10) Pendapatan bulanan:
      11) Jumlah Pinjaman yang Dibutuhkan:
      12) Tempoh Pinjaman:
      13) Pinjaman Faedah:
      14) Agama:
      15) Pernahkah anda memohon sebelum ini?
      16) Tarikh lahir;

  Terima kasih,
  Puan Christian

  ReplyDelete
 20. Halo,
  Adakah anda sedang mencari syarikat pinjaman swasta yang bereputasi dan terakreditasi yang memberikan pinjaman kepada peluang masa hidup? Kami menyediakan semua jenis pinjaman dengan cara yang sangat cepat dan mudah, pinjaman peribadi, pinjaman kereta, Pinjaman Rumah, Pinjaman Pelajar, Pinjaman Perniagaan, pinjaman pelaburan, penyatuan hutang dan banyak lagi. Adakah anda telah ditolak oleh bank dan institusi kewangan lain? Adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? Cari tidak lebih seperti yang kita ada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda menjadi sesuatu yang lalu. Kami menawarkan pinjaman dari 5000 dolar kepada 50,000,000 dolar pada kadar yang sangat tinggi sebanyak 2%. Hubungi kami hari ini melalui e-mel kami sekarang dan kami akan membuat masalah kewangan anda sesuatu yang lalu, Tiada pemeriksaan kredit diperlukan, 100% dijamin.
  E-mel kami @: (elizabethleonardoloanfirm@gmail.com) untuk memohon.

  ReplyDelete
 21. Saya Achmad Halima Saya ingin menyaksikan karya bagus ALLAH dalam hidup saya untuk orang-orang saya yang tinggal di sini di Indonesia, Asia dan di beberapa negara di seluruh dunia.
   Saat ini saya tinggal di Indonesia. Saya seorang Janda dengan empat anak dan saya terjebak dalam situasi keuangan pada MARET 2017 dan saya perlu membiayai kembali dan membayar tagihan saya,
  Saya adalah korban penipuan pemberi kredit 3-kredit, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang yang saya berutang, saya dibebaskan dari penjara dan saya bertemu dengan seorang teman, yang saya jelaskan mengenai situasi saya dan kemudian mengenalkan saya ke perusahaan pinjaman yang ALEXANDER ROBERT LOAN FIRM dapat diandalkan.
  Bagi orang-orang yang mencari pinjaman? Jadi Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman di internet penipuan di sini, tapi mereka masih sangat nyata di perusahaan pinjaman palsu.
   Saya mendapat pinjaman dari ALEXANDER ROBERT LOAN FIRM sebesar Rp900.000.000 dengan sangat mudah dalam waktu 24 jam setelah saya melamar, jadi saya memutuskan untuk membagikan karya bagus ALLAH melalui ALEXANDER ROBERT LOAN FIRM dalam kehidupan keluarga saya. Saya saran jika anda membutuhkan pinjaman silahkan hubungi ALEXANDER ROBERT LOAN FIRM. hubungi mereka melalui email:. (alexanderrobertloan@gmail.com)
  Anda juga bisa menghubungi saya melalui email saya di (achmadhalima@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau menginginkan prosedur untuk mendapatkan pinjaman.

  ReplyDelete
 22. SEMAKAN PENYELESAIAN TUNAI PELABURAN TUNAI TUNAI.
  Pinjaman hartanah, pinjaman syarikat, kewangan sebenar, tawaran pinjaman peribadi dan perniagaan, tawaran kami adalah cepat dan mudah x, datang kepada kami hari ini supaya kami dapat menamatkan semua masalah kewangan anda sekali dan untuk semua.
  Kami memberi semua jenis pinjaman, kerajaan, swasta dan perniagaan. Kadar pinjaman kami ialah 2%. Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi kami di alamat e-mel syarikat melalui surecashlending@gmail.com

  ReplyDelete
 23. Hai, barry austine saya
  Adakah anda sedang mencari undang-undang dan pemiutang / pemiutang? Adakah anda memerlukan pinjaman? Adakah anda memerlukan bantuan kewangan segera? Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang atau modal anda untuk meningkatkan perniagaan anda? Kami menawarkan semua jenis pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 2% untuk individu, syarikat dan syarikat yang mempunyai terma dan syarat yang jelas dan mudah difahami. Kami melakukan apa-apa pinjaman kepada mana-mana destinasi, jadi sila hubungi Caonosco hari ini untuk mendapatkan pinjaman segera hari ini. Hantarkan e-mel kepada kami: (austinebarry50@gmail.com)

  ReplyDelete
 24. saya ingin kembali semua kemuliaan kepada Allah SWT atas apa yang dia gunakan Ibu Rossa lakukan dalam hidup saya, nama saya adalah Mira Binti muhammad dari klang di malaysia, saya seorang janda dengan 2 anak, suami saya mati dalam kemalangan kereta dan sejak itu kehidupan menjadi sangat kasar bagi saya dan keluarganya dan saya telah cuba untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank di sini di malaysia dan saya dinafikan dan ditolak kerana saya tidak mempunyai cagaran dan tidak boleh mendapatkan pinjaman dari bank dan saya sangat sedih
  pada hari ini yang setia ketika saya melalui internet, saya melihat kesaksian Annisa berkarya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Ibu Rossa dan saya menghubunginya untuk bertanya tentang ibu Rossa dan betapa benarnya pinjaman dari ibu Rossa dan dia memberitahu saya memang benar dan saya menghubungi Ibu Rossa dan memohon pinjaman dan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam masa 24 jam saya mendapat amaran wang pinjaman saya dalam akaun saya dan ketika saya menyemak akaun saya pinjaman saya utuh dan saya sangat gembira dan saya telah bersumpah bahawa mana-mana syarikat yang meminjamkan pinjaman saya akan memberi keterangan mengenai syarikat itu, jadi saya ingin menggunakan ini medium untuk memberi nasihat kepada semua orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi ibu Rossa melalui e-mel: rossastanleyloancompany@gmail.com dan anda boleh juga menghubungi saya melalui e-mel saya: mirabintimuhammed@gmail.com untuk maklumat dan juga kawan saya Annisa Barkarya melalui e-melnya: annisaberkarya@gmail.com

  ReplyDelete
 25. Halo,
  Anda adalah tempat yang tepat untuk penyelesaian pinjaman anda di sini! Jaminan Jaminan Pinjaman memberikan pinjaman kepada syarikat dan individu pada kadar faedah yang rendah dan berpatutan sebanyak 2%. kepada semua kakitangan atau orang, sila hubungi kami untuk bantuan segera segera atau tekanan, kami bangga dengan komitmen kami kepada para pelanggan kami; Diakui, pinjaman peribadi, pinjaman mobil, pinjaman perniagaan / investasi, pinjaman jangka pendek untuk mula memikirkan tentang mendapatkan pinjaman? Anda serius memerlukan pinjaman kecemasan untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda dalam hutang? Ini adalah peluang anda untuk mencapai keinginan anda, kami memberi pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan dan korporat dan apa-apa jenis pinjaman, anda boleh menghubungi Puan Loana George dan hanya log masuk dengan Puan Loana George melalui e-mel: loanageorge11@gmail.com. Anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel ini: sariwulan3600@gmail.com. jika anda mempunyai sebarang keraguan. sila dia satu-satunya yang boleh dipercayai dan boleh dipercayai.

  ReplyDelete
 26. Saya Widya Okta, saya ingin memberi kesaksian tentang karya bagus Tuhan dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari pinjaman di Asia dan sebagian lain dari kata tersebut, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman yang curang di sini di internet, tapi mereka tetap asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban penipuan pemberi pinjaman 6-kredit, saya kehilangan banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka.

  Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan teman saya yang saya jelaskan situasi saya, kemudian mengenalkan saya ke perusahaan pinjaman yang andal yaitu SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapat pinjaman saya sebesar Rp900.000.000 dari SANDRAOVIALOANFIRM dengan tarif rendah 2% dalam 24 jam yang saya gunakan tanpa tekanan atau tekanan. Jika Anda membutuhkan pinjaman Anda dapat menghubungi dia melalui email: (sandraovialoanfirm@gmail.com)

  Jika Anda memerlukan bantuan dalam melakukan proses pinjaman, Anda juga bisa menghubungi saya melalui email: (widyaokta750@gmail.com) dan beberapa orang lain yang juga mendapatkan pinjaman mereka Mrs. Jelli Mira, email: (jellimira750@gmail.com). Yang saya lakukan adalah memastikan saya tidak pernah terpenuhi dalam pembayaran cicilan bulanan sesuai kesepakatan dengan perusahaan pinjaman.

  Jadi saya memutuskan untuk membagikan karya bagus Tuhan melalui SANDRAOVIALOANFIRM, karena dia mengubah hidup saya dan keluarga saya. Itulah alasan Tuhan Yang Mahakuasa akan selalu memberkatinya.

  ReplyDelete
 27. Hari yang baik,

  Nama saya Julia Simon dari Malaysia, saya ingin menggunakan medium ini untuk memberi nasihat kepada setiap orang agar berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di sini, saya memohon pinjaman kira-kira $ 120,000 dari seorang wanita di Turki dan saya kehilangan kira-kira $ 5,000 tanpa mengambil pinjaman , mereka bertanya lagi dan sekali lagi untuk kos, saya membayar hampir $ 5,000 masih saya tidak mendapat pinjaman, ada yang menunjukkan kepada saya tentang 2 kali dua wanita yang berbeza di Jerman, saya tetap berpegang harapan kepada Allah SWT yang akan saya jumpai orang yang tepat pada suatu hari, kerana saya telah ditolak oleh bank di sini di Malaysia.

  Tuhan menjadi kemuliaan, pada Januari 2017, Kawan saya memperkenalkan saya kepada seorang ibu yang baik, Puan Augusta Ibramhim, CEO JAMINAN JAMINAN JAMINAN, dan saya memohon $ 100,000 saya fikir ia adalah jenaka dan penipuan, tetapi saya mendapat pinjaman saya kurang dari 24 jam sahaja 2% tanpa cagaran. Saya sangat gembira kerana saya telah selamat dari menjadi miskin, jadi saya ingin menggunakan peluang ini untuk memberi nasihat kepada rakan-rakan Malaysia bahawa terdapat banyak penipu di luar sana, jadi jika anda memerlukan pinjaman, dan ingin mendapatkan pinjaman cepat, hanya mendaftar melalui Puan Augusta Ibramhim dan anda boleh menghubunginya melalui e-mel: (augustaibramhim11@gmail.com). anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya: (juliasimon460@gmail.com). jika anda mempunyai sebarang keraguan. sila dia satu-satunya orang yang boleh dipercayai dan boleh dipercayai.

  Sekali lagi terima kasih semua untuk membaca kesaksian saya, dan semoga Allah terus memberkati kita semua dan memberi kita hidup dan kemakmuran.

  ReplyDelete
 28. TAWARAN PINJAMAN UNTUK SEMUA (MEMOHON SEKARANG)

  Adakah anda seorang ahli perniagaan atau wanita? Adakah anda dalam apa-apa tekanan kewangan? adakah anda perlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman daripada bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapannya di sini, Firma Pinjaman Matilda Blake adalah jawapannya. Kami menawarkan;

  a) Pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
  b) Permulaan dan pendidikan perniagaan.
  c) Penyatuan hutang.
  d) Pinjaman Keras Wang.

  Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga tempoh yang anda mampu untuk menyelesaikan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 2%. Ini memberi peluang kepada anda untuk mendapatkan wang yang anda perlukan. Calon yang berminat perlu menghubungi kami melalui Email: matildablakeloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 29. Halo,
  Allah SWT telah begitu setia kepada saya dan seluruh isi rumah saya untuk menggunakan Ibu Margaret untuk mengubah keadaan kewangan saya menjadi lebih baik dan stabil yang sekarang saya memiliki perniagaan saya sendiri di bandar
  Nama saya Wani Binti Yasin dari bandar kuala di Malaysia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Margaret kerana membantu saya dengan pinjaman yang baik selepas saya telah membantah di tangan pemberi pinjaman dalam talian pinjaman palsu yang menipu saya untuk wang saya tanpa menawarkan saya pinjaman, saya telah memerlukan pinjaman untuk 2 tahun yang lalu untuk memulakan perniagaan saya sendiri di bandar Kuala di mana saya tinggal dan saya jatuh ke tangan sebuah syarikat palsu di India yang telah menipu saya dan tidak menawarkan saya pinjaman dan saya sangat frustrasted kerana saya kehilangan semua wang saya untuk syarikat palsu di India, kerana ini, saya telah hutang kepada bank dan kawan-kawan saya dan saya tidak ada orang untuk berlari, sehingga satu hari yang setia bahawa seorang kawan saya dipanggil Nur Syarah setelah membaca keterangannya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari syarikat pinjaman Ibu Margaret, jadi saya harus menghubungi Nur syarah dan dia memberitahu saya dan meyakinkan saya untuk menghubungi ibu Margaret bahawa dia adalah seorang ibu yang baik dan saya perlu memanggil keberanian dan saya menghubungi ibu Margaret dan mengejutkan saya pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam masa 2 jam pinjaman saya dipindahkan ke akaun saya dan saya sangat terkejut bahawa ini adalah keajaiban dan saya perlu memberi keterangan mengenai kerja baik Ibu Margaret
  jadi saya nasihat semua orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi syarikat pinjaman ibu Margaret melalui e-mel: margaretpedroloancompany@gmail.com dan saya memberi jaminan bahawa anda akan memberi keterangan seperti saya telah lakukan dan anda juga dapat menghubungi saya untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang ibu Margaret melalui saya e-mel: wanibintiyasin@gmail.com dan anda masih boleh menghubungi rakan saya Nur Syarah yang memperkenalkan saya kepada Ibu Margaret melalui e-mel: nursyarah36@gmail.com
  semoga Allah terus memberkati dan Memperkasa Ibu Margaret kerana mengubah kehidupan kewangan saya.

  ReplyDelete

 30. Saya sangat bersyukur kepada Ibu Iskandar Lestari karena telah memberi saya pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 saya telah berhutang selama bertahun-tahun sehingga saya mencari pinjaman dengan sejarah kredit nol dan saya telah ke banyak rumah keuangan untuk meminta bantuan namun semua menolak saya karena rasio hutang saya yang tinggi dan sejarah kredit rendah yang saya cari di internet dan tidak pernah menyerah saya membaca dan belajar tentang ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM di salah satu blog saya menghubungi Mrs Iskandar Lestari konsultan kredit via email:(iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) dengan keyakinan bahwa pinjaman saya diberikan pada awal tahun 2017 dan harapan datang lagi, kemudian saya menyadari bahwa tidak semua perusahaan pinjaman di blog benar-benar palsu karena semua hautang finansial saya telah diselesaikan, sekarang saya memiliki nilai yang sangat besar dan usaha bisnis yang patut ditiru, saya tidak dapat mempertahankan ini untuk diri saya jadi saya harus memulai dengan membagikan kesaksian perubahan hidup ini yang dapat Anda hubungi Ibu Iskandar via email: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)atau melalui dia BBM INVITE:{D8980E0B}

  ReplyDelete
 31. Saya ingin memulangkan semua kemuliaan kepada Allah SWT atas apa yang Dia gunakan Ibu Rossa dalam hidup saya, nama saya adalah Mira Binti Muhammad dari bandar bandung di Indonesia, saya seorang janda dengan 2 anak, suami saya mati dalam sebuah kereta. kemalangan dan sejak sekian lama menjadi sangat kejam kepada saya dan keluarga saya dan saya telah berusaha secara berasingan untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank di Indonesia dan saya ditolak dan dinafikan kerana saya tidak mempunyai cagaran dan tidak boleh mendapatkan pinjaman dari bank dan saya sangat sedih
  Pada hari yang dikhaskan ini semasa saya melalui internet, saya melihat kesaksian Annisa tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Puan Rossa dan saya menghubungi beliau untuk bertanya mengenai pinjaman Rossa ibu dan bagaimana sebenarnya pinjaman dari ibu Rossa dan dia memberitahu saya benar dan saya menghubungi Ibu Rossa dan memfailkan permohonan pinjaman saya dan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam tempoh 24 jam saya mendapat wang pinjaman saya di dalam akaun bank saya dan apabila saya menyemak akaun saya, wang pinjaman saya adalah utuh dan saya sangat gembira dan Saya telah berjanji bahawa saya akan membantu memberi keterangan kepada orang lain mengenai syarikat pinjaman ibu rossa, jadi saya ingin menggunakan medium ini untuk memberi nasihat kepada sesiapa yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi Puan Rossa melalui e-mel: rossastanleyloancompany@gmail.com dan Anda juga boleh menghubungi saya melalui email saya: mirabintimuhammed@gmail.com untuk maklumat serta teman-teman saya A nnisa Barkarya melalui email: annisaberkarya@gmail.com

  ReplyDelete
 32. CARA MUDAH UNTUK MENDAPATKAN WANG PERCUMA TANPA STRESS

  Kami adalah pasukan kad profesional yang mempunyai cincin besar di seluruh dunia. Dengan lebih daripada 2 juta ATM yang dijangkiti dengan malware dan skim kami, kami boleh merebut data kad bank yang termasuk trek (1) dan trek (2) dengan pin kad. Kami menghidupkan klon kad ini menggunakan data yang diambil ke dalam kad ATM sebenar yang boleh digunakan untuk menarik balik ATM atau sapu di kedai dan POS. Kami menjual dan menghantar kad ini kepada semua pelanggan dan pembeli yang berminat di seluruh dunia, kad ini mempunyai had pengeluaran harian sebanyak $ 5,500 di ATM dan sehingga perbelanjaan $ 2,500 di kedai.

  Berikut senarai harga kami untuk KAD ATM:
  BAKI: HARGA
  $ 10,000: $ 200
  $ 20,000: $ 300
  $ 35,000: $ 450
  $ 50,000: $ 500
  $ 100,000: $ 5,500

  Harga termasuk yuran penghantaran dan bayaran, perintah sekarang: Hubungi kami:
  americamastercard@gmail.com

  SOALAN-SOALAN YANG DIKENAKAN (FAQ)
  Semasa menyampaikan perkhidmatan ini, kami telah menjumpai banyak pelanggan dengan soalan yang berbeza supaya ini bertujuan menjawab beberapa soalan yang mungkin anda ada:

  (1): Adakah anda menjual wang?
  Tidak, kita tidak menjual wang. Jika anda membaca kiriman kami dengan betul anda akan memahami bagaimana keseluruhan perkara ini berfungsi.

  (2): Adakah perkhidmatan / kad ini tersedia untuk negara saya?
  Ya, perkhidmatan / kad kami tersedia di seluruh dunia kerana kami akan memprograminya dengan alat hacking terlebih dahulu yang dapat mengakses mana-mana bank di seluruh dunia.

  (3): Bagaimana saya mendapat kad selepas pembayaran?
  Kami menghantar melalui DHL ATAU AGEN PERIBADI, penghantaran standard biasanya mengambil masa 3 hari. Apa yang kita perlukan ialah maklumat peribadi anda.

  Perintah sekarang, hubungi kami dengan:
  americamastercard@gmail.com

  ReplyDelete
 33. Assalamualaikum
  Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu Iskandar pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM via: {mail: iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}facebook (www.facebook.com/iskandar.lesteri.7)
  Website: (iskandarlestari.wordpress.com)

  ReplyDelete
 34. Saya perlu memberi keterangan mengenai perbuatan baik yang dilakukan oleh James Althouse Finance Firm untuk saya.
  Saya tidak pernah fikir saya akan berjumpa dengan seseorang seperti Encik James. Dia adalah permata yang jarang berlaku. Saya Aisyah Saya mengambil masa saya untuk bersaksi tentang Encik James kerana dia akhirnya menawarkan apa yang tidak ada orang lain.
  Suami saya dan saya pergi ke hutang besar dengan penghutang dan Bank dan kami sedang mencari pinjaman daripada syarikat pinjaman yang berbeza tetapi semuanya tidak menjadi apa-apa. Sebaliknya mereka membawa kita ke hutang lebih banyak dan akhirnya meninggalkan kita sehingga saya bertemu dengan Encik James, dia menawarkan pinjaman walaupun pada mulanya saya takut ia akan berakhir seperti syarikat pinjaman lain yang saya cuba untuk meminjam dari, tetapi saya ada mendapati bahawa dia tidak seperti mereka. Kini kami akhirnya menyelesaikan hutang kami dan memulakan perniagaan baru dengan wang yang tersisa pada pinjaman.
  Hubungi Encik James melalui e-mel berikut.
  jamesalthousefinancefirm@gmail.com, atau anda boleh menghubungi saya melalui e-mel saya jika anda ingin mengetahui lebih lanjut: aisyahtaufik23@gmail.com

  ReplyDelete
 35. Assalamualaikum
  Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu Iskandar pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM via: {mail: iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}facebook (www.facebook.com/iskandar.lesteri.7)
  Website: (iskandarlestari.wordpress.com)

  ReplyDelete
 36. Hai, saya adalah Dr. Mike Leader, peminjam pinjaman peribadi dan pengarah urusan LeaderOne Financial Corporation. Kami pakar dalam pinjaman perumahan untuk pembelian hartanah dan bayaran balik, pinjaman perniagaan, pinjaman pelajar, pinjaman modal dan banyak lagi. Sama ada anda memerlukan pinjaman untuk membina rumah, membeli kereta atau memulakan perniagaan, maka anda berada di syarikat yang tepat untuk kebebasan kewangan anda di mana kami menawarkan pinjaman tanpa jaminan dengan kadar faedah yang berpatutan 2%. Hubungi kami hari ini melalui perkhidmatan pelanggan kami

  Hubungi kami hari ini:
  E-mel: mikeleaderfinancialcorporation@gmail.com
  Facebook: pemimpin mike
  WhatsApp: +33633660377

  ReplyDelete
 37. Halo,
  Ini adalah untuk memberitahu orang ramai bahawa Puan Charity White, pemberi pinjaman swasta mempunyai peluang kewangan untuk semua orang yang memerlukan bantuan kewangan, membayar bil, melabur dalam perniagaan baru atau meningkatkan perniagaan anda. Kami memberi pinjaman pada kadar faedah sebanyak 2% kepada kedua-dua syarikat dan individu. Ia tidak memerlukan banyak dokumen, juga istilah dan syarat yang jelas dan pemahaman. Hubungi kami melalui e-mel: (charitywhitefinancialfirm@gmail.com) Kami akan menyediakan perkhidmatan terbaik kami.

  ReplyDelete
 38. Assalamualaikum
  Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu Iskandar pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM via: {mail: iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}facebook (www.facebook.com/iskandar.lesteri.7)
  Website: (iskandarlestari.wordpress.com)

  ReplyDelete
 39. HAPPY TAHUN BARU HAPPY TAHUN BARU HAPPY TAHUN BARU
  FROM-rossastanleyloancompany

                            Adakah anda memerlukan kredit segera?

  * Pemindahan yang Sangat Cepat dan Segera ke akaun bank anda
  * Bayaran balik dalam bulan selepas anda mendapatkan pinjaman anda
  akaun bank
  * Pada kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Tempoh bayaran balik jangka panjang (1-20) Panjang
  * Pinjaman fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diperlukan untuk membiayai? Selepas memohon pinjaman
  anda mungkin menjangkakan jawapan awal kurang dari 24 jam
  pembiayaan dalam 48Hours selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari kru. Di syarikat pinjaman ROSSA STANLEY, kami adalah syarikat kewangan berpengalaman yang menyediakan pinjaman percuma kepada individu yang berminat dan serius, syarikat, badan korporat dan orang awam pada kadar faedah 2%. Kami mempunyai akses kepada kumpulan tunai untuk memberi kepada syarikat dan mereka yang mempunyai rancangan untuk memulakan perniagaan tidak kira berapa kecil atau besar, kami mempunyai wang tunai. Semoga yakin bahawa kebajikan dan keselesaan anda adalah keutamaan kami yang optimum, mengapa kami berada di sini untuk menjaga pemprosesan pinjaman anda.

  Hubungi syarikat pinjaman yang sah dan boleh dipercayai dengan rekod prestasi perkhidmatan yang memberikan kebebasan kewangan kepada negara-negara bersatu (UN).
  Untuk maklumat lanjut dan pinjaman yang meminta untuk menubuhkan perniagaan anda, membeli rumah, membeli kereta, bercuti, hubungi kami melalui,

    E-mel rasmi: rossastanleyloancompany@gmail.com
    Viber rasmi: +15186756750
    Rasmi Instagram: Rossamikefavor
    Twitter rasmi: Rossastanlyloan
    Rasmi Facebook: rossa stanley nikmat

  untuk tindak balas yang cepat dan pantas ....
  Sila isikan borang permohonan di bawah dan kami akan kembali kepada anda, kami akan mendapat 24/7
                              
                                     DATA PEMOHON

  1) Nama Penuh:

  2) Negara:

  3) Alamat:

  4) Jantina:

  5) Status Perkahwinan:

  6) Kerja:

  7) Nombor Telefon:

  8) kedudukan semasa di tempat kerja:

  9) Pendapatan Bulanan:

  10) Jumlah Pinjaman yang Dibutuhkan:

  11) Tempoh Pinjaman:

  12) nama facebook:

  13) Nombor Whatsapp:

  14) Agama:

  15) Tarikh lahir:

  16) Nombor Viber


  TERBAIK TERBAIK,
  Puan Rossa Stanley Memihak
  ROSSASTANLEYLOANCOMPANY
  E-mel rossastanleyloancompany@gmail.com

  ReplyDelete
 40. PINJAMAN TAHUN BARU SEKARANG PADA KADAR RENDAH 1% {adoifloans@gmail.com}

  Jika anda memerlukan pinjaman segera untuk memulakan perniagaan sebelum Krismas, adakah anda memerlukan pinjaman Krismas? Kami memberikan kepada kedua-dua perniagaan dan individu, jadi jika anda memerlukan pinjaman mendesak sekarang dalam masa 12 jam, kami dapat memberi pinjaman tanpa penangguhan apapun
  Pinjaman Xmas kini boleh didapati dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 1%: Sila hubungi kami terus di alamat berikut: [ADOIFLOANS@gmail.com]

  Nama penuh:..............
  Negara: ..........
  Negeri: ..........
  Jumlah: ..................
  Tempoh pinjaman: ..........
  Telefon: .............
  Pekerjaan: ............
  Tarikh lahir:.......
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Nama Syarikat: PINJAMAN ADOIF
  Alamat e-mel syarikat: {adoifloans@gmail.com}
  Saya berharap anda semua yang terbaik,

  ReplyDelete
 41. Adakah anda memerlukan pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
  * Pemindahan Sangat cepat dan serta-merta ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas menghantar permohonan pinjaman
  Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang daripada 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi syarikat ini sah dan berlesen, yang diberi kuasa
  untuk memberi bantuan kewangan kepada Everybody
  Maklumat dan permohonan pinjaman lebih bentuk

  email: fastcashfirm@gmail.com


  BERHUBUNG TERBAIK,
  Mr.Anthony Dave.
  Fast Cash Syarikat
  e-mel fastcashfirm@gmail.com
  Website: fastcashfirm.worldpress.com

  ReplyDelete
 42. Halo,
  Ini untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa Mr.John kerry jemmy, pemberi pinjaman pribadi memiliki kesempatan finansial untuk semua orang yang membutuhkan bantuan keuangan, pinjaman investasi, pinjaman investasi, konsolidasi hutang dan banyak lagi. Sudahkah anda ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Jangan melihat lebih jauh, karena kami berada di sini untuk semua masalah keuangan Anda, kami memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga 2% kepada perorangan dan perusahaan dalam persyaratan dan ketentuan yang jelas dan dapat dimengerti. Tidak memerlukan cek kredit, dijamin 100%. Hubungi kami hari ini dan Anda akan dengan senang hati melakukannya karena kami berada di sini untuk melakukan semua masalah sejarah keuangan Anda.

  Kirimkan kami email ke: (creditcashexpress8@gmail.com)

  ReplyDelete
 43. Hello
  Saya adalah Syarikat Pinjaman Puan laura, Pemberi pinjaman pinjaman swasta yang berdaftar dan sah. Kami memberikan perkhidmatan kewangan (PINKAN) dan kami memberi pinjaman pada kadar faedah yang rendah sebanyak 2% kepada individu, syarikat, industri, firma dan orang yang berada dalam masyarakat. Dan juga menaja anda untuk melepaskan bakat anda dan mencapai matlamat anda, kami memberikan pinjaman dari $ 2000 ke atas ... Kami bersedia untuk memenuhi keperluan anda, dan bagaimana anda boleh mendapatkan pinjaman dalam talian dan akses akaun dalam talian. Hubungi kami melalui E-mel: lauranathalie392@gmail.com

  syarikat pinjaman laura

  ReplyDelete
 44. Saya Widya Okta, saya ingin memberi kesaksian tentang karya bagus Tuhan dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari pinjaman di Asia dan sebagian lain dari kata tersebut, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman yang curang di sini di internet, tapi mereka tetap asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban penipuan pemberi pinjaman 6-kredit, saya kehilangan banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka.

  Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan teman saya yang saya jelaskan situasi saya, kemudian mengenalkan saya ke perusahaan pinjaman yang andal yaitu SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapat pinjaman saya sebesar Rp900.000.000 dari SANDRAOVIALOANFIRM dengan tarif rendah 2% dalam 24 jam yang saya gunakan tanpa tekanan atau tekanan. Jika Anda membutuhkan pinjaman Anda dapat menghubungi dia melalui email: (sandraovialoanfirm@gmail.com)

  Jika Anda memerlukan bantuan dalam melakukan proses pinjaman, Anda juga bisa menghubungi saya melalui email: (widyaokta750@gmail.com) dan beberapa orang lain yang juga mendapatkan pinjaman mereka Mrs. Jelli Mira, email: (jellimira750@gmail.com). Yang saya lakukan adalah memastikan saya tidak pernah terpenuhi dalam pembayaran cicilan bulanan sesuai kesepakatan dengan perusahaan pinjaman.

  Jadi saya memutuskan untuk membagikan karya bagus Tuhan melalui SANDRAOVIALOANFIRM, karena dia mengubah hidup saya dan keluarga saya. Itulah alasan Tuhan Yang Mahakuasa akan selalu memberkatinya.

  ReplyDelete
 45. KABAR BAIK !!! KABAR BAIK !!! KABAR BAIK!!!

  Nama saya Heny Sulistyowati, dari Jawa Barat di Indonesia, saya adalah seorang Muslim taat yang ingin saya gunakan
  Media ini mengingatkan semua orang tentang pinjaman yang berusaha berhati-hati terhadap penipu karena mereka ada dimana-mana. Beberapa bulan yang lalu, saya mengalami kerugian finansial secara finansial, dan karena kebutuhan, keputusasaan dan kemiskinan saya, saya dikenai scam oleh beberapa perusahaan pinjaman online. Saya kehilangan harapan tidak sampai seorang teman saya menghubungi saya kepada pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Ms. Daniel Mirabel yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp 317.000.000 dalam 24 jam tanpa tekanan, mula-mula seperti mimpi bagi saya sampai saya melihat Peringatan dari cicilan pertama saya 2 jam setelah saya melamar. Saya mendorong sesama orang Indonesia yang membutuhkan pinjaman untuk menghubungi IbuMirabel melalui:
  mirabeldanielloanfirm@gmail.com
  Awas!

  Anda juga dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut via:

  Email: henysulistyowati009@gmail.com
  Facebook: Heny Sulistyowati
  nomor telepon: +6281556715166
  Hangout: Heny Sulistyowati

  ReplyDelete
 46. We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.

  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%

  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly
  renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information.

  Contact: Name: WARREN GARY

  Email: inquiry.barkerfinancial@gmail.com

  ReplyDelete
 47. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau anda memerlukan pinjaman untuk membetulkan perniagaan anda? Adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? Adakah anda telah ditolak oleh bank dan institusi kewangan lain? Cari tidak lebih lagi kerana kita berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda menjadi sesuatu yang lalu !! Kami memberi pinjaman kepada syarikat, entiti swasta dan individu dengan kadar faedah yang rendah dan berpatutan sebanyak 2%. Anda boleh menghubungi kami melalui e-mel melalui: (mariapedroguaranteetrustloan@gmail.com)


  APLIKASI DATA  1) nama ...........................

  2) Negara .......................

  3) Alamat ......................

  4) Gender ........................

  5) status perkahwinan .............

  6) Kerja ................

  7) Nombor Telefon ...........

  8) kedudukan di tempat kerja .....

  9) pendapatan bulanan ....................

  10) jumlah pinjaman .........

  11) tempoh pinjaman .....

  12) Pinjaman destinasi ..................

  13) Tarikh lahir ........................  terima kasih.

  ReplyDelete
 48. Apakah Anda memerlukan pinjaman segera untuk melunasi hutang Anda atau apakah Anda memerlukan pinjaman untuk memperbaiki bisnis Anda? Apakah Anda memerlukan pinjaman konsolidasi atau hipotek? Sudahkah anda ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Cari tidak lebih karena kami di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda terjadi di masa lalu !! Kami meminjamkan kepada perusahaan, entitas swasta dan individu dengan bunga rendah dan harga terjangkau 2%. Anda bisa menghubungi kami melalui e-mail via: (mariapedroguaranteetrustloan@gmail.com)


  APLIKASI DATA  1) nama ...........................

  2) Negara .......................

  3) Alamat ......................

  4) Jenis Kelamin ........................

  5) status perkawinan .............

  6) Bekerja ................

  7) Nomor Telepon ...........

  8) posisi di tempat kerja .....

  9) penghasilan bulanan ....................

  10) total pinjaman .........

  11) durasi pinjaman .....

  12) Tujuan pinjaman ..................

  13) Tanggal lahir ........................  Terima kasih.

  ReplyDelete
 49. Hello tuan / wanita

  Anda mahu lakukan?
  Mulakan perniagaan baru, ubahsuai bangunan anda, meningkatkan peluang anda untuk menjual atau hanya meningkatkan aliran tunai anda.
  Meminjam untuk memberi kehidupan kepada projek anda
  Pembelian harta tanah, kesedaran kerja, pengambilalihan kenderaan. Pinjaman pelaburan. Bawa projek anda kepada kehidupan dengan penyelesaian pembiayaan Union Financiere CRÉDIT dari bank pos Perancis!
  Dengan kredit antara individu, kami memberikan pinjaman kami dari € 5,000 hingga € 10,000,000 di semua negara antarabangsa dengan kadar faedah 2% setahun.
  Walau apa pun, hubungi kami untuk menerima keperluan kami.
  E-mel pengurusan umum: williamssmithfirm@gmail.com

  atau hubungi kami di: williamssmithfirm@gmail.com

  Hati WILLIAMS SMITH LOAN FIRM

  ReplyDelete
 50. ANDA PERLU KREDIT?
  OX PINJAMAN PINJAMAN PINJAMAN SYARIKAT KREDIT TERBAIK ANDA BOLEH MENYENANGKAN.
  KAMI MENAWARKAN KELUARGA WILD DARIPADA PINJAMAN
  GENERAL COMMERCIAL GENERAL 3%
  SEPERTI JANGKA PANJANG, PINJAMAN JANGKA PENDEK
  KREDIT DAN KREDIT JANGKA PANJANG.
  JABATAN INI ADALAH BERJALAN DARI:
  1) PINJAMAN HOUSEOLD
  2) PINJAMAN KERETA
  3) LESEN PELAJAR
  4) PEMBAYARAN KOMERSIAL
  5) PINJAMAN PERIBADI
  6) PINJAMAN SYARIKAT
  7) KREDIT UNTUK MEMBANGUN PEMBAYARAN ANDA.
  JIKA ANDA INTERESTED DALAM APA-APA YANG
  DOKUMEN TERTENTU KREDIT BERDASARKAN DI ATAS
  sila hubungi kami melalui: williamssmithfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 51. Metrolina Credit Company
  Halo

  Apakah Anda seorang pria atau wanita dengan busuk dan Anda memerlukan bantuan keuangan dan bank telah menolak Anda karena nilai kredit Anda buruk dan Anda memerlukan dana untuk meningkatk an bisnis Anda lagi karena tugas kami untkarena uk mendukung Anda dalam endaevour keuangan Anda harus khawatir tidak lagi. Metrolina Credit Company hadir untuk mempermudah pinjaman dan membantu Anda mendanai bisnis Anda dan kebutuhan keuangan lainnya

  Ew dapat membantu Anda melalui prosedur pemberian pinjaman yang mudah dan Anda yakin akan pinjaman dari perusahaan ini yang harus Anda lakukan adalah memberikan kredensial sejati Anda dan Anda dapat mengajukan permohonan kepada kami melalui hal-hal berikut.

  Gmail: metrolinacreditcompany@gmail.com

  Dari kategori busness apakah anda termasuk kita yang meminjamkan dan dengan paket pembayaran yang mudah anda akan bebas dan releaf

  Kategori Bisnis

  Bisnis Merchandising.
  Bisnis manufaktur
  Bisnis Hybrid.
  Kepemilikan tunggal.
  Kemitraan.
  Perusahaan.
  Perseroan terbatas.

  Sebagai bisnis pribadi Anda bisa melamar dalam mata uang apapun yang Anda inginkan

  Terapkan sekarang
  Perusahaan Kredit Metrolina
  metrolinacreditcompany@gmail.com

  Terima kasih

  ReplyDelete
 52. Adakah anda memerlukan pinjaman segera? Syarikat kami menyediakan pinjaman tanpa bayaran pendahuluan pada kadar rendah 2% .pohon sekarang dan dapatkan pinjaman segera untuk membayar hutang, bil dan untuk mengembangkan perniagaan anda, hubungi kami sekarang melalui e-mel: LIVINGFAITHSERVICE@OUTLOOK.COM atau whatsapp: (+151)86286514

  ReplyDelete
 53. Metrolina Credit Company
  Halo

  Apakah Anda seorang pria atau wanita dengan busuk dan Anda memerlukan bantuan keuangan dan bank telah menolak Anda karena nilai kredit Anda buruk dan Anda memerlukan dana untuk meningkatkan bisnis Anda lagi karena tugas kami untkarena uk mendukung Anda dalam endaevour keuangan Anda harus khawatir tidak lagi. Metrolina Credit Company hadir untuk mempermudah pinjaman dan membantu Anda mendanai bisnis Anda dan kebutuhan keuangan lainnya

  Ew dapat membantu Anda melalui prosedur pemberian pinjaman yang mudah dan Anda yakin akan pinjaman dari perusahaan ini yang harus Anda lakukan adalah memberikan kredensial sejati Anda dan Anda dapat mengajukan permohonan kepada kami melalui hal-hal berikut.

  Gmail: metrolinacreditcompany@gmail.com

  Dari kategori busness apakah anda termasuk kita yang meminjamkan dan dengan paket pembayaran yang mudah anda akan bebas dan releaf

  Kategori Bisnis

  Bisnis Merchandising.
  Bisnis manufaktur
  Bisnis Hybrid.
  Kepemilikan tunggal.
  Kemitraan.
  Perusahaan.
  Perseroan terbatas.

  Sebagai bisnis pribadi Anda bisa melamar dalam mata uang apapun yang Anda inginkan

  Terapkan sekarang
  Perusahaan Kredit Metrolina
  metrolinacreditcompany@gmail.com

  Terima kasih

  ReplyDelete
 54. Halo,
  Nama saya ROBBI dari Cirebon Jawa Barat Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Alicia Radu untuk membantu saya memperoleh pinjaman yang baik setelah saya banyak mengalami pinjaman dari pemberi pinjaman online palsu yang menipu saya untuk mendapatkan uang tanpa memberikan pinjaman kepada saya telah memerlukan pinjaman untuk 3 tahun yang lalu untuk memulakan perniagaan saya sendiri di kota Cirebon di mana saya tinggal dan saya jatuh ke tangan sebuah syarikat palsu di Turki yang telah menipu saya dan tidak menawarkan saya pinjaman. dan saya sangat Frustrasted kerana saya kehilangan semua wang saya untuk sebuah syarikat palsu di Turki, kerana saya berhutang kepada bank saya dan rakan-rakan saya dan saya tidak ada sesiapa pun untuk menjalankan, sehingga satu hari setia bahawa seorang kawan saya memanggil Siti Aminah setelah membaca kesaksiannya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, jadi saya terpaksa menghubungi Siti Aminah dan dia memberitahu saya dan meyakinkan saya untuk menghubungi Ibu Alicia Radu bahawa dia seorang ibu yang baik dan saya terpaksa menunaikan keberanian dan saya menghubungi Ibu Alicia. Radu dan saya terkejut dengan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam tempoh 3 jam pinjaman saya dipindahkan ke akaun saya dan saya sangat terkejut bahawa ini adalah satu keajaiban dan saya mesti memberi keterangan mengenai kerja baik Ibu Alicia Radu
  jadi saya nasihat semua orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi e-mel Ibu Alicia Radu: (aliciaradu260@gmail.com) dan saya memberi jaminan bahawa anda akan memberi keterangan seperti yang telah saya lakukan dan anda juga boleh menghubungi saya untuk maklumat lanjut mengenai Ibu Alicia Radu email saya : (robbi5868@gmail.com) dan anda masih boleh menghubungi Siti Aminah yang memperkenalkan saya kepada ibu Alicia Radu melalui e-mel: (sitiaminah6749@gmail.com)
  semoga Allah terus memberkati dan mengasihi ibu Alicia Radu untuk mengubah kehidupan kewangan saya

  ReplyDelete
 55. Halo, saya Puan Maryan sani Peminjam Pinjaman Peribadi. Kami memberi pinjaman kepada syarikat yang lebih rendah kadar 2%. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang, ATAU anda memerlukan Pinjaman perniagaan untuk Meningkatkan perniagaan anda, membayar tagihan dan meningkatkan kesuburan Syarikat anda? anda telah ditolak oleh Bank dan institusi kewangan lain? kami menyediakan perkhidmatan yang baik kepada individu, korporat, lelaki dan wanita perniagaan dan kami bersedia membantu orang yang bersedia menulis kepada syarikat kami dan mendaftar dengan kami dan kami akan membantu banyak orang yang secara kewangan turun. Walau bagaimanapun, Kewangan Peluang berada di Langkah Pintu anda, jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel di: maryansaniloancompany@gmail.com

  ReplyDelete
 56. BERITA BAIK UNTUK AL

  Saya ingin mengingatkan semua pencari pinjaman internet untuk berhati-hati, terdapat penipuan pinjaman dalam talian di mana-mana, mereka akan menghantar dokumen palsu dan mereka akan mengatakan tidak ada bayaran, maka mereka akan meminta anda membayar yuran lesen dan bayaran pemindahan, jadi berhati-hati.

  Semua pemberi pinjaman palsu ini mempunyai banyak persamaan yang saya dapati dan saya akan menyenaraikan mereka di bawah

  Kebanyakan mereka mempunyai akaun gmail

  Mereka semua mempunyai kuasa yang meyakinkan. mereka akan menjanjikan segala-galanya

  Mereka semua mempunyai gambar profil palsu seorang wanita yang memakai tudung

  Mereka semua memberi kadar faedah 2%

  Tiada had pada jumlah yang anda boleh pinjam

  Berita baiknya ialah saya telah menemui firma pinjaman dalam talian yang sah. Saya tidak berada di sini untuk berkhotbah tetapi untuk membantu orang keluar dari pengisap wang ini. hubungi syarikat (Dailypayloan@yahoo.com) Jika anda berminat untuk mendapatkan pinjaman, atau anda menghantar saya e-mel peribadi (zaradam@yahoo.com). Satu perkataan cukup untuk orang bijak

  ReplyDelete
 57. Adakah anda memerlukan pinjaman segera ??? Adakah anda dalam hutang? Adakah anda mempunyai kredit yang buruk? Adakah anda telah dinafikan oleh bank, adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan anda ATAU pelaburan? bertemu dengan SYARIKAT PINJAMAN GLORIA S Kami memberi pinjaman kepada Rakyat walaupun skor kredit buruk / buruk mereka. Kami meminjamkan pinjaman perniagaan dan jangka pendek jangka panjang dan peribadi anda dengan kadar faedah yang rendah pada 2% setiap tahun bagi individu dan syarikat. Pemrogram pinjaman kami adalah pantas dan boleh dipercayai, diguna pakai hari ini dan mendapat sambutan segera kami. pemberi pinjaman yang diinsuranskan dengan baik, jaminan 100% dijamin dan pelanggan dijamin maksimum. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi kami melalui alamat e-mel kami: (gloriasloancompany@gmail.com) atau WhatsApp Number + 1 (631) 483-9037 dan dapatkan pinjaman anda hari ini.
  Puan Gloria S MD / Ketua Pegawai Eksekutif

  ReplyDelete
 58. Pelanggan yang terhormat
  Terima kasih atas tanggapan Anda yang mendesak, silakan kirimkan rincian akun Anda kepada kami di petugas akun kami yang lain untuk memulai jadwal transfer sementara Anda mengirimkan salinan pemindaian biaya pendaftaran karena kebijakan perusahaan diperlukan. menunggu tanggapan Anda

  ReplyDelete
 59. Salam kepada semua orang, nama saya ialah Rodney T. Bendel yang bermastautin di 823 Timbercrest Road Kodiak, AK 99615. Saya bapa 3 anak, saya kehilangan isteriku 4 tahun yang lalu (16 Mei 2015), saya dari Tucson, Arizona . Saya amat berterima kasih kepada SYARIKAT PINJAMAN STAR kerana memberikan saya pinjaman yang saya minta. Jumlah $ 120,000 AUGUST, 2017 untuk membayar gadai janji dan memulihkan perniagaan saya yang telah mati dan, melalui bantuan Encik Morrison Webb yang merupakan pengarah syarikat. Mereka menyelamatkan saya daripada kehilangan rumah saya. Mesej ini mungkin membantu anda di luar sana memerlukan pinjaman tulen yang lain untuk anda tidak jatuh ke tangan yang salah atau menunda diri anda daripada mendapatkan pinjaman, sambil mencari pinjaman yang bertanggungjawab, nasihat saya kepada anda adalah untuk menghubungi ini syarikat melalui e-mel: customercare@thecitibank.com, nombor mudah alih: +1 (213) 297-4949 atau laman web; http: //www.thecitibank.com/

  ReplyDelete
 60. Halo,
  Nama saya ROBBI dari Cirebon Jawa Barat Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Alicia Radu untuk membantu saya memperoleh pinjaman yang baik setelah saya banyak mengalami pinjaman dari pemberi pinjaman online palsu yang menipu saya untuk mendapatkan uang tanpa memberikan pinjaman kepada saya telah memerlukan pinjaman untuk 3 tahun yang lalu untuk memulakan perniagaan saya sendiri di kota Cirebon di mana saya tinggal dan saya jatuh ke tangan sebuah syarikat palsu di Turki yang telah menipu saya dan tidak menawarkan saya pinjaman. dan saya sangat Frustrasted kerana saya kehilangan semua wang saya untuk sebuah syarikat palsu di Turki, kerana saya berhutang kepada bank saya dan rakan-rakan saya dan saya tidak ada sesiapa pun untuk menjalankan, sehingga satu hari setia bahawa seorang kawan saya memanggil Siti Aminah setelah membaca kesaksiannya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, jadi saya terpaksa menghubungi Siti Aminah dan dia memberitahu saya dan meyakinkan saya untuk menghubungi Ibu Alicia Radu bahawa dia adalah seorang ibu yang baik dan saya terpaksa menunaikan keberanian dan saya menghubungi Ibu Alicia. Radu dan saya terkejut dengan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam tempoh 3 jam pinjaman saya dipindahkan ke akaun saya dan saya sangat terkejut bahawa ini adalah satu keajaiban dan saya mesti memberi keterangan mengenai kerja baik Ibu Alicia Radu
  jadi saya nasihat semua orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi e-mel Ibu Alicia Radu: (aliciaradu260@gmail.com) dan saya memberi jaminan bahawa anda akan memberi keterangan seperti yang telah saya lakukan dan anda juga boleh menghubungi saya untuk maklumat lanjut mengenai Ibu Alicia Radu email saya : (robbi5868@gmail.com) dan anda masih boleh menghubungi Siti Aminah yang memperkenalkan saya kepada ibu Alicia Radu melalui e-mel: (sitiaminah6749@gmail.com)
  semoga Allah terus memberkati dan mengasihi ibu Alicia Radu untuk mengubah kehidupan kewangan saya

  ReplyDelete
 61. Saya masih ingat terkejut dengan seberapa cepat permohonan pinjaman tunai saya diproses dan diluluskan. Nama saya Érico Breiso dari Tavira, Portugal. Saya bimbang bahawa skor kredit buruk saya akan menjadi masalah, tetapi apabila saya pergi ke permohonan saya diberitahu jangan risau. Saya sebenarnya mendapat wang yang saya perlukan untuk membaiki kereta saya, dan akibatnya saya dapat terus bekerja untuk menghasilkan wang. Saya terlalu takut kehilangan kerja saya kerana saya tidak mempunyai cara lain untuk bekerja, tetapi pinjaman yang saya terima menjaga segala-galanya. terima kasih kepada syarikat pinjaman Alden Moore kerana memberi saya pinjaman cepat. Saya menasihati sesiapa yang memerlukan pinjaman yang cepat dan selamat untuk memohon melalui alamat e-mel ini aldenmooresloanfirm@gmail.com ... kerana saya mendapat pinjaman saya dari mereka tanpa penangguhan ..

  ReplyDelete
 62. Adakah anda memerlukan pinjaman. Kami sah dan memberi jaminan pinjaman pemberi pinjaman. Kami adalah sebuah syarikat dengan bantuan kewangan. Kami meminjamkan dana kepada individu yang memerlukan bantuan kewangan, yang mempunyai kredit buruk atau memerlukan wang untuk membayar bil, untuk melabur dalam perniagaan. Saya ingin menggunakan medium ini untuk memaklumkan kepada anda bahawa kami memberikan bantuan benefisiari yang boleh dipercayai seperti Kami akan senang menawarkan pinjaman Anda Hubungi kami melalui E-mel: davis_credit100@yahoo.com

  ReplyDelete
 63. Hari yang baik, Nama saya Lisa adalah warganegara Amerika Syarikat Amerika yang saya ingin memberi keterangan mengenai Peminjam Pinjaman yang baik yang menunjukkan cahaya kepada saya setelah ditangkap oleh 4 pemberi pinjaman antarabangsa Internet yang berbeza, mereka semua berjanji memberi saya pinjaman selepas membuat saya membayar banyak yuran yang menghasilkan apa-apa dan tidak memberi hasil yang positif. Saya kehilangan wang susah payah saya dan jumlahnya adalah 8,000USD. Suatu hari ketika saya sedang melayari internet yang kelihatan misterius ketika saya menemui seorang lelaki testimoni yang juga telah menipu dan akhirnya dihubungkan dengan pinjaman bank citi bank (customercare@thecitibank.com) atau kunjungi www.thecitibank.com di mana dia akhirnya mendapat pinjamannya, jadi saya memutuskan untuk menghubungi syarikat pinjaman yang sama dan kemudian memberitahu mereka cerita tentang bagaimana saya telah ditipu oleh 4 peminjam yang berbeza yang melakukan apa-apa tetapi untuk saya lebih sakit. Saya menerangkan kepada syarikat melalui pos dan semua yang mereka beritahu saya adalah tidak menangis lagi kerana saya akan mendapatkan pinjaman saya di syarikat mereka dan juga saya telah membuat pilihan yang tepat untuk menghubungi mereka. saya mengisi borang permohonan pinjaman dan meneruskan semua yang diminta saya dan saya diberi pinjaman sebanyak $ 600,000.00 Dolar oleh Syarikat yang hebat ini dan di sini saya hari ini gembira dengan keluarga saya kerana bank Pinjaman citi bank telah memberi saya pinjaman jadi Saya membuat nazar kepada diri saya bahawa saya akan terus memberi keterangan di internet tentang bagaimana saya mendapat pinjaman saya. Adakah anda memerlukan pinjaman segera? sila hubungi Puan Jude Shanko Loan Firm sekarang untuk pinjaman Anda melalui email: (customercare@thecitibank.com) atau kunjungi www.thecitibank.com saya percaya orang lain juga memberikan kesaksian tentang pemberi pinjaman yang jujur ​​yang sama

  ReplyDelete
 64. ello,
  Nama saya ROBBI dari Cirebon Jawa Barat Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Alicia Radu untuk membantu saya memperoleh pinjaman yang baik setelah saya banyak mengalami pinjaman dari pemberi pinjaman online palsu yang menipu saya untuk mendapatkan uang tanpa memberikan pinjaman kepada saya telah memerlukan pinjaman untuk 3 tahun yang lalu untuk memulakan perniagaan saya sendiri di kota Cirebon di mana saya tinggal dan saya jatuh ke tangan sebuah syarikat palsu di Turki yang telah menipu saya dan tidak menawarkan saya pinjaman. dan saya sangat Frustrasted kerana saya kehilangan semua wang saya untuk sebuah syarikat palsu di Turki, kerana saya berhutang kepada bank saya dan rakan-rakan saya dan saya tidak ada sesiapa pun untuk menjalankan, sehingga satu hari setia bahawa seorang kawan saya memanggil Siti Aminah setelah membaca kesaksiannya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, jadi saya terpaksa menghubungi Siti Aminah dan dia memberitahu saya dan meyakinkan saya untuk menghubungi Ibu Alicia Radu bahawa dia seorang ibu yang baik dan saya terpaksa menunaikan keberanian dan saya menghubungi Ibu Alicia. Radu dan saya terkejut dengan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam tempoh 3 jam pinjaman saya dipindahkan ke akaun saya dan saya sangat terkejut bahawa ini adalah satu keajaiban dan saya mesti memberi keterangan mengenai kerja baik Ibu Alicia Radu
  jadi saya nasihat semua orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi e-mel Ibu Alicia Radu: (aliciaradu260@gmail.com) dan saya memberi jaminan bahawa anda akan memberi keterangan seperti yang telah saya lakukan dan anda juga boleh menghubungi saya untuk maklumat lanjut mengenai Ibu Alicia Radu email saya : (robbi5868@gmail.com) dan anda masih boleh menghubungi Siti Aminah yang memperkenalkan saya kepada ibu Alicia Radu melalui e-mel: (sitiaminah6749@gmail.com)
  semoga Allah terus memberkati dan mengasihi ibu Alicia Radu untuk mengubah kehidupan kewangan saya

  ReplyDelete
 65. Saya ingin kembali semua kemuliaan Allah atas apa yang dia gunakan Ibu Alicia Radu lakukan dalam hidup saya, nama saya Yetty Sunarsih dari Sandakan di malaysia, saya janda dengan 3 anak, suami saya mati dalam kemalangan kereta dan sejak itu kehidupan telah menjadi sangat kasar kepada saya dan keluarganya dan saya telah berusaha untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank di sini di malaysia dan saya dinafikan dan ditolak kerana saya tidak mempunyai cagaran dan tidak boleh mendapatkan pinjaman dari bank dan saya sangat sedih
  pada hari ini yang setia ketika saya melalui internet, saya melihat kesaksian ROBBI bagaimana dia mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu dan saya menghubunginya untuk bertanya mengenai Ibu dan betapa benarnya pinjaman dari Ibu Alicia Radu dan dia memberitahu saya bahawa benar dan saya menghubungi Ibu Ibu Alicia Radu dan memohon pinjaman dan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam masa 24 jam saya mendapat amaran wang pinjaman saya dalam akaun saya dan ketika saya memeriksa akaun saya pinjaman saya utuh dan saya sangat gembira dan saya bersumpah bahawa mana-mana syarikat yang meminjamkan pinjaman saya akan memberikan penerangan mengenai syarikat itu, jadi saya ingin menggunakan medium ini untuk memberi nasihat kepada setiap orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi Ibu Alicia Radu melalui e-mel: (aliciaradu260@gmail.com) dan anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya: (yettysunarsihs850@gmail.com) untuk maklumat dan juga teman saya Annisa Barkarya melalui email nya :( robbi5868@gmail.com)

  ReplyDelete